2 யோஹந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஹே அபி⁴ருசிதே குரியே, த்வாம்ʼ தவ புத்ராம்ʼஸ்²ச ப்ரதி ப்ராசீநோ(அ)ஹம்ʼ பத்ரம்ʼ லிகா²மி|
Ⅱ ஸத்யமதாத்³ யுஷ்மாஸு மம ப்ரேமாஸ்தி கேவலம்ʼ மம நஹி கிந்து ஸத்யமதஜ்ஞாநாம்ʼ ஸர்வ்வேஷாமேவ| யத​: ஸத்யமதம் அஸ்மாஸு திஷ்ட²த்யநந்தகாலம்ʼ யாவச்சாஸ்மாஸு ஸ்தா²ஸ்யதி|
Ⅲ பிதுரீஸ்²வராத் தத்பிது​: புத்ராத் ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டாச்ச ப்ராப்யோ (அ)நுக்³ரஹ​: க்ருʼபா ஸா²ந்திஸ்²ச ஸத்யதாப்ரேமப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யுஷ்மாந் அதி⁴திஷ்ட²து|
Ⅳ வயம்ʼ பித்ருʼதோ யாம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தத³நுஸாரேண தவ கேசித்³ ஆத்மஜா​: ஸத்யமதம் ஆசரந்த்யேதஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ ப்ராப்யாஹம்ʼ ப்⁴ருʼஸ²ம் ஆநந்தி³தவாந்|
Ⅴ ஸாம்ப்ரதஞ்ச ஹே குரியே, நவீநாம்ʼ காஞ்சித்³ ஆஜ்ஞாம்ʼ ந லிக²ந்நஹம் ஆதி³தோ லப்³தா⁴ம் ஆஜ்ஞாம்ʼ லிக²ந் த்வாம் இத³ம்ʼ விநயே யத்³ அஸ்மாபி⁴​: பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேம கர்த்தவ்யம்ʼ|
Ⅵ அபரம்ʼ ப்ரேமைதேந ப்ரகாஸ²தே யத்³ வயம்ʼ தஸ்யாஜ்ஞா ஆசரேம| ஆதி³தோ யுஷ்மாபி⁴ ர்யா ஸ்²ருதா ஸேயம் ஆஜ்ஞா ஸா ச யுஷ்மாபி⁴ராசரிதவ்யா|
Ⅶ யதோ ப³ஹவ​: ப்ரவஞ்சகா ஜக³த் ப்ரவிஸ்²ய யீஸு²க்²ரீஷ்டோ நராவதாரோ பூ⁴த்வாக³த ஏதத் நாங்கீ³குர்வ்வந்தி ஸ ஏவ ப்ரவஞ்சக​: க்²ரீஷ்டாரிஸ்²சாஸ்தி|
Ⅷ அஸ்மாகம்ʼ ஸ்²ரமோ யத் பண்ட³ஸ்²ரமோ ந ப⁴வேத் கிந்து ஸம்பூர்ணம்ʼ வேதநமஸ்மாபி⁴ ர்லப்⁴யேத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வாநதி⁴ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத​:|
Ⅸ ய​: கஸ்²சித்³ விபத²கா³மீ பூ⁴த்வா க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸி²க்ஷாயாம்ʼ ந திஷ்ட²தி ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ ந தா⁴ரயதி க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸி²ஜ்ஞாயாம்ʼ யஸ்திஷ்ட²தி ஸ பிதரம்ʼ புத்ரஞ்ச தா⁴ரயதி|
Ⅹ ய​: கஸ்²சித்³ யுஷ்மத்ஸந்நிதி⁴மாக³ச்ச²ந் ஸி²க்ஷாமேநாம்ʼ நாநயதி ஸ யுஷ்மாபி⁴​: ஸ்வவேஸ்²மநி ந க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ தவ மங்க³லம்ʼ பூ⁴யாதி³தி வாக³பி தஸ்மை ந கத்²யதாம்ʼ|
Ⅺ யதஸ்தவ மங்க³லம்ʼ பூ⁴யாதி³தி வாசம்ʼ ய​: கஸ்²சித் தஸ்மை கத²யதி ஸ தஸ்ய து³ஷ்கர்ம்மணாம் அம்ʼஸீ² ப⁴வதி|
Ⅻ யுஷ்மாந் ப்ரதி மயா ப³ஹூநி லேகி²தவ்யாநி கிந்து பத்ரமஸீப்⁴யாம்ʼ தத் கர்த்தும்ʼ நேச்சா²மி, யதோ (அ)ஸ்மாகம் ஆநந்தோ³ யதா² ஸம்பூர்ணோ ப⁴விஷ்யதி ததா² யுஷ்மத்ஸமீபமுபஸ்தா²யாஹம்ʼ ஸம்முகீ²பூ⁴ய யுஷ்மாபி⁴​: ஸம்பா⁴ஷிஷ்ய இதி ப்ரத்யாஸா² மமாஸ்தே|
ⅩⅢ தவாபி⁴ருசிதாயா ப⁴கி³ந்யா பா³லகாஸ்த்வாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயந்தி| ஆமேந்|