கலஸிந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்யேச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரித​: பௌலஸ்தீமதி²யோ ப்⁴ராதா ச கலஸீநக³ரஸ்தா²ந் பவித்ராந் விஸ்²வஸ்தாந் க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிக²த​:|
Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர​: ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந் ப்ரதி ப்ரஸாத³ம்ʼ ஸா²ந்திஞ்ச க்ரியாஸ்தாம்ʼ|
Ⅲ க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸஸ்ய ஸர்வ்வாந் பவித்ரலோகாந் ப்ரதி ப்ரேம்நஸ்²ச வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
Ⅳ வயம்ʼ ஸதா³ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்வ்வந்த​: ஸ்வர்கே³ நிஹிதாயா யுஷ்மாகம்ʼ பா⁴விஸம்பத³​: காரணாத் ஸ்வகீயப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம​:|
Ⅴ யூயம்ʼ தஸ்யா பா⁴விஸம்பதோ³ வார்த்தாம்ʼ யயா ஸுஸம்ʼவாத³ரூபிண்யா ஸத்யவாண்யா ஜ்ஞாபிதா​:
Ⅵ ஸா யத்³வத் க்ருʼஸ்நம்ʼ ஜக³த்³ அபி⁴க³ச்ச²தி தத்³வத்³ யுஷ்மாந் அப்யப்⁴யக³மத், யூயஞ்ச யத்³ தி³நம் ஆரப்⁴யேஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸத்யரூபேண ஜ்ஞாதவந்தஸ்ததா³ரப்⁴ய யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே(அ)பி ப²லதி வர்த்³த⁴தே ச|
Ⅶ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரிய​: ஸஹதா³ஸோ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ச க்²ரீஷ்டஸ்ய விஸ்²வஸ்தபரிசாரகோ ய இபப்²ராஸ்தத்³ வாக்யம்ʼ
Ⅷ யுஷ்மாந் ஆதி³ஷ்டவாந் ஸ ஏவாஸ்மாந் ஆத்மநா ஜநிதம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரேம ஜ்ஞாபிதவாந்|
Ⅸ வயம்ʼ யத்³ தி³நம் ஆரப்⁴ய தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருதவந்தஸ்ததா³ரப்⁴ய நிரந்தரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்ம்ம​: ப²லதோ யூயம்ʼ யத் பூர்ணாப்⁴யாம் ஆத்மிகஜ்ஞாநவுத்³தி⁴ப்⁴யாம் ஈஸ்²வரஸ்யாபி⁴தமம்ʼ ஸம்பூர்ணரூபேணாவக³ச்சே²த,
Ⅹ ப்ரபோ⁴ ர்யோக்³யம்ʼ ஸர்வ்வதா² ஸந்தோஷஜநகஞ்சாசாரம்ʼ குர்ய்யாதார்த²த ஈஸ்²வரஜ்ஞாநே வர்த்³த⁴மாநா​: ஸர்வ்வஸத்கர்ம்மரூபம்ʼ ப²லம்ʼ ப²லேத,
Ⅺ யதா² சேஸ்²வரஸ்ய மஹிமயுக்தயா ஸ²க்த்யா ஸாநந்தே³ந பூர்ணாம்ʼ ஸஹிஷ்ணுதாம்ʼ திதிக்ஷாஞ்சாசரிதும்ʼ ஸ²க்ஷ்யத² தாத்³ருʼஸே²ந பூர்ணப³லேந யத்³ ப³லவந்தோ ப⁴வேத,
Ⅻ யஸ்²ச பிதா தேஜோவாஸிநாம்ʼ பவித்ரலோகாநாம் அதி⁴காரஸ்யாம்ʼஸி²த்வாயாஸ்மாந் யோக்³யாந் க்ருʼதவாந் தம்ʼ யத்³ த⁴ந்யம்ʼ வதே³த வரம் ஏநம்ʼ யாசாமஹே|
ⅩⅢ யத​: ஸோ(அ)ஸ்மாந் திமிரஸ்ய கர்த்த்ருʼத்வாத்³ உத்³த்⁴ருʼத்ய ஸ்வகீயஸ்ய ப்ரியபுத்ரஸ்ய ராஜ்யே ஸ்தா²பிதவாந்|
ⅩⅣ தஸ்மாத் புத்ராத்³ வயம்ʼ பரித்ராணம் அர்த²த​: பாபமோசநம்ʼ ப்ராப்தவந்த​:|
ⅩⅤ ஸ சாத்³ருʼஸ்²யஸ்யேஸ்²வரஸ்ய ப்ரதிமூர்தி​: க்ருʼத்ஸ்நாயா​: ஸ்ருʼஷ்டேராதி³கர்த்தா ச|
ⅩⅥ யத​: ஸர்வ்வமேவ தேந ஸஸ்ருʼஜே ஸிம்ʼஹாஸநராஜத்வபராக்ரமாதீ³நி ஸ்வர்க³மர்த்த்யஸ்தி²தாநி த்³ருʼஸ்²யாத்³ருʼஸ்²யாநி வஸ்தூநி ஸர்வ்வாணி தேநைவ தஸ்மை ச ஸஸ்ருʼஜிரே|
ⅩⅦ ஸ ஸர்வ்வேஷாம் ஆதி³​: ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸ்தி²திகாரகஸ்²ச|
ⅩⅧ ஸ ஏவ ஸமிதிரூபாயாஸ்தநோ ர்மூர்த்³தா⁴ கிஞ்ச ஸர்வ்வவிஷயே ஸ யத்³ அக்³ரியோ ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஏவ ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யாத் ப்ரத²மத உத்தி²தோ(அ)க்³ரஸ்²ச|
ⅩⅨ யத ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ பூர்ணத்வம்ʼ தமேவாவாஸயிதும்ʼ
ⅩⅩ க்ருஸே² பாதிதேந தஸ்ய ரக்தேந ஸந்தி⁴ம்ʼ விதா⁴ய தேநைவ ஸ்வர்க³மர்த்த்யஸ்தி²தாநி ஸர்வ்வாணி ஸ்வேந ஸஹ ஸந்தா⁴பயிதுஞ்சேஸ்²வரேணாபி⁴லேஷே|
ⅩⅪ பூர்வ்வம்ʼ தூ³ரஸ்தா² து³ஷ்க்ரியாரதமநஸ்கத்வாத் தஸ்ய ரிபவஸ்²சாஸ்த யே யூயம்ʼ தாந் யுஷ்மாந் அபி ஸ இதா³நீம்ʼ தஸ்ய மாம்ʼஸலஸ²ரீரே மரணேந ஸ்வேந ஸஹ ஸந்தா⁴பிதவாந்|
ⅩⅫ யத​: ஸ ஸ்வஸம்முகே² பவித்ராந் நிஷ்கலங்காந் அநிந்த³நீயாம்ʼஸ்²ச யுஷ்மாந் ஸ்தா²பயிதும் இச்ச²தி|
ⅩⅩⅢ கிந்த்வேதத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ ர்ப³த்³த⁴மூலை​: ஸுஸ்தி²ரைஸ்²ச ப⁴விதவ்யம், ஆகாஸ²மண்ட³லஸ்யாத⁴​:ஸ்தி²தாநாம்ʼ ஸர்வ்வலோகாநாம்ʼ மத்⁴யே ச கு⁴ஷ்யமாணோ ய​: ஸுஸம்ʼவாதோ³ யுஷ்மாபி⁴ரஸ்²ராவி தஜ்ஜாதாயாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²யாம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ரசலை ர்ப⁴விதவ்யம்ʼ|
ⅩⅩⅣ தஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யைக​: பரிசாரகோ யோ(அ)ஹம்ʼ பௌல​: ஸோ(அ)ஹம் இதா³நீம் ஆநந்தே³ந யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ து³​:கா²நி ஸஹே க்²ரீஷ்டஸ்ய க்லேஸ²போ⁴க³ஸ்ய யோம்ʼஸோ²(அ)பூர்ணஸ்தமேவ தஸ்ய தநோ​: ஸமிதே​: க்ருʼதே ஸ்வஸ²ரீரே பூரயாமி ச|
ⅩⅩⅤ யத ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த்ரணயா யுஷ்மத³ர்த²ம் ஈஸ்²வரீயவாக்யஸ்ய ப்ரசாரஸ்ய பா⁴ரோ மயி ஸமபிதஸ்தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ தஸ்யா​: ஸமிதே​: பரிசாரகோ(அ)ப⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅥ தத் நிகூ³ட⁴ம்ʼ வாக்யம்ʼ பூர்வ்வயுகே³ஷு பூர்வ்வபுருஷேப்⁴ய​: ப்ரச்ச²ந்நம் ஆஸீத் கிந்த்விதா³நீம்ʼ தஸ்ய பவித்ரலோகாநாம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ தேந ப்ராகாஸ்²யத|
ⅩⅩⅦ யதோ பி⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴யே தத் நிகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ கீத்³ருʼக்³கௌ³ரவநிதி⁴ஸம்ப³லிதம்ʼ தத் பவித்ரலோகாந் ஜ்ஞாபயிதும் ஈஸ்²வரோ(அ)ப்⁴யலஷத்| யுஷ்மந்மத்⁴யவர்த்தீ க்²ரீஷ்ட ஏவ ஸ நிதி⁴ ர்கை³ரவாஸா²பூ⁴மிஸ்²ச|
ⅩⅩⅧ தஸ்மாத்³ வயம்ʼ தமேவ கோ⁴ஷயந்தோ யத்³ ஏகைகம்ʼ மாநவம்ʼ ஸித்³தீ⁴பூ⁴தம்ʼ க்²ரீஷ்டே ஸ்தா²பயேம தத³ர்த²மேகைகம்ʼ மாநவம்ʼ ப்ரபோ³த⁴யாம​: பூர்ணஜ்ஞாநேந சைகைகம்ʼ மாநவம்ʼ உபதி³ஸா²ம​:|
ⅩⅩⅨ ஏதத³ர்த²ம்ʼ தஸ்ய யா ஸ²க்தி​: ப்ரப³லரூபேண மம மத்⁴யே ப்ரகாஸ²தே தயாஹம்ʼ யதமாந​: ஸ்²ராப்⁴யாமி|