Ⅰ க்²ரீஷ்டோ(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ யத் ஸ்வாதந்த்ர்யம்ʼ த³த்தவாந் யூயம்ʼ தத்ர ஸ்தி²ராஸ்திஷ்ட²த தா³ஸத்வயுகே³ந புந ர்ந நிப³த்⁴யத்⁴வம்ʼ|
Ⅱ பஸ்²யதாஹம்ʼ பௌலோ யுஷ்மாந் வதா³மி யதி³ சி²ந்நத்வசோ ப⁴வத² தர்ஹி க்²ரீஷ்டேந கிமபி நோபகாரிஷ்யத்⁴வே|
Ⅲ அபரம்ʼ ய​: கஸ்²சித் சி²ந்நத்வக்³ ப⁴வதி ஸ க்ருʼத்ஸ்நவ்யவஸ்தா²யா​: பாலநம் ஈஸ்²வராய தா⁴ரயதீதி ப்ரமாணம்ʼ த³தா³மி|
Ⅳ யுஷ்மாகம்ʼ யாவந்தோ லோகா வ்யவஸ்த²யா ஸபுண்யீப⁴விதும்ʼ சேஷ்டந்தே தே ஸர்வ்வே க்²ரீஷ்டாத்³ ப்⁴ரஷ்டா அநுக்³ரஹாத் பதிதாஸ்²ச|
Ⅴ யதோ வயம் ஆத்மநா விஸ்²வாஸாத் புண்யலாபா⁴ஸா²ஸித்³த⁴ம்ʼ ப்ரதீக்ஷாமஹே|
Ⅵ க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² த்வக்சே²தா³த்வக்சே²த³யோ​: கிமபி கு³ணம்ʼ நாஸ்தி கிந்து ப்ரேம்நா ஸப²லோ விஸ்²வாஸ ஏவ கு³ணயுக்த​:|
Ⅶ பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ ஸுந்த³ரம் அதா⁴வத கிந்த்விதா³நீம்ʼ கேந பா³தா⁴ம்ʼ ப்ராப்ய ஸத்யதாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத²?
Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ஸா மதி ர்யுஷ்மதா³ஹ்வாநகாரிண ஈஸ்²வராந்ந ஜாதா|
Ⅸ விகார​: க்ருʼத்ஸ்நஸ²க்தூநாம்ʼ ஸ்வல்பகிண்வேந ஜஸயதே|
Ⅹ யுஷ்மாகம்ʼ மதி ர்விகாரம்ʼ ந க³மிஷ்யதீத்யஹம்ʼ யுஷ்மாநதி⁴ ப்ரபு⁴நாஸ²ம்ʼஸே; கிந்து யோ யுஷ்மாந் விசாரலயதி ஸ ய​: கஸ்²சித்³ ப⁴வேத் ஸமுசிதம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதி|
Ⅺ பரந்து ஹே ப்⁴ராதர​:, யத்³யஹம் இதா³நீம் அபி த்வக்சே²த³ம்ʼ ப்ரசாரயேயம்ʼ தர்ஹி குத உபத்³ரவம்ʼ பு⁴ஞ்ஜிய? தத்க்ருʼதே க்ருஸ²ம்ʼ நிர்ப்³பா³த⁴ம் அப⁴விஷ்யத்|
Ⅻ யே ஜநா யுஷ்மாகம்ʼ சாஞ்சல்யம்ʼ ஜநயந்தி தேஷாம்ʼ சே²த³நமேவ மயாபி⁴லஷ்யதே|
ⅩⅢ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ ஸ்வாதந்த்ர்யார்த²ம் ஆஹூதா ஆத்⁴வே கிந்து தத்ஸ்வாதந்த்ர்யத்³வாரேண ஸா²ரீரிகபா⁴வோ யுஷ்மாந் ந ப்ரவிஸ²து| யூயம்ʼ ப்ரேம்நா பரஸ்பரம்ʼ பரிசர்ய்யாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅣ யஸ்மாத் த்வம்ʼ ஸமீபவாஸிநி ஸ்வவத் ப்ரேம குர்ய்யா இத்யேகாஜ்ஞா க்ருʼத்ஸ்நாயா வ்யவஸ்தா²யா​: ஸாரஸம்ʼக்³ரஹ​:|
ⅩⅤ கிந்து யூயம்ʼ யதி³ பரஸ்பரம்ʼ த³ம்ʼத³ஸ்²யத்⁴வே (அ)ஸா²ஸ்²யத்⁴வே ச தர்ஹி யுஷ்மாகம் ஏகோ(அ)ந்யேந யந்ந க்³ரஸ்யதே தத்ர யுஷ்மாபி⁴​: ஸாவதா⁴நை ர்ப⁴விதவ்யம்ʼ|
ⅩⅥ அஹம்ʼ ப்³ரவீமி யூயம் ஆத்மிகாசாரம்ʼ குருத ஸா²ரீரிகாபி⁴லாஷம்ʼ மா பூரயத|
ⅩⅦ யத​: ஸா²ரீரிகாபி⁴லாஷ ஆத்மநோ விபரீத​:, ஆத்மிகாபி⁴லாஷஸ்²ச ஸ²ரீரஸ்ய விபரீத​:, அநயோருப⁴யோ​: பரஸ்பரம்ʼ விரோதோ⁴ வித்³யதே தேந யுஷ்மாபி⁴ ர்யத்³ அபி⁴லஷ்யதே தந்ந கர்த்தவ்யம்ʼ|
ⅩⅧ யூயம்ʼ யத்³யாத்மநா விநீயத்⁴வே தர்ஹி வ்யவஸ்தா²யா அதீ⁴நா ந ப⁴வத²|
ⅩⅨ அபரம்ʼ பரதா³ரக³மநம்ʼ வேஸ்²யாக³மநம் அஸு²சிதா காமுகதா ப்ரதிமாபூஜநம்
ⅩⅩ இந்த்³ரஜாலம்ʼ ஸ²த்ருத்வம்ʼ விவாதோ³(அ)ந்தர்ஜ்வலநம்ʼ க்ரோத⁴​: கலஹோ(அ)நைக்யம்ʼ
ⅩⅪ பார்த²க்யம் ஈர்ஷ்யா வதோ⁴ மத்தத்வம்ʼ லம்படத்வமித்யாதீ³நி ஸ்பஷ்டத்வேந ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்ய கர்ம்மாணி ஸந்தி| பூர்வ்வம்ʼ யத்³வத் மயா கதி²தம்ʼ தத்³வத் புநரபி கத்²யதே யே ஜநா ஏதாத்³ருʼஸா²நி கர்ம்மாண்யாசரந்தி தைரீஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யே(அ)தி⁴கார​: கதா³ச ந லப்ஸ்யதே|
ⅩⅫ கிஞ்ச ப்ரேமாநந்த³​: ஸா²ந்திஸ்²சிரஸஹிஷ்ணுதா ஹிதைஷிதா ப⁴த்³ரத்வம்ʼ விஸ்²வாஸ்யதா திதிக்ஷா
ⅩⅩⅢ பரிமிதபோ⁴ஜித்வமித்யாதீ³ந்யாத்மந​: ப²லாநி ஸந்தி தேஷாம்ʼ விருத்³தா⁴ காபி வ்யவஸ்தா² நஹி|
ⅩⅩⅣ யே து க்²ரீஷ்டஸ்ய லோகாஸ்தே ரிபுபி⁴ரபி⁴லாஷைஸ்²ச ஸஹிதம்ʼ ஸா²ரீரிகபா⁴வம்ʼ க்ருஸே² நிஹதவந்த​:|
ⅩⅩⅤ யதி³ வயம் ஆத்மநா ஜீவாமஸ்தர்ஹ்யாத்மிகாசாரோ(அ)ஸ்மாபி⁴​: கர்த்தவ்ய​:,
ⅩⅩⅥ த³ர்ப​: பரஸ்பரம்ʼ நிர்ப⁴ர்த்ஸநம்ʼ த்³வேஷஸ்²சாஸ்மாபி⁴ ர்ந கர்த்தவ்யாநி|