Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²சித்³ யதி³ கஸ்மிம்ʼஸ்²சித் பாபே பததி தர்ஹ்யாத்மிகபா⁴வயுக்தை ர்யுஷ்மாபி⁴ஸ்திதிக்ஷாபா⁴வம்ʼ விதா⁴ய ஸ புநருத்தா²ப்யதாம்ʼ யூயமபி யதா² தாத்³ருʼக்பரீக்ஷாயாம்ʼ ந பதத² ததா² ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|
Ⅱ யுஷ்மாகம் ஏகைகோ ஜந​: பரஸ்ய பா⁴ரம்ʼ வஹத்வநேந ப்ரகாரேண க்²ரீஷ்டஸ்ய விதி⁴ம்ʼ பாலயத|
Ⅲ யதி³ கஸ்²சந க்ஷுத்³ர​: ஸந் ஸ்வம்ʼ மஹாந்தம்ʼ மந்யதே தர்ஹி தஸ்யாத்மவஞ்சநா ஜாயதே|
Ⅳ அத ஏகைகேந ஜநேந ஸ்வகீயகர்ம்மண​: பரீக்ஷா க்ரியதாம்ʼ தேந பரம்ʼ நாலோக்ய கேவலம் ஆத்மாலோகநாத் தஸ்ய ஸ்²லகா⁴ ஸம்ப⁴விஷ்யதி|
Ⅴ யத ஏகைகோे ஜந​: ஸ்வகீயம்ʼ பா⁴ரம்ʼ வக்ஷ்யதி|
Ⅵ யோ ஜநோ த⁴ர்ம்மோபதே³ஸ²ம்ʼ லப⁴தே ஸ உபதே³ஷ்டாரம்ʼ ஸ்வீயஸர்வ்வஸம்பத்தே ர்பா⁴கி³நம்ʼ கரோது|
Ⅶ யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ராந்தி ர்ந ப⁴வது, ஈஸ்²வரோ நோபஹஸிதவ்ய​:, யேந யத்³ பீ³ஜம் உப்யதே தேந தஜ்ஜாதம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ கர்த்திஷ்யதே|
Ⅷ ஸ்வஸ²ரீரார்த²ம்ʼ யேந பீ³ஜம் உப்யதே தேந ஸ²ரீராத்³ விநாஸ²ரூபம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ லப்ஸ்யதே கிந்த்வாத்மந​: க்ருʼதே யேந பீ³ஜம் உப்யதே தேநாத்மதோ(அ)நந்தஜீவிதரூபம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ லப்ஸ்யதே|
Ⅸ ஸத்கர்ம்மகரணே(அ)ஸ்மாபி⁴ரஸ்²ராந்தை ர்ப⁴விதவ்யம்ʼ யதோ(அ)க்லாந்தௌஸ்திஷ்ட²த்³பி⁴ரஸ்மாபி⁴ருபயுக்தஸமயே தத் ப²லாநி லப்ஸ்யந்தே|
Ⅹ அதோ யாவத் ஸமயஸ்திஷ்ட²தி தாவத் ஸர்வ்வாந் ப்ரதி விஸே²ஷதோ விஸ்²வாஸவேஸ்²மவாஸிந​: ப்ரத்யஸ்மாபி⁴ ர்ஹிதாசார​: கர்த்தவ்ய​:|
Ⅺ ஹே ப்⁴ராதர​:, அஹம்ʼ ஸ்வஹஸ்தேந யுஷ்மாந் ப்ரதி கியத்³வ்ருʼஹத் பத்ரம்ʼ லிகி²தவாந் தத்³ யுஷ்மாபி⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ|
Ⅻ யே ஸா²ரீரிகவிஷயே ஸுத்³ருʼஸ்²யா ப⁴விதுமிச்ச²ந்தி தே யத் க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருஸ²ஸ்ய காரணாது³பத்³ரவஸ்ய பா⁴கி³நோ ந ப⁴வந்தி கேவலம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ த்வக்சே²தே³ யுஷ்மாந் ப்ரவர்த்தயந்தி|
ⅩⅢ தே த்வக்சே²த³க்³ராஹிணோ(அ)பி வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ந பாலயந்தி கிந்து யுஷ்மச்ச²ரீராத் ஸ்²லாகா⁴லாபா⁴ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ த்வக்சே²த³ம் இச்ச²ந்தி|
ⅩⅣ கிந்து யேநாஹம்ʼ ஸம்ʼஸாராய ஹத​: ஸம்ʼஸாரோ(அ)பி மஹ்யம்ʼ ஹதஸ்தத³ஸ்மத்ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருஸ²ம்ʼ விநாந்யத்ர குத்ராபி மம ஸ்²லாக⁴நம்ʼ கதா³பி ந ப⁴வது|
ⅩⅤ க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² த்வக்சே²தா³த்வக்சே²த³யோ​: கிமபி கு³ணம்ʼ நாஸ்தி கிந்து நவீநா ஸ்ருʼஷ்டிரேவ கு³ணயுக்தா|
ⅩⅥ அபரம்ʼ யாவந்தோ லோகா ஏதஸ்மிந் மார்கே³ சரந்தி தேஷாம் ஈஸ்²வரீயஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நஸ்யேஸ்ராயேலஸ்²ச ஸா²ந்தி ர்த³யாலாப⁴ஸ்²ச பூ⁴யாத்|
ⅩⅦ இத​: பரம்ʼ கோ(அ)பி மாம்ʼ ந க்லிஸ்²நாது யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ ஸ்வகா³த்ரே ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சிஹ்நாநி தா⁴ரயே|
ⅩⅧ ஹே ப்⁴ராதர​: அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரஸாதோ³ யுஷ்மாகம் ஆத்மநி ஸ்தே²யாத்| ததா²ஸ்து|