Ⅰ ஹே நிர்ப்³போ³தா⁴ கா³லாதிலோகா​:, யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே க்ருஸே² ஹத இவ யீஸு²​: க்²ரீஷ்டோ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ப்ரகாஸி²த ஆஸீத் அதோ யூயம்ʼ யதா² ஸத்யம்ʼ வாக்யம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத² ததா² கேநாமுஹ்யத?
Ⅱ அஹம்ʼ யுஷ்மத்த​: கதா²மேகாம்ʼ ஜிஜ்ஞாஸே யூயம் ஆத்மாநம்ʼ கேநாலப⁴த்⁴வம்ʼ? வ்யவஸ்தா²பாலநேந கிம்ʼ வா விஸ்²வாஸவாக்யஸ்ய ஸ்²ரவணேந?
Ⅲ யூயம்ʼ கிம் ஈத்³ருʼக்³ அபோ³தா⁴ யத்³ ஆத்மநா கர்ம்மாரப்⁴ய ஸ²ரீரேண தத் ஸாத⁴யிதும்ʼ யதத்⁴வே?
Ⅳ தர்ஹி யுஷ்மாகம்ʼ கு³ருதரோ து³​:க²போ⁴க³​: கிம்ʼ நிஷ்ப²லோ ப⁴விஷ்யதி? குப²லயுக்தோ வா கிம்ʼ ப⁴விஷ்யதி?
Ⅴ யோ யுஷ்மப்⁴யம் ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந் யுஷ்மந்மத்⁴ய ஆஸ்²சர்ய்யாணி கர்ம்மாணி ச ஸாதி⁴தவாந் ஸ கிம்ʼ வ்யவஸ்தா²பாலநேந விஸ்²வாஸவாக்யஸ்ய ஸ்²ரவணேந வா தத் க்ருʼதவாந்?
Ⅵ லிகி²தமாஸ்தே, இப்³ராஹீம ஈஸ்²வரே வ்யஸ்²வஸீத் ஸ ச விஸ்²வாஸஸ்தஸ்மை புண்யார்த²ம்ʼ க³ணிதோ ப³பூ⁴வ,
Ⅶ அதோ யே விஸ்²வாஸாஸ்²ரிதாஸ்த ஏவேப்³ராஹீம​: ஸந்தாநா இதி யுஷ்மாபி⁴ ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|
Ⅷ ஈஸ்²வரோ பி⁴ந்நஜாதீயாந் விஸ்²வாஸேந ஸபுண்யீகரிஷ்யதீதி பூர்வ்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸா²ஸ்த்ரதா³தா பூர்வ்வம் இப்³ராஹீமம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ராவயந ஜகா³த³, த்வத்தோ பி⁴ந்நஜாதீயா​: ஸர்வ்வ ஆஸி²ஷம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்தீதி|
Ⅸ அதோ யே விஸ்²வாஸாஸ்²ரிதாஸ்தே விஸ்²வாஸிநேப்³ராஹீமா ஸார்த்³த⁴ம் ஆஸி²ஷம்ʼ லப⁴ந்தே|
Ⅹ யாவந்தோ லோகா வ்யவஸ்தா²யா​: கர்ம்மண்யாஸ்²ரயந்தி தே ஸர்வ்வே ஸா²பாதீ⁴நா ப⁴வந்தி யதோ லிகி²தமாஸ்தே, யதா², "ய​: கஸ்²சித்³ ஏதஸ்ய வ்யவஸ்தா²க்³ரந்த²ஸ்ய ஸர்வ்வவாக்யாநி நிஸ்²சித்³ரம்ʼ ந பாலயதி ஸ ஸ²ப்த இதி| "
Ⅺ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் கோ(அ)பி வ்யவஸ்த²யா ஸபுண்யோ ந ப⁴வதி தத³ வ்யக்தம்ʼ யத​: "புண்யவாந் மாநவோ விஸ்²வாஸேந ஜீவிஷ்யதீதி" ஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼ வச​:|
Ⅻ வ்யவஸ்தா² து விஸ்²வாஸஸம்ப³ந்தி⁴நீ ந ப⁴வதி கிந்த்வேதாநி ய​: பாலயிஷ்யதி ஸ ஏவ தை ர்ஜீவிஷ்யதீதிநியமஸம்ப³ந்தி⁴நீ|
ⅩⅢ க்²ரீஷ்டோ(அ)ஸ்மாந் பரிக்ரீய வ்யவஸ்தா²யா​: ஸா²பாத் மோசிதவாந் யதோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ விநிமயேந ஸ ஸ்வயம்ʼ ஸா²பாஸ்பத³மப⁴வத் தத³தி⁴ லிகி²தமாஸ்தே, யதா², "ய​: கஸ்²சித் தராவுல்லம்ப்³யதே ஸோ(அ)பி⁴ஸ²ப்த இதி| "
ⅩⅣ தஸ்மாத்³ க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நேவ்ராஹீம ஆஸீ² ர்பி⁴ந்நஜாதீயலோகேஷு வர்த்ததே தேந வயம்ʼ ப்ரதிஜ்ஞாதம் ஆத்மாநம்ʼ விஸ்²வாஸேந லப்³து⁴ம்ʼ ஸ²க்நும​:|
ⅩⅤ ஹே ப்⁴ராத்ருʼக³ண மாநுஷாணாம்ʼ ரீத்யநுஸாரேணாஹம்ʼ கத²யாமி கேநசித் மாநவேந யோ நியமோ நிரசாயி தஸ்ய விக்ருʼதி ர்வ்ருʼத்³தி⁴ ர்வா கேநாபி ந க்ரியதே|
ⅩⅥ பரந்த்விப்³ராஹீமே தஸ்ய ஸந்தாநாய ச ப்ரதிஜ்ஞா​: ப்ரதி ஸு²ஸ்²ருவிரே தத்ர ஸந்தாநஸ²ப்³த³ம்ʼ ப³ஹுவசநாந்தம் அபூ⁴த்வா தவ ஸந்தாநாயேத்யேகவசநாந்தம்ʼ ப³பூ⁴வ ஸ ச ஸந்தாந​: க்²ரீஷ்ட ஏவ|
ⅩⅦ அதஏவாஹம்ʼ வதா³மி, ஈஸ்²வரேண யோ நியம​: புரா க்²ரீஷ்டமதி⁴ நிரசாயி தத​: பரம்ʼ த்ரிம்ʼஸ²த³தி⁴கசது​:ஸ²தவத்ஸரேஷு க³தேஷு ஸ்தா²பிதா வ்யவஸ்தா² தம்ʼ நியமம்ʼ நிரர்த²கீக்ருʼத்ய ததீ³யப்ரதிஜ்ஞா லோப்தும்ʼ ந ஸ²க்நோதி|
ⅩⅧ யஸ்மாத் ஸம்பத³தி⁴காரோ யதி³ வ்யவஸ்த²யா ப⁴வதி தர்ஹி ப்ரதிஜ்ஞயா ந ப⁴வதி கிந்த்வீஸ்²வர​: ப்ரதிஜ்ஞயா தத³தி⁴காரித்வம் இப்³ராஹீமே (அ)த³தா³த்|
ⅩⅨ தர்ஹி வ்யவஸ்தா² கிம்பூ⁴தா? ப்ரதிஜ்ஞா யஸ்மை ப்ரதிஸ்²ருதா தஸ்ய ஸந்தாநஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத்³ வ்யபி⁴சாரநிவாரணார்த²ம்ʼ வ்யவஸ்தா²பி த³த்தா, ஸா ச தூ³தைராஜ்ஞாபிதா மத்⁴யஸ்த²ஸ்ய கரே ஸமர்பிதா ச|
ⅩⅩ நைகஸ்ய மத்⁴யஸ்தோ² வித்³யதே கிந்த்வீஸ்²வர ஏக ஏவ|
ⅩⅪ தர்ஹி வ்யவஸ்தா² கிம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதிஜ்ஞாநாம்ʼ விருத்³தா⁴? தந்ந ப⁴வது| யஸ்மாத்³ யதி³ ஸா வ்யவஸ்தா² ஜீவநதா³நேஸமர்தா²ப⁴விஷ்யத் தர்ஹி வ்யவஸ்த²யைவ புண்யலாபோ⁴(அ)ப⁴விஷ்யத்|
ⅩⅫ கிந்து யீஸு²க்²ரீஷ்டே யோ விஸ்²வாஸஸ்தத்ஸம்ப³ந்தி⁴யா​: ப்ரதிஜ்ஞாயா​: ப²லம்ʼ யத்³ விஸ்²வாஸிலோகேப்⁴யோ தீ³யதே தத³ர்த²ம்ʼ ஸா²ஸ்த்ரதா³தா ஸர்வ்வாந் பாபாதீ⁴நாந் க³ணயதி|
ⅩⅩⅢ அதஏவ விஸ்²வாஸஸ்யாநாக³தஸமயே வயம்ʼ வ்யவஸ்தா²தீ⁴நா​: ஸந்தோ விஸ்²வாஸஸ்யோத³யம்ʼ யாவத்³ ருத்³தா⁴ இவாரக்ஷ்யாமஹே|
ⅩⅩⅣ இத்த²ம்ʼ வயம்ʼ யத்³ விஸ்²வாஸேந ஸபுண்யீப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸமீபம் அஸ்மாந் நேதும்ʼ வ்யவஸ்தா²க்³ரதோ²(அ)ஸ்மாகம்ʼ விநேதா ப³பூ⁴வ|
ⅩⅩⅤ கிந்த்வது⁴நாக³தே விஸ்²வாஸே வயம்ʼ தஸ்ய விநேதுரநதீ⁴நா அப⁴வாம|
ⅩⅩⅥ க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² விஸ்²வஸநாத் ஸர்வ்வே யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா ஜாதா​:|
ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ யாவந்தோ லோகா​: க்²ரீஷ்டே மஜ்ஜிதா அப⁴வத ஸர்வ்வே க்²ரீஷ்டம்ʼ பரிஹிதவந்த​:|
ⅩⅩⅧ அதோ யுஷ்மந்மத்⁴யே யிஹூதி³யூநாநிநோ ர்தா³ஸஸ்வதந்த்ரயோ ர்யோஷாபுருஷயோஸ்²ச கோ(அ)பி விஸே²ஷோ நாஸ்தி; ஸர்வ்வே யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டே யீஸா²வேக ஏவ|
ⅩⅩⅨ கிஞ்ச யூயம்ʼ யதி³ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வத² தர்ஹி ஸுதராம் இப்³ராஹீம​: ஸந்தாநா​: ப்ரதிஜ்ஞயா ஸம்பத³தி⁴காரிணஸ்²சாத்⁴வே|