கா³லாதிந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ மநுஷ்யேப்⁴யோ நஹி மநுஷ்யைரபி நஹி கிந்து யீஸு²க்²ரீஷ்டேந ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் தஸ்யோத்தா²பயித்ரா பித்ரேஸ்²வரேண ச ப்ரேரிதோ யோ(அ)ஹம்ʼ பௌல​: ஸோ(அ)ஹம்ʼ
Ⅱ மத்ஸஹவர்த்திநோ ப்⁴ராதரஸ்²ச வயம்ʼ கா³லாதீயதே³ஸ²ஸ்தா²​: ஸமிதீ​: ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிகா²ம​:|
Ⅲ பித்ரேஸ்²வரேணாஸ்மாம்ʼக ப்ரபு⁴நா யீஸு²நா க்²ரீஷ்டேந ச யுஷ்மப்⁴யம் அநுக்³ரஹ​: ஸா²ந்திஸ்²ச தீ³யதாம்ʼ|
Ⅳ அஸ்மாகம்ʼ தாதேஸ்²வரேஸ்யேச்சா²நுஸாரேண வர்த்தமாநாத் குத்ஸிதஸம்ʼஸாராத்³ அஸ்மாந் நிஸ்தாரயிதும்ʼ யோ
Ⅴ யீஸு²ரஸ்மாகம்ʼ பாபஹேதோராத்மோத்ஸர்க³ம்ʼ க்ருʼதவாந் ஸ ஸர்வ்வதா³ த⁴ந்யோ பூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|
Ⅵ க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹேண யோ யுஷ்மாந் ஆஹூதவாந் தஸ்மாந்நிவ்ருʼத்ய யூயம் அதிதூர்ணம் அந்யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம் அந்வவர்த்தத தத்ராஹம்ʼ விஸ்மயம்ʼ மந்யே|
Ⅶ ஸோ(அ)ந்யஸுஸம்ʼவாத³​: ஸுஸம்ʼவாதோ³ நஹி கிந்து கேசித் மாநவா யுஷ்மாந் சஞ்சலீகுர்வ்வந்தி க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய விபர்ய்யயம்ʼ கர்த்தும்ʼ சேஷ்டந்தே ச|
Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ ய​: ஸுஸம்ʼவாதோ³(அ)ஸ்மாபி⁴ ர்கோ⁴ஷிதஸ்தஸ்மாத்³ அந்ய​: ஸுஸம்ʼவாதோ³(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ வா மத்⁴யே கேநசித்³ யதி³ கோ⁴ஷ்யதே தர்ஹி ஸ ஸ²ப்தோ ப⁴வது|
Ⅸ பூர்வ்வம்ʼ யத்³வத்³ அகத²யாம, இதா³நீமஹம்ʼ புநஸ்தத்³வத் கத²யாமி யூயம்ʼ யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தஸ்மாத்³ அந்யோ யேந கேநசித்³ யுஷ்மத்ஸந்நிதௌ⁴ கோ⁴ஷ்யதே ஸ ஸ²ப்தோ ப⁴வது|
Ⅹ ஸாம்ப்ரதம்ʼ கமஹம் அநுநயாமி? ஈஸ்²வரம்ʼ கிம்ʼவா மாநவாந்? அஹம்ʼ கிம்ʼ மாநுஷேப்⁴யோ ரோசிதும்ʼ யதே? யத்³யஹம் இதா³நீமபி மாநுஷேப்⁴யோ ருருசிஷேய தர்ஹி க்²ரீஷ்டஸ்ய பரிசாரகோ ந ப⁴வாமி|
Ⅺ ஹே ப்⁴ராதர​:, மயா ய​: ஸுஸம்ʼவாதோ³ கோ⁴ஷித​: ஸ மாநுஷாந்ந லப்³த⁴ஸ்தத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயாமி|
Ⅻ அஹம்ʼ கஸ்மாச்சித் மநுஷ்யாத் தம்ʼ ந க்³ருʼஹீதவாந் ந வா ஸி²க்ஷிதவாந் கேவலம்ʼ யீஸோ²​: க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரகாஸ²நாதே³வ|
ⅩⅢ புரா யிஹூதி³மதாசாரீ யதா³ஹம் ஆஸம்ʼ ததா³ யாத்³ருʼஸ²ம் ஆசரணம் அகரவம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமிதிம்ʼ ப்ரத்யதீவோபத்³ரவம்ʼ குர்வ்வந் யாத்³ருʼக் தாம்ʼ வ்யநாஸ²யம்ʼ தத³வஸ்²யம்ʼ ஸ்²ருதம்ʼ யுஷ்மாபி⁴​:|
ⅩⅣ அபரஞ்ச பூர்வ்வபுருஷபரம்பராக³தேஷு வாக்யேஷ்வந்யாபேக்ஷாதீவாஸக்த​: ஸந் அஹம்ʼ யிஹூதி³த⁴ர்ம்மதே மம ஸமவயஸ்காந் ப³ஹூந் ஸ்வஜாதீயாந் அத்யஸ²யி|
ⅩⅤ கிஞ்ச ய ஈஸ்²வரோ மாத்ருʼக³ர்ப⁴ஸ்த²ம்ʼ மாம்ʼ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா ஸ்வீயாநுக்³ரஹேணாஹூதவாந்
ⅩⅥ ஸ யதா³ மயி ஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ரகாஸி²தும்ʼ பி⁴ந்நதே³ஸீ²யாநாம்ʼ ஸமீபே ப⁴யா தம்ʼ கோ⁴ஷயிதுஞ்சாப்⁴யலஷத் ததா³ஹம்ʼ க்ரவ்யஸோ²ணிதாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ந மந்த்ரயித்வா
ⅩⅦ பூர்வ்வநியுக்தாநாம்ʼ ப்ரேரிதாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ யிரூஸா²லமம்ʼ ந க³த்வாரவதே³ஸ²ம்ʼ க³தவாந் பஸ்²சாத் தத்ஸ்தா²நாத்³ த³ம்மேஷகநக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³தவாந்|
ⅩⅧ தத​: பரம்ʼ வர்ஷத்ரயே வ்யதீதே(அ)ஹம்ʼ பிதரம்ʼ ஸம்பா⁴ஷிதும்ʼ யிரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா பஞ்சத³ஸ²தி³நாநி தேந ஸார்த்³த⁴ம் அதிஷ்ட²ம்ʼ|
ⅩⅨ கிந்து தம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்ப்⁴ராதரம்ʼ யாகூப³ஞ்ச விநா ப்ரேரிதாநாம்ʼ நாந்யம்ʼ கமப்யபஸ்²யம்ʼ|
ⅩⅩ யாந்யேதாநி வாக்யாநி மயா லிக்²யந்தே தாந்யந்ருʼதாநி ந ஸந்தி தத்³ ஈஸ்²வரோ ஜாநாதி|
ⅩⅪ தத​: பரம் அஹம்ʼ ஸுரியாம்ʼ கிலிகியாஞ்ச தே³ஸௌ² க³தவாந்|
ⅩⅫ ததா³நீம்ʼ யிஹூதா³தே³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸமிதீநாம்ʼ லோகா​: ஸாக்ஷாத் மம பரிசயமப்ராப்ய கேவலம்ʼ ஜநஸ்²ருதிமிமாம்ʼ லப்³த⁴வந்த​:,
ⅩⅩⅢ யோ ஜந​: பூர்வ்வம் அஸ்மாந் ப்ரத்யுபத்³ரவமகரோத் ஸ ததா³ யம்ʼ த⁴ர்ம்மமநாஸ²யத் தமேவேதா³நீம்ʼ ப்ரசாரயதீதி|
ⅩⅩⅣ தஸ்மாத் தே மாமதீ⁴ஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யமவத³ந்|