ⅩⅢ
Ⅰ ஏதத்த்ருʼதீயவாரம் அஹம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி தேந ஸர்வ்வா கதா² த்³வயோஸ்த்ரயாணாம்ʼ வா ஸாக்ஷிணாம்ʼ முகே²ந நிஸ்²சேஷ்யதே|
Ⅱ பூர்வ்வம்ʼ யே க்ருʼதபாபாஸ்தேப்⁴யோ(அ)ந்யேப்⁴யஸ்²ச ஸர்வ்வேப்⁴யோ மயா பூர்வ்வம்ʼ கதி²தம்ʼ, புநரபி வித்³யமாநேநேவேதா³நீம் அவித்³யமாநேந மயா கத்²யதே, யதா³ புநராக³மிஷ்யாமி ததா³ஹம்ʼ ந க்ஷமிஷ்யே|
Ⅲ க்²ரீஷ்டோ மயா கதா²ம்ʼ கத²யத்யேதஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ யூயம்ʼ ம்ருʼக³யத்⁴வே, ஸ து யுஷ்மாந் ப்ரதி து³ர்ப்³ப³லோ நஹி கிந்து ஸப³ல ஏவ|
Ⅳ யத்³யபி ஸ து³ர்ப்³ப³லதயா க்ருஸ² ஆரோப்யத ததா²பீஸ்²வரீயஸ²க்தயா ஜீவதி; வயமபி தஸ்மிந் து³ர்ப்³ப³லா ப⁴வாம​:, ததா²பி யுஷ்மாந் ப்ரதி ப்ரகாஸி²தயேஸ்²வரீயஸ²க்த்யா தேந ஸஹ ஜீவிஷ்யாம​:|
Ⅴ அதோ யூயம்ʼ விஸ்²வாஸயுக்தா ஆத்⁴வே ந வேதி ஜ்ஞாதுமாத்மபரீக்ஷாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ ஸ்வாநேவாநுஸந்த⁴த்த| யீஸு²​: க்²ரீஷ்டோ யுஷ்மந்மத்⁴யே வித்³யதே ஸ்வாநதி⁴ தத் கிம்ʼ ந ப்ரதிஜாநீத²? தஸ்மிந் அவித்³யமாநே யூயம்ʼ நிஷ்ப்ரமாணா ப⁴வத²|
Ⅵ கிந்து வயம்ʼ நிஷ்ப்ரமாணா ந ப⁴வாம இதி யுஷ்மாபி⁴ ர்போ⁴த்ஸ்யதே தத்ர மம ப்ரத்யாஸா² ஜாயதே|
Ⅶ யூயம்ʼ கிமபி குத்ஸிதம்ʼ கர்ம்ம யந்ந குருத² தத³ஹம் ஈஸ்²வரமுத்³தி³ஸ்²ய ப்ரார்த²யே| வயம்ʼ யத் ப்ராமாணிகா இவ ப்ரகாஸா²மஹே தத³ர்த²ம்ʼ தத் ப்ரார்த²யாமஹ இதி நஹி, கிந்து யூயம்ʼ யத் ஸதா³சாரம்ʼ குருத² வயஞ்ச நிஷ்ப்ரமாணா இவ ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ|
Ⅷ யத​: ஸத்யதாயா விபக்ஷதாம்ʼ கர்த்தும்ʼ வயம்ʼ ந ஸமர்தா²​: கிந்து ஸத்யதாயா​: ஸாஹாய்யம்ʼ கர்த்துமேவ|
Ⅸ வயம்ʼ யதா³ து³ர்ப்³ப³லா ப⁴வாமஸ்ததா³ யுஷ்மாந் ஸப³லாந் த்³ருʼஷ்ட்வாநந்தா³மோ யுஷ்மாகம்ʼ ஸித்³த⁴த்வம்ʼ ப்ரார்த²யாமஹே ச|
Ⅹ அதோ ஹேதோ​: ப்ரபு⁴ ர்யுஷ்மாகம்ʼ விநாஸா²ய நஹி கிந்து நிஷ்டா²யை யத் ஸாமர்த்²யம் அஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந் தேந யத்³ உபஸ்தி²திகாலே காடி²ந்யம்ʼ மயாசரிதவ்யம்ʼ ந ப⁴வேத் தத³ர்த²ம் அநுபஸ்தி²தேந மயா ஸர்வ்வாண்யேதாநி லிக்²யந்தே|
Ⅺ ஹே ப்⁴ராதர​:, ஸே²ஷே வதா³மி யூயம் ஆநந்த³த ஸித்³தா⁴ ப⁴வத பரஸ்பரம்ʼ ப்ரபோ³த⁴யத, ஏகமநஸோ ப⁴வத ப்ரணயபா⁴வம் ஆசரத| ப்ரேமஸா²ந்த்யோராகர ஈஸ்²வரோ யுஷ்மாகம்ʼ ஸஹாயோ பூ⁴யாத்|
Ⅻ யூயம்ʼ பவித்ரசும்ப³நேந பரஸ்பரம்ʼ நமஸ்குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅢ பவித்ரலோகா​: ஸர்வ்வே யுஷ்மாந் நமந்தி|
ⅩⅣ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேம பவித்ரஸ்யாத்மநோ பா⁴கி³த்வஞ்ச ஸர்வ்வாந் யுஷ்மாந் ப்ரதி பூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|