Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ லாயதி³கேயாஸ்த²ப்⁴ராத்ருʼணாஞ்ச க்ருʼதே யாவந்தோ ப்⁴ராதரஸ்²ச மம ஸா²ரீரிகமுக²ம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவந்தஸ்தேஷாம்ʼ க்ருʼதே மம கியாந் யத்நோ ப⁴வதி தத்³ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயிதும் இச்சா²மி|
Ⅱ ப²லத​: பூர்ணபு³த்³தி⁴ரூபத⁴நபோ⁴கா³ய ப்ரேம்நா ஸம்ʼயுக்தாநாம்ʼ தேஷாம்ʼ மநாம்ʼஸி யத் பிதுரீஸ்²வரஸ்ய க்²ரீஷ்டஸ்ய ச நிகூ³ட⁴வாக்யஸ்ய ஜ்ஞாநார்த²ம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்நுயுரித்யர்த²மஹம்ʼ யதே|
Ⅲ யதோ வித்³யாஜ்ஞாநயோ​: ஸர்வ்வே நித⁴ய​: க்²ரீஷ்டே கு³ப்தா​: ஸந்தி|
Ⅳ கோ(அ)பி யுஷ்மாந் விநயவாக்யேந யந்ந வஞ்சயேத் தத³ர்த²ம் ஏதாநி மயா கத்²யந்தே|
Ⅴ யுஷ்மத்ஸந்நிதௌ⁴ மம ஸ²ரீரே(அ)வர்த்தமாநே(அ)பி மமாத்மா வர்த்ததே தேந யுஷ்மாகம்ʼ ஸுரீதிம்ʼ க்²ரீஷ்டவிஸ்²வாஸே ஸ்தி²ரத்வஞ்ச த்³ருʼஷ்ட்வாஹம் ஆநந்தா³மி|
Ⅵ அதோ யூயம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ யாத்³ருʼக்³ க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தாத்³ருʼக் தம் அநுசரத|
Ⅶ தஸ்மிந் ப³த்³த⁴மூலா​: ஸ்தா²பிதாஸ்²ச ப⁴வத யா ச ஸி²க்ஷா யுஷ்மாபி⁴ ர்லப்³தா⁴ தத³நுஸாராத்³ விஸ்²வாஸே ஸுஸ்தி²ரா​: ஸந்தஸ்தேநைவ நித்யம்ʼ த⁴ந்யவாத³ம்ʼ குருத|
Ⅷ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத மாநுஷிகஸி²க்ஷாத இஹலோகஸ்ய வர்ணமாலாதஸ்²சோத்பந்நா க்²ரீஷ்டஸ்ய விபக்ஷா யா த³ர்ஸ²நவித்³யா மித்²யாப்ரதாரணா ச தயா கோ(அ)பி யுஷ்மாகம்ʼ க்ஷதிம்ʼ ந ஜநயது|
Ⅸ யத ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நா பூர்ணதா மூர்த்திமதீ க்²ரீஷ்டே வஸதி|
Ⅹ யூயஞ்ச தேந பூர்ணா ப⁴வத² யத​: ஸ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ராஜத்வகர்த்த்ருʼத்வபதா³நாம்ʼ மூர்த்³தா⁴ஸ்தி,
Ⅺ தேந ச யூயம் அஹஸ்தக்ருʼதத்வக்சே²தே³நார்த²தோ யேந ஸா²ரீரபாபாநாம்ʼ விக்³ரஸத்யஜ்யதே தேந க்²ரீஷ்டஸ்ய த்வக்சே²தே³ந சி²ந்நத்வசோ ஜாதா
Ⅻ மஜ்ஜநே ச தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்²மஸா²நம்ʼ ப்ராப்தா​: புந ர்ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யாத் தஸ்யோத்தா²பயிதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸ²க்தே​: ப²லம்ʼ யோ விஸ்²வாஸஸ்தத்³வாரா தஸ்மிந்நேவ மஜ்ஜநே தேந ஸார்த்³த⁴ம் உத்தா²பிதா அப⁴வத|
ⅩⅢ ஸ ச யுஷ்மாந் அபராதை⁴​: ஸா²ரீரிகாத்வக்சே²தே³ந ச ம்ருʼதாந் த்³ருʼஷ்ட்வா தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜீவிதவாந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாந் அபராதா⁴ந் க்ஷமிதவாந்,
ⅩⅣ யச்ச த³ண்டா³ஜ்ஞாரூபம்ʼ ருʼணபத்ரம் அஸ்மாகம்ʼ விருத்³த⁴ம் ஆஸீத் தத் ப்ரமார்ஜ்ஜிதவாந் ஸ²லாகாபி⁴​: க்ருஸே² ப³த்³த்⁴வா தூ³ரீக்ருʼதவாம்ʼஸ்²ச|
ⅩⅤ கிஞ்ச தேந ராஜத்வகர்த்த்ருʼத்வபதா³நி நிஸ்தேஜாம்ʼஸி க்ருʼத்வா பராஜிதாந் ரிபூநிவ ப்ரக³ல்ப⁴தயா ஸர்வ்வேஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிகோ³சரே ஹ்ரேபிதவாந்|
ⅩⅥ அதோ ஹேதோ​: கா²த்³யாகா²த்³யே பேயாபேயே உத்ஸவ​: ப்ரதிபத்³ விஸ்²ராமவாரஸ்²சைதேஷு ஸர்வ்வேஷு யுஷ்மாகம்ʼ ந்யாயாதி⁴பதிரூபம்ʼ கமபி மா க்³ருʼஹ்லீத|
ⅩⅦ யத ஏதாநி சா²யாஸ்வரூபாணி கிந்து ஸத்யா மூர்த்தி​: க்²ரீஷ்ட​:|
ⅩⅧ அபரஞ்ச நம்ரதா ஸ்வர்க³தூ³தாநாம்ʼ ஸேவா சைதாத்³ருʼஸ²ம் இஷ்டகர்ம்மாசரந் ய​: கஸ்²சித் பரோக்ஷவிஷயாந் ப்ரவிஸ²தி ஸ்வகீயஸா²ரீரிகபா⁴வேந ச முதா⁴ க³ர்வ்வித​: ஸந்
ⅩⅨ ஸந்தி⁴பி⁴​: ஸி²ராபி⁴ஸ்²சோபக்ருʼதம்ʼ ஸம்ʼயுக்தஞ்ச க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ யஸ்மாத் மூர்த்³த⁴த ஈஸ்²வரீயவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ப்ராப்நோதி தம்ʼ மூர்த்³தா⁴நம்ʼ ந தா⁴ரயதி தேந மாநவேந யுஷ்மத்த​: ப²லாபஹரணம்ʼ நாநுஜாநீத|
ⅩⅩ யதி³ யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸ்ய வர்ணமாலாயை ம்ருʼதா அப⁴வத தர்ஹி யைै ர்த்³ரவ்யை ர்போ⁴கே³ந க்ஷயம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ
ⅩⅪ தாநி மா ஸ்ப்ருʼஸ² மா பு⁴ம்ʼக்ஷ்வ மா க்³ருʼஹாணேதி மாநவைராதி³ஷ்டாந் ஸி²க்ஷிதாம்ʼஸ்²ச விதீ⁴ந்
ⅩⅫ ஆசரந்தோ யூயம்ʼ குத​: ஸம்ʼஸாரே ஜீவந்த இவ ப⁴வத²?
ⅩⅩⅢ தே வித⁴ய​: ஸ்வேச்சா²ப⁴க்த்யா நம்ரதயா ஸ²ரீரக்லேஸ²நேந ச ஜ்ஞாநவிதி⁴வத் ப்ரகாஸ²ந்தே ததா²பி தே(அ)க³ண்யா​: ஸா²ரீரிகபா⁴வவர்த்³த⁴காஸ்²ச ஸந்தி|