3 யோஹந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ப்ராசீநோ (அ)ஹம்ʼ ஸத்யமதாத்³ யஸ்மிந் ப்ரீயே தம்ʼ ப்ரியதமம்ʼ கா³யம்ʼ ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிகா²மி|
Ⅱ ஹே ப்ரிய, தவாத்மா யாத்³ருʼக் ஸு²பா⁴ந்விதஸ்தாத்³ருʼக் ஸர்வ்வவிஷயே தவ ஸு²ப⁴ம்ʼ ஸ்வாஸ்த்²யஞ்ச பூ⁴யாத்|
Ⅲ ப்⁴ராத்ருʼபி⁴ராக³த்ய தவ ஸத்யமதஸ்யார்த²தஸ்த்வம்ʼ கீத்³ருʼக் ஸத்யமதமாசரஸ்யேதஸ்ய ஸாக்ஷ்யே த³த்தே மம மஹாநந்தோ³ ஜாத​:|
Ⅳ மம ஸந்தாநா​: ஸத்யமதமாசரந்தீதிவார்த்தாதோ மம ய ஆநந்தோ³ ஜாயதே ததோ மஹத்தரோ நாஸ்தி|
Ⅴ ஹே ப்ரிய, ப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரதி விஸே²ஷதஸ்தாந் விதே³ஸி²நோ ப்⁴ருʼाத்ருʼந் ப்ரதி த்வயா யத்³யத் க்ருʼதம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ விஸ்²வாஸிநோ யோக்³யம்ʼ|
Ⅵ தே ச ஸமிதே​: ஸாக்ஷாத் தவ ப்ரம்ந​: ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவந்த​:, அபரம் ஈஸ்²வரயோக்³யரூபேண தாந் ப்ரஸ்தா²பயதா த்வயா ஸத்கர்ம்ம காரிஷ்யதே|
Ⅶ யதஸ்தே தஸ்ய நாம்நா யாத்ராம்ʼ விதா⁴ய பி⁴ந்நஜாதீயேப்⁴ய​: கிமபி ந க்³ருʼஹீதவந்த​:|
Ⅷ தஸ்மாத்³ வயம்ʼ யத் ஸத்யமதஸ்ய ஸஹாயா ப⁴வேம தத³ர்த²மேதாத்³ருʼஸா² லோகா அஸ்மாபி⁴ரநுக்³ரஹீதவ்யா​:|
Ⅸ ஸமிதிம்ʼ ப்ரத்யஹம்ʼ பத்ரம்ʼ லிகி²தவாந் கிந்து தேஷாம்ʼ மத்⁴யே யோ தி³யத்ரிபி²​: ப்ரதா⁴நாயதே ஸோ (அ)ஸ்மாந் ந க்³ருʼஹ்லாதி|
Ⅹ அதோ (அ)ஹம்ʼ யதோ³பஸ்தா²ஸ்யாமி ததா³ தேந யத்³யத் க்ரியதே தத் ஸர்வ்வம்ʼ தம்ʼ ஸ்மாரயிஷ்யாமி, யத​: ஸ து³ர்வ்வாக்யைரஸ்மாந் அபவத³தி, தேநாபி த்ருʼப்திம்ʼ ந க³த்வா ஸ்வயமபி ப்⁴ராத்ருʼந் நாநுக்³ருʼஹ்லாதி யே சாநுக்³ரஹீதுமிச்ச²ந்தி தாந் ஸமிதிதோ (அ)பி ப³ஹிஷ்கரோதி|
Ⅺ ஹே ப்ரிய, த்வயா து³ஷ்கர்ம்ம நாநுக்ரியதாம்ʼ கிந்து ஸத்கர்ம்மைவ| ய​: ஸத்கர்ம்மாசாரீ ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாத​:, யோ து³ஷ்கர்ம்மாசாரீ ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந்|
Ⅻ தீ³மீத்ரியஸ்ய பக்ஷே ஸர்வ்வை​: ஸாக்ஷ்யம் அதா³யி விஸே²ஷத​: ஸத்யமதேநாபி, வயமபி தத்பக்ஷே ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³த்³ம​:, அஸ்மாகஞ்ச ஸாக்ஷ்யம்ʼ ஸத்யமேவேதி யூயம்ʼ ஜாநீத²|
ⅩⅢ த்வாம்ʼ ப்ரதி மயா ப³ஹூநி லேகி²தவ்யாநி கிந்து மஸீலேக²நீப்⁴யாம்ʼ லேகி²தும்ʼ நேச்சா²மி|
ⅩⅣ அசிரேண த்வாம்ʼ த்³ரக்ஷ்யாமீதி மம ப்ரத்யாஸா²ஸ்தே ததா³வாம்ʼ ஸம்முகீ²பூ⁴ய பரஸ்பரம்ʼ ஸம்பா⁴ஷிஷ்யாவஹே|
ⅩⅤ தவ ஸா²ந்தி ர்பூ⁴யாத்| அஸ்மாகம்ʼ மித்ராணி த்வாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயந்தி த்வமப்யேகைகஸ்ய நாம ப்ரோச்ய மித்ரேப்⁴யோ நமஸ்குரு| இதி|