Ⅰ அநந்தரம்ʼ சதுர்த³ஸ²ஸு வத்ஸரேஷு க³தேஷ்வஹம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ ஸஹ யிரூஸா²லமநக³ரம்ʼ புநரக³ச்ச²ம்ʼ, ததா³நோம்ʼ தீதமபி ஸ்வஸங்கி³நம் அகரவம்ʼ|
Ⅱ தத்காலே(அ)ஹம் ஈஸ்²வரத³ர்ஸ²நாத்³ யாத்ராம் அகரவம்ʼ மயா ய​: பரிஸ்²ரமோ(அ)காரி காரிஷ்யதே வா ஸ யந்நிஷ்ப²லோ ந ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ பி⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴யே மயா கோ⁴ஷ்யமாண​: ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்தத்ரத்யேப்⁴யோ லோகேப்⁴யோ விஸே²ஷதோ மாந்யேப்⁴யோ நரேப்⁴யோ மயா ந்யவேத்³யத|
Ⅲ ததோ மம ஸஹசரஸ்தீதோ யத்³யபி யூநாநீய ஆஸீத் ததா²பி தஸ்ய த்வக்சே²தோ³(அ)ப்யாவஸ்²யகோ ந ப³பூ⁴வ|
Ⅳ யதஸ்²ச²லேநாக³தா அஸ்மாந் தா³ஸாந் கர்த்தும் இச்ச²வ​: கதிபயா பா⁴க்தப்⁴ராதர​: க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நாஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தம்ʼ ஸ்வாதந்த்ர்யம் அநுஸந்தா⁴தும்ʼ சாரா இவ ஸமாஜம்ʼ ப்ராவிஸ²ந்|
Ⅴ அத​: ப்ரக்ருʼதே ஸுஸம்ʼவாதே³ யுஷ்மாகம் அதி⁴காரோ யத் திஷ்டே²த் தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ த³ண்டை³கமபி யாவத்³ ஆஜ்ஞாக்³ரஹணேந தேஷாம்ʼ வஸ்²யா நாப⁴வாம|
Ⅵ பரந்து யே லோகா மாந்யாஸ்தே யே கேசித்³ ப⁴வேயுஸ்தாநஹம்ʼ ந க³ணயாமி யத ஈஸ்²வர​: கஸ்யாபி மாநவஸ்ய பக்ஷபாதம்ʼ ந கரோதி, யே ச மாந்யாஸ்தே மாம்ʼ கிமபி நவீநம்ʼ நாஜ்ஞாபயந்|
Ⅶ கிந்து சி²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴யே ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணஸ்ய பா⁴ர​: பிதரி யதா² ஸமர்பிதஸ்ததை²வாச்சி²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴யே ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணஸ்ய பா⁴ரோ மயி ஸமர்பித இதி தை ர்பு³பு³தே⁴|
Ⅷ யதஸ்²சி²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴யே ப்ரேரிதத்வகர்ம்மணே யஸ்ய யா ஸ²க்தி​: பிதரமாஸ்²ரிதவதீ தஸ்யைவ ஸா ஸ²க்தி ர்பி⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴யே தஸ்மை கர்ம்மணே மாமப்யாஸ்²ரிதவதீ|
Ⅸ அதோ மஹ்யம்ʼ த³த்தம் அநுக்³ரஹம்ʼ ப்ரதிஜ்ஞாய ஸ்தம்பா⁴ இவ க³ணிதா யே யாகூப்³ கைபா² யோஹந் சைதே ஸஹாயதாஸூசகம்ʼ த³க்ஷிணஹஸ்தக்³ரஹம்ʼண விதா⁴ய மாம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ஞ்ச ஜக³து³​:, யுவாம்ʼ பி⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ ஸந்நிதி⁴ம்ʼ க³ச்ச²தம்ʼ வயம்ʼ சி²ந்நத்வசா ஸந்நிதி⁴ம்ʼ க³ச்சா²ம​:,
Ⅹ கேவலம்ʼ த³ரித்³ரா யுவாப்⁴யாம்ʼ ஸ்மரணீயா இதி| அதஸ்ததே³வ கர்த்தும் அஹம்ʼ யதே ஸ்ம|
Ⅺ அபரம் ஆந்தியகி²யாநக³ரம்ʼ பிதர ஆக³தே(அ)ஹம்ʼ தஸ்ய தோ³ஷித்வாத் ஸமக்ஷம்ʼ தம் அப⁴ர்த்ஸயம்ʼ|
Ⅻ யத​: ஸ பூர்வ்வம் அந்யஜாதீயை​: ஸார்த்³த⁴ம் ஆஹாரமகரோத் தத​: பரம்ʼ யாகூப³​: ஸமீபாத் கதிபயஜநேஷ்வாக³தேஷு ஸ சி²ந்நத்வங்மநுஷ்யேப்⁴யோ ப⁴யேந நிவ்ருʼத்ய ப்ருʼத²க்³ அப⁴வத்|
ⅩⅢ ததோ(அ)பரே ஸர்வ்வே யிஹூதி³நோ(அ)பி தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கபடாசாரம் அகுர்வ்வந் ப³ர்ணப்³பா³ அபி தேஷாம்ʼ காபட்யேந விபத²கா³ம்யப⁴வத்|
ⅩⅣ ததஸ்தே ப்ரக்ருʼதஸுஸம்ʼவாத³ரூபே ஸரலபதே² ந சரந்தீதி த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத் பிதரம் உக்தவாந் த்வம்ʼ யிஹூதீ³ ஸந் யதி³ யிஹூதி³மதம்ʼ விஹாய பி⁴ந்நஜாதீய இவாசரஸி தர்ஹி யிஹூதி³மதாசரணாய பி⁴ந்நஜாதீயாந் குத​: ப்ரவர்த்தயஸி?
ⅩⅤ ஆவாம்ʼ ஜந்மநா யிஹூதி³நௌ ப⁴வாவோ பி⁴ந்நஜாதீயௌ பாபிநௌ ந ப⁴வாவ​:
ⅩⅥ கிந்து வ்யவஸ்தா²பாலநேந மநுஷ்ய​: ஸபுண்யோ ந ப⁴வதி கேவலம்ʼ யீஸௌ² க்²ரீஷ்டே யோ விஸ்²வாஸஸ்தேநைவ ஸபுண்யோ ப⁴வதீதி பு³த்³த்⁴வாவாமபி வ்யவஸ்தா²பாலநம்ʼ விநா கேவலம்ʼ க்²ரீஷ்டே விஸ்²வாஸேந புண்யப்ராப்தயே க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² வ்யஸ்²வஸிவ யதோ வ்யவஸ்தா²பாலநேந கோ(அ)பி மாநவ​: புண்யம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ந ஸ²க்நோதி|
ⅩⅦ பரந்து யீஸு²நா புண்யப்ராப்தயே யதமாநாவப்யாவாம்ʼ யதி³ பாபிநௌ ப⁴வாவஸ்தர்ஹி கிம்ʼ வக்தவ்யம்ʼ? க்²ரீஷ்ட​: பாபஸ்ய பரிசாரக இதி? தந்ந ப⁴வது|
ⅩⅧ மயா யத்³ ப⁴க்³நம்ʼ தத்³ யதி³ மயா புநர்நிர்ம்மீயதே தர்ஹி மயைவாத்மதோ³ஷ​: ப்ரகாஸ்²யதே|
ⅩⅨ அஹம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வராய ஜீவாமி தத³ர்த²ம்ʼ வ்யவஸ்த²யா வ்யவஸ்தா²யை அம்ரியே|
ⅩⅩ க்²ரீஷ்டேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ க்ருஸே² ஹதோ(அ)ஸ்மி ததா²பி ஜீவாமி கிந்த்வஹம்ʼ ஜீவாமீதி நஹி க்²ரீஷ்ட ஏவ மத³ந்த ர்ஜீவதி| ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸஸ²ரீரேண மயா யஜ்ஜீவிதம்ʼ தா⁴ர்ய்யதே தத் மம த³யாகாரிணி மத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வீயப்ராணத்யாகி³நி சேஸ்²வரபுத்ரே விஸ்²வஸதா மயா தா⁴ர்ய்யதே|
ⅩⅪ அஹமீஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ நாவஜாநாமி யஸ்மாத்³ வ்யவஸ்த²யா யதி³ புண்யம்ʼ ப⁴வதி தர்ஹி க்²ரீஷ்டோ நிரர்த²கமம்ரியத|