Ⅰ ஆத்மஸ்²லாகா⁴ மமாநுபயுக்தா கிந்த்வஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்த³ர்ஸ²நாதே³ஸா²நாம் ஆக்²யாநம்ʼ கத²யிதும்ʼ ப்ரவர்த்தே|
Ⅱ இதஸ்²சதுர்த³ஸ²வத்ஸரேப்⁴ய​: பூர்வ்வம்ʼ மயா பரிசித ஏகோ ஜநஸ்த்ருʼதீயம்ʼ ஸ்வர்க³மநீயத, ஸ ஸஸ²ரீரேண நி​:ஸ²ரீரேண வா தத் ஸ்தா²நமநீயத தத³ஹம்ʼ ந ஜாநாமி கிந்த்வீஸ்²வரோ ஜாநாதி|
Ⅲ ஸ மாநவ​: ஸ்வர்க³ம்ʼ நீத​: ஸந் அகத்²யாநி மர்த்த்யவாக³தீதாநி ச வாக்யாநி ஸ்²ருதவாந்|
Ⅳ கிந்து ததா³நீம்ʼ ஸ ஸஸ²ரீரோ நி​:ஸ²ரீரோ வாஸீத் தந்மயா ந ஜ்ஞாயதே தத்³ ஈஸ்²வரேணைவ ஜ்ஞாயதே|
Ⅴ தமத்⁴யஹம்ʼ ஸ்²லாகி⁴ஷ்யே மாமதி⁴ நாந்யேந கேநசித்³ விஷயேண ஸ்²லாகி⁴ஷ்யே கேவலம்ʼ ஸ்வதௌ³ர்ப்³ப³ல்யேந ஸ்²லாகி⁴ஷ்யே|
Ⅵ யத்³யஹம் ஆத்மஸ்²லாகா⁴ம்ʼ கர்த்தும் இச்சே²யம்ʼ ததா²பி நிர்ப்³போ³த⁴ இவ ந ப⁴விஷ்யாமி யத​: ஸத்யமேவ கத²யிஷ்யாமி, கிந்து லோகா மாம்ʼ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பஸ்²யந்தி மம வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா வா யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மாம்ʼ மந்யதே தஸ்மாத் ஸ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ மாம்ʼ யந்ந க³ணயந்தி தத³ர்த²மஹம்ʼ ததோ விரம்ʼஸ்யாமி|
Ⅶ அபரம் உத்க்ருʼஷ்டத³ர்ஸ²நப்ராப்திதோ யத³ஹம் ஆத்மாபி⁴மாநீ ந ப⁴வாமி தத³ர்த²ம்ʼ ஸ²ரீரவேத⁴கம் ஏகம்ʼ ஸூ²லம்ʼ மஹ்யம் அதா³யி தத் மதீ³யாத்மாபி⁴மாநநிவாரணார்த²ம்ʼ மம தாட³யிதா ஸ²யதாநோ தூ³த​:|
Ⅷ மத்தஸ்தஸ்ய ப்ரஸ்தா²நம்ʼ யாசிதுமஹம்ʼ த்ரிஸ்தமதி⁴ ப்ரபு⁴முத்³தி³ஸ்²ய ப்ரார்த²நாம்ʼ க்ருʼதவாந்|
Ⅸ தத​: ஸ மாமுக்தவாந் மமாநுக்³ரஹஸ்தவ ஸர்வ்வஸாத⁴க​:, யதோ தௌ³ர்ப்³ப³ல்யாத் மம ஸ²க்தி​: பூர்ணதாம்ʼ க³ச்ச²தீதி| அத​: க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²க்தி ர்யந்மாம் ஆஸ்²ரயதி தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வதௌ³ர்ப்³ப³ல்யேந மம ஸ்²லாக⁴நம்ʼ ஸுக²த³ம்ʼ|
Ⅹ தஸ்மாத் க்²ரீஷ்டஹேதோ ர்தௌ³ர்ப்³ப³ல்யநிந்தா³த³ரித்³ரதாவிபக்ஷதாகஷ்டாதி³ஷு ஸந்துஷ்யாம்யஹம்ʼ| யதா³ஹம்ʼ து³ர்ப்³ப³லோ(அ)ஸ்மி ததை³வ ஸப³லோ ப⁴வாமி|
Ⅺ ஏதேநாத்மஸ்²லாக⁴நேநாஹம்ʼ நிர்ப்³போ³த⁴ இவாப⁴வம்ʼ கிந்து யூயம்ʼ தஸ்ய காரணம்ʼ யதோ மம ப்ரஸ²ம்ʼஸா யுஷ்மாபி⁴ரேவ கர்த்தவ்யாஸீத்| யத்³யப்யம் அக³ண்யோ ப⁴வேயம்ʼ ததா²பி முக்²யதமேப்⁴ய​: ப்ரேரிதேப்⁴ய​: கேநாபி ப்ரகாரேண நாஹம்ʼ ந்யூநோ(அ)ஸ்மி|
Ⅻ ஸர்வ்வதா²த்³பு⁴தக்ரியாஸ²க்திலக்ஷணை​: ப்ரேரிதஸ்ய சிஹ்நாநி யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே ஸதை⁴ர்ய்யம்ʼ மயா ப்ரகாஸி²தாநி|
ⅩⅢ மம பாலநார்த²ம்ʼ யூயம்ʼ மயா பா⁴ராக்ராந்தா நாப⁴வதைதத்³ ஏகம்ʼ ந்யூநத்வம்ʼ விநாபராப்⁴ய​: ஸமிதிப்⁴யோ யுஷ்மாகம்ʼ கிம்ʼ ந்யூநத்வம்ʼ ஜாதம்ʼ? அநேந மம தோ³ஷம்ʼ க்ஷமத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅣ பஸ்²யத த்ருʼதீயவாரம்ʼ யுुஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ந்துமுத்³யதோ(அ)ஸ்மி தத்ராப்யஹம்ʼ யுஷ்மாந் பா⁴ராக்ராந்தாந் ந கரிஷ்யாமி| யுஷ்மாகம்ʼ ஸம்பத்திமஹம்ʼ ந ம்ருʼக³யே கிந்து யுஷ்மாநேவ, யத​: பித்ரோ​: க்ருʼதே ஸந்தாநாநாம்ʼ த⁴நஸஞ்சயோ(அ)நுபயுக்த​: கிந்து ஸந்தாநாநாம்ʼ க்ருʼதே பித்ரோ ர்த⁴நஸஞ்சய உபயுக்த​:|
ⅩⅤ அபரஞ்ச யுஷ்மாஸு ப³ஹு ப்ரீயமாணோ(அ)ப்யஹம்ʼ யதி³ யுஷ்மத்தோ(அ)ல்பம்ʼ ப்ரம லபே⁴ ததா²பி யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராணரக்ஷார்த²ம்ʼ ஸாநந்த³ம்ʼ ப³ஹு வ்யயம்ʼ ஸர்வ்வவ்யயஞ்ச கரிஷ்யாமி|
ⅩⅥ யூயம்ʼ மயா கிஞ்சித³பி ந பா⁴ராக்ராந்தா இதி ஸத்யம்ʼ, கிந்த்வஹம்ʼ தூ⁴ர்த்த​: ஸந் ச²லேந யுஷ்மாந் வஞ்சிதவாந் ஏதத் கிம்ʼ கேநசித்³ வக்தவ்யம்ʼ?
ⅩⅦ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ மயா யே லோகா​: ப்ரஹிதாஸ்தேஷாமேகேந கிம்ʼ மம கோ(அ)ப்யர்த²லாபோ⁴ ஜாத​:?
ⅩⅧ அஹம்ʼ தீதம்ʼ விநீய தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்⁴ராதரமேகம்ʼ ப்ரேஷிதவாந் யுஷ்மத்தஸ்தீதேந கிம் அர்தோ² லப்³த⁴​:? ஏகஸ்மிந் பா⁴வ ஏகஸ்ய பத³சிஹ்நேஷு சாவாம்ʼ கிம்ʼ ந சரிதவந்தௌ?
ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபே வயம்ʼ புந ர்தோ³ஷக்ஷாலநகதா²ம்ʼ கத²யாம இதி கிம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴வே? ஹே ப்ரியதமா​:, யுஷ்மாகம்ʼ நிஷ்டா²ர்த²ம்ʼ வயமீஸ்²வரஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ க்²ரீஷ்டேந ஸர்வ்வாண்யேதாநி கத²யாம​:|
ⅩⅩ அஹம்ʼ யதா³க³மிஷ்யாமி, ததா³ யுஷ்மாந் யாத்³ருʼஸா²ந் த்³ரஷ்டும்ʼ நேச்சா²மி தாத்³ருʼஸா²ந் த்³ரக்ஷ்யாமி, யூயமபி மாம்ʼ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ நேச்ச²த² தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ரக்ஷ்யத², யுஷ்மந்மத்⁴யே விவாத³ ஈர்ஷ்யா க்ரோதோ⁴ விபக்ஷதா பராபவாத³​: கர்ணேஜபநம்ʼ த³ர்ப​: கலஹஸ்²சைதே ப⁴விஷ்யந்தி;
ⅩⅪ தேநாஹம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ புநராக³த்ய மதீ³யேஸ்²வரேண நமயிஷ்யே, பூர்வ்வம்ʼ க்ருʼதபாபாந் லோகாந் ஸ்வீயாஸு²சிதாவேஸ்²யாக³மநலம்படதாசரணாத்³ அநுதாபம் அக்ருʼதவந்தோ த்³ருʼஷ்ட்வா ச தாநதி⁴ மம ஸோ²கோ ஜநிஷ்யத இதி பி³பே⁴மி|