இபி²ஷிண​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்யேச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரித​: பௌல இபி²ஷநக³ரஸ்தா²ந் பவித்ராந் க்²ரீஷ்டயீஸௌ² விஸ்²வாஸிநோ லோகாந் ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிக²தி|
Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்யேஸ்²வரஸ்ய ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹ​: ஸா²ந்திஸ்²ச யுஷ்மாஸு வர்த்ததாம்ʼ|
Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ²​: க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத ஈஸ்²வரோ த⁴ந்யோ ப⁴வது; யத​: ஸ க்²ரீஷ்டேநாஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வம் ஆத்⁴யாத்மிகம்ʼ ஸ்வர்கீ³யவரம்ʼ த³த்தவாந்|
Ⅳ வயம்ʼ யத் தஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ ப்ரேம்நா பவித்ரா நிஷ்கலங்காஸ்²ச ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஜக³த​: ஸ்ருʼஷ்டே பூர்வ்வம்ʼ தேநாஸ்மாந் அபி⁴ரோசிதவாந், நிஜாபி⁴லஷிதாநுரோதா⁴ச்ச
Ⅴ யீஸு²நா க்²ரீஷ்டேந ஸ்வஸ்ய நிமித்தம்ʼ புத்ரத்வபதே³(அ)ஸ்மாந் ஸ்வகீயாநுக்³ரஹஸ்ய மஹத்த்வஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ நியுக்தவாந்|
Ⅵ தஸ்மாத்³ அநுக்³ரஹாத் ஸ யேந ப்ரியதமேந புத்ரேணாஸ்மாந் அநுக்³ருʼஹீதவாந்,
Ⅶ வயம்ʼ தஸ்ய ஸோ²ணிதேந முக்திம் அர்த²த​: பாபக்ஷமாம்ʼ லப்³த⁴வந்த​:|
Ⅷ தஸ்ய ய ஈத்³ருʼஸோ²(அ)நுக்³ரஹநிதி⁴ஸ்தஸ்மாத் ஸோ(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வவித⁴ம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ பு³த்³தி⁴ஞ்ச பா³ஹுல்யரூபேண விதரிதவாந்|
Ⅸ ஸ்வர்க³ப்ருʼதி²வ்யோ ர்யத்³யத்³ வித்³யதே தத்ஸர்வ்வம்ʼ ஸ க்²ரீஷ்டே ஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யதீதி ஹிதைஷிணா
Ⅹ தேந க்ருʼதோ யோ மநோரத²​: ஸம்பூர்ணதாம்ʼ க³தவத்ஸு ஸமயேஷு ஸாத⁴யிதவ்யஸ்தமதி⁴ ஸ ஸ்வகீயாபி⁴லாஷஸ்ய நிகூ³ட⁴ம்ʼ பா⁴வம் அஸ்மாந் ஜ்ஞாபிதவாந்|
Ⅺ பூர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்டே விஸ்²வாஸிநோ யே வயம் அஸ்மத்தோ யத் தஸ்ய மஹிம்ந​: ப்ரஸ²ம்ʼஸா ஜாயதே,
Ⅻ தத³ர்த²ம்ʼ ய​: ஸ்வகீயேச்சா²யா​: மந்த்ரணாத​: ஸர்வ்வாணி ஸாத⁴யதி தஸ்ய மநோரதா²த்³ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டேந பூர்வ்வம்ʼ நிரூபிதா​: ஸந்தோ(அ)தி⁴காரிணோ ஜாதா​:|
ⅩⅢ யூயமபி ஸத்யம்ʼ வாக்யம் அர்த²தோ யுஷ்மத்பரித்ராணஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ நிஸ²ம்ய தஸ்மிந்நேவ க்²ரீஷ்டே விஸ்²வஸிதவந்த​: ப்ரதிஜ்ஞாதேந பவித்ரேணாத்மநா முத்³ரயேவாங்கிதாஸ்²ச|
ⅩⅣ யதஸ்தஸ்ய மஹிம்ந​: ப்ரகாஸா²ய தேந க்ரீதாநாம்ʼ லோகாநாம்ʼ முக்தி ர்யாவந்ந ப⁴விஷ்யதி தாவத் ஸ ஆத்மாஸ்மாகம் அதி⁴காரித்வஸ்ய ஸத்யங்காரஸ்ய பணஸ்வரூபோ ப⁴வதி|
ⅩⅤ ப்ரபௌ⁴ யீஸௌ² யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸ​: ஸர்வ்வேஷு பவித்ரலோகேஷு ப்ரேம சாஸ்த இதி வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வாஹமபி
ⅩⅥ யுஷ்மாநதி⁴ நிரந்தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந் ப்ரார்த²நாஸமயே ச யுஷ்மாந் ஸ்மரந் வரமிமம்ʼ யாசாமி|
ⅩⅦ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாதோ ய​: ப்ரபா⁴வாகர ஈஸ்²வர​: ஸ ஸ்வகீயதத்த்வஜ்ஞாநாய யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஜ்ஞாநஜநகம் ப்ரகாஸி²தவாக்யபோ³த⁴கஞ்சாத்மாநம்ʼ தே³யாத்|
ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநசக்ஷூம்ʼஷி ச தீ³ப்தியுக்தாநி க்ருʼத்வா தஸ்யாஹ்வாநம்ʼ கீத்³ருʼஸ்²யா ப்ரத்யாஸ²யா ஸம்ப³லிதம்ʼ பவித்ரலோகாநாம்ʼ மத்⁴யே தேந த³த்தோ(அ)தி⁴கார​: கீத்³ருʼஸ²​: ப்ரபா⁴வநிதி⁴ ர்விஸ்²வாஸிஷு சாஸ்மாஸு ப்ரகாஸ²மாநஸ்ய
ⅩⅨ ததீ³யமஹாபராக்ரமஸ்ய மஹத்வம்ʼ கீத்³ருʼக்³ அநுபமம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயது|
ⅩⅩ யத​: ஸ யஸ்யா​: ஸ²க்தே​: ப்ரப³லதாம்ʼ க்²ரீஷ்டே ப்ரகாஸ²யந் ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் தம் உத்தா²பிதவாந்,
ⅩⅪ அதி⁴பதித்வபத³ம்ʼ ஸா²ஸநபத³ம்ʼ பராக்ரமோ ராஜத்வஞ்சேதிநாமாநி யாவந்தி பதா³நீஹ லோகே பரலோகே ச வித்³யந்தே தேஷாம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம் ஊர்த்³த்⁴வே ஸ்வர்கே³ நிஜத³க்ஷிணபார்ஸ்²வே தம் உபவேஸி²தவாந்,
ⅩⅫ ஸர்வ்வாணி தஸ்ய சரணயோரதோ⁴ நிஹிதவாந் யா ஸமிதிஸ்தஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்வேஷாம்ʼ பூரயிது​: பூரகஞ்ச ப⁴வதி தம்ʼ தஸ்யா மூர்த்³தா⁴நம்ʼ க்ருʼத்வா
ⅩⅩⅢ ஸர்வ்வேஷாம் உபர்ய்யுபரி நியுக்தவாம்ʼஸ்²ச ஸைவ ஸ²க்திரஸ்மாஸ்வபி தேந ப்ரகாஸ்²யதே|