Ⅰ அஹம்ʼ வதா³மி ஸம்பத³தி⁴காரீ யாவத்³ பா³லஸ்திஷ்ட²தி தாவத் ஸர்வ்வஸ்வஸ்யாதி⁴பதி​: ஸந்நபி ஸ தா³ஸாத் கேநாபி விஷயேண ந விஸி²ஷ்யதே
Ⅱ கிந்து பித்ரா நிரூபிதம்ʼ ஸமயம்ʼ யாவத் பாலகாநாம்ʼ த⁴நாத்⁴யக்ஷாணாஞ்ச நிக்⁴நஸ்திஷ்ட²தி|
Ⅲ தத்³வத்³ வயமபி பா³ல்யகாலே தா³ஸா இவ ஸம்ʼஸாரஸ்யாக்ஷரமாலாயா அதீ⁴நா ஆஸ்மஹே|
Ⅳ அநந்தரம்ʼ ஸமயே ஸம்பூர்ணதாம்ʼ க³தவதி வ்யவஸ்தா²தீ⁴நாநாம்ʼ மோசநார்த²ம்
Ⅴ அஸ்மாகம்ʼ புத்ரத்வப்ராப்த்யர்த²ஞ்சேஸ்²வர​: ஸ்த்ரியா ஜாதம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா அதி⁴நீபூ⁴தஞ்ச ஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ரேஷிதவாந்|
Ⅵ யூயம்ʼ ஸந்தாநா அப⁴வத தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வர​: ஸ்வபுத்ரஸ்யாத்மாநாம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த​:கரணாநி ப்ரஹிதவாந் ஸ சாத்மா பித​: பிதரித்யாஹ்வாநம்ʼ காரயதி|
Ⅶ அத இதா³நீம்ʼ யூயம்ʼ ந தா³ஸா​: கிந்து​: ஸந்தாநா ஏவ தஸ்மாத் ஸந்தாநத்வாச்ச க்²ரீஷ்டேநேஸ்²வரீயஸம்பத³தி⁴காரிணோ(அ)ப்யாத்⁴வே|
Ⅷ அபரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ யூயம் ஈஸ்²வரம்ʼ ந ஜ்ஞாத்வா யே ஸ்வபா⁴வதோ(அ)நீஸ்²வராஸ்தேஷாம்ʼ தா³ஸத்வே(அ)திஷ்ட²த|
Ⅸ இதா³நீம் ஈஸ்²வரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யதி³ வேஸ்²வரேண ஜ்ஞாதா யூயம்ʼ கத²ம்ʼ புநஸ்தாநி விப²லாநி துச்சா²நி சாக்ஷராணி ப்ரதி பராவர்த்திதும்ʼ ஸ²க்நுத²? யூயம்ʼ கிம்ʼ புநஸ்தேஷாம்ʼ தா³ஸா ப⁴விதுமிச்ச²த²?
Ⅹ யூயம்ʼ தி³வஸாந் மாஸாந் திதீ²ந் ஸம்ʼவத்ஸராம்ʼஸ்²ச ஸம்மந்யத்⁴வே|
Ⅺ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ மயா ய​: பரிஸ்²ரமோ(அ)காரி ஸ விப²லோ ஜாத இதி யுஷ்மாநத்⁴யஹம்ʼ பி³பே⁴மி|
Ⅻ ஹே ப்⁴ராதர​:, அஹம்ʼ யாத்³ருʼஸோ²(அ)ஸ்மி யூயமபி தாத்³ருʼஸா² ப⁴வதேதி ப்ரார்த²யே யதோ(அ)ஹமபி யுஷ்மத்துல்யோ(அ)ப⁴வம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ ர்மம கிமபி நாபராத்³த⁴ம்ʼ|
ⅩⅢ பூர்வ்வமஹம்ʼ கலேவரஸ்ய தௌ³ர்ப்³ப³ல்யேந யுஷ்மாந் ஸுஸம்ʼவாத³ம் அஜ்ஞாபயமிதி யூயம்ʼ ஜாநீத²|
ⅩⅣ ததா³நீம்ʼ மம பரீக்ஷகம்ʼ ஸா²ரீரக்லேஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யூயம்ʼ மாம் அவஜ்ஞாய ருʼதீயிதவந்தஸ்தந்நஹி கிந்த்வீஸ்²வரஸ்ய தூ³தமிவ ஸாக்ஷாத் க்²ரீஷ்ட யீஸு²மிவ வா மாம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்த​:|
ⅩⅤ அதஸ்ததா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ யா த⁴ந்யதாப⁴வத் ஸா க்க க³தா? ததா³நீம்ʼ யூயம்ʼ யதி³ ஸ்வேஷாம்ʼ நயநாந்யுத்பாட்ய மஹ்யம்ʼ தா³தும் அஸ²க்ஷ்யத தர்ஹி தத³ப்யகரிஷ்யதேதி ப்ரமாணம் அஹம்ʼ த³தா³மி|
ⅩⅥ ஸாம்ப்ரதமஹம்ʼ ஸத்யவாதி³த்வாத் கிம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ரிபு ர்ஜாதோ(அ)ஸ்மி?
ⅩⅦ தே யுஷ்மத்க்ருʼதே ஸ்பர்த்³த⁴ந்தே கிந்து ஸா ஸ்பர்த்³தா⁴ குத்ஸிதா யதோ யூயம்ʼ தாநதி⁴ யத் ஸ்பர்த்³த⁴த்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ தே யுஷ்மாந் ப்ருʼத²க் கர்த்தும் இச்ச²ந்தி|
ⅩⅧ கேவலம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபே மமோபஸ்தி²திஸமயே தந்நஹி, கிந்து ஸர்வ்வதை³வ ப⁴த்³ரமதி⁴ ஸ்பர்த்³த⁴நம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ|
ⅩⅨ ஹே மம பா³லகா​:, யுஷ்மத³ந்த ர்யாவத் க்²ரீஷ்டோ மூர்திமாந் ந ப⁴வதி தாவத்³ யுஷ்மத்காரணாத் புந​: ப்ரஸவவேத³நேவ மம வேத³நா ஜாயதே|
ⅩⅩ அஹமிதா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நிதி⁴ம்ʼ க³த்வா ஸ்வராந்தரேண யுஷ்மாந் ஸம்பா⁴ஷிதும்ʼ காமயே யதோ யுஷ்மாநதி⁴ வ்யாகுலோ(அ)ஸ்மி|
ⅩⅪ ஹே வ்யவஸ்தா²தீ⁴நதாகாங்க்ஷிண​: யூயம்ʼ கிம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா வசநம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத²?
ⅩⅫ தந்மாம்ʼ வத³த| லிகி²தமாஸ்தே, இப்³ராஹீமோ த்³வௌ புத்ராவாஸாதே தயோரேகோ தா³ஸ்யாம்ʼ த்³விதீயஸ்²ச பத்ந்யாம்ʼ ஜாத​:|
ⅩⅩⅢ தயோ ர்யோ தா³ஸ்யாம்ʼ ஜாத​: ஸ ஸா²ரீரிகநியமேந ஜஜ்ஞே யஸ்²ச பத்ந்யாம்ʼ ஜாத​: ஸ ப்ரதிஜ்ஞயா ஜஜ்ஞே|
ⅩⅩⅣ இத³மாக்²யாநம்ʼ த்³ருʼஷ்டந்தஸ்வரூபம்ʼ| தே த்³வே யோஷிதாவீஸ்²வரீயஸந்தீ⁴ தயோரேகா ஸீநயபர்வ்வதாத்³ உத்பந்நா தா³ஸஜநயித்ரீ ச ஸா து ஹாஜிரா|
ⅩⅩⅤ யஸ்மாத்³ ஹாஜிராஸ²ப்³தே³நாரவதே³ஸ²ஸ்த²ஸீநயபர்வ்வதோ போ³த்⁴யதே, ஸா ச வர்த்தமாநாயா யிரூஸா²லம்புர்ய்யா​: ஸத்³ருʼஸீ²| யத​: ஸ்வபா³லை​: ஸஹிதா ஸா தா³ஸத்வ ஆஸ்தே|
ⅩⅩⅥ கிந்து ஸ்வர்கீ³யா யிரூஸா²லம்புரீ பத்நீ ஸர்வ்வேஷாம் அஸ்மாகம்ʼ மாதா சாஸ்தே|
ⅩⅩⅦ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிகி²தம் ஆஸ்தே, "வந்த்⁴யே ஸந்தாநஹீநே த்வம்ʼ ஸ்வரம்ʼ ஜயஜயம்ʼ குரு| அப்ரஸூதே த்வயோல்லாஸோ ஜயாஸ²ப்³த³ஸ்²ச கீ³யதாம்ʼ| யத ஏவ ஸநாதா²யா யோஷித​: ஸந்ததே ர்க³ணாத்| அநாதா² யா ப⁴வேந்நாரீ தத³பத்யாநி பூ⁴ரிஸ²​:|| "
ⅩⅩⅧ ஹே ப்⁴ராத்ருʼக³ண, இம்ஹாக் இவ வயம்ʼ ப்ரதிஜ்ஞயா ஜாதா​: ஸந்தாநா​:|
ⅩⅩⅨ கிந்து ததா³நீம்ʼ ஸா²ரீரிகநியமேந ஜாத​: புத்ரோ யத்³வத்³ ஆத்மிகநியமேந ஜாதம்ʼ புத்ரம் உபாத்³ரவத் ததா²து⁴நாபி|
ⅩⅩⅩ கிந்து ஸா²ஸ்த்ரே கிம்ʼ லிகி²தம்ʼ? "த்வம் இமாம்ʼ தா³ஸீம்ʼ தஸ்யா​: புத்ரஞ்சாபஸாரய யத ஏஷ தா³ஸீபுத்ர​: பத்நீபுத்ரேண ஸமம்ʼ நோத்தராதி⁴காரீ ப⁴விய்யதீதி| "
ⅩⅩⅪ அதஏவ ஹே ப்⁴ராதர​:, வயம்ʼ தா³ஸ்யா​: ஸந்தாநா ந பூ⁴த்வா பாத்ந்யா​: ஸந்தாநா ப⁴வாம​:|