3 యోహనః పత్రం
Ⅰ ప్రాచీనో ఽహం సత్యమతాద్ యస్మిన్ ప్రీయే తం ప్రియతమం గాయం ప్రతి పత్రం లిఖామి|
Ⅱ హే ప్రియ, తవాత్మా యాదృక్ శుభాన్వితస్తాదృక్ సర్వ్వవిషయే తవ శుభం స్వాస్థ్యఞ్చ భూయాత్|
Ⅲ భ్రాతృభిరాగత్య తవ సత్యమతస్యార్థతస్త్వం కీదృక్ సత్యమతమాచరస్యేతస్య సాక్ష్యే దత్తే మమ మహానన్దో జాతః|
Ⅳ మమ సన్తానాః సత్యమతమాచరన్తీతివార్త్తాతో మమ య ఆనన్దో జాయతే తతో మహత్తరో నాస్తి|
Ⅴ హే ప్రియ, భ్రాతృన్ ప్రతి విశేషతస్తాన్ విదేశినో భృाతృన్ ప్రతి త్వయా యద్యత్ కృతం తత్ సర్వ్వం విశ్వాసినో యోగ్యం|
Ⅵ తే చ సమితేః సాక్షాత్ తవ ప్రమ్నః ప్రమాణం దత్తవన్తః, అపరమ్ ఈశ్వరయోగ్యరూపేణ తాన్ ప్రస్థాపయతా త్వయా సత్కర్మ్మ కారిష్యతే|
Ⅶ యతస్తే తస్య నామ్నా యాత్రాం విధాయ భిన్నజాతీయేభ్యః కిమపి న గృహీతవన్తః|
Ⅷ తస్మాద్ వయం యత్ సత్యమతస్య సహాయా భవేమ తదర్థమేతాదృశా లోకా అస్మాభిరనుగ్రహీతవ్యాః|
Ⅸ సమితిం ప్రత్యహం పత్రం లిఖితవాన్ కిన్తు తేషాం మధ్యే యో దియత్రిఫిః ప్రధానాయతే సో ఽస్మాన్ న గృహ్లాతి|
Ⅹ అతో ఽహం యదోపస్థాస్యామి తదా తేన యద్యత్ క్రియతే తత్ సర్వ్వం తం స్మారయిష్యామి, యతః స దుర్వ్వాక్యైరస్మాన్ అపవదతి, తేనాపి తృప్తిం న గత్వా స్వయమపి భ్రాతృన్ నానుగృహ్లాతి యే చానుగ్రహీతుమిచ్ఛన్తి తాన్ సమితితో ఽపి బహిష్కరోతి|
Ⅺ హే ప్రియ, త్వయా దుష్కర్మ్మ నానుక్రియతాం కిన్తు సత్కర్మ్మైవ| యః సత్కర్మ్మాచారీ స ఈశ్వరాత్ జాతః, యో దుష్కర్మ్మాచారీ స ఈశ్వరం న దృష్టవాన్|
Ⅻ దీమీత్రియస్య పక్షే సర్వ్వైః సాక్ష్యమ్ అదాయి విశేషతః సత్యమతేనాపి, వయమపి తత్పక్షే సాక్ష్యం దద్మః, అస్మాకఞ్చ సాక్ష్యం సత్యమేవేతి యూయం జానీథ|
ⅩⅢ త్వాం ప్రతి మయా బహూని లేఖితవ్యాని కిన్తు మసీలేఖనీభ్యాం లేఖితుం నేచ్ఛామి|
ⅩⅣ అచిరేణ త్వాం ద్రక్ష్యామీతి మమ ప్రత్యాశాస్తే తదావాం సమ్ముఖీభూయ పరస్పరం సమ్భాషిష్యావహే|
ⅩⅤ తవ శాన్తి ర్భూయాత్| అస్మాకం మిత్రాణి త్వాం నమస్కారం జ్ఞాపయన్తి త్వమప్యేకైకస్య నామ ప్రోచ్య మిత్రేభ్యో నమస్కురు| ఇతి|