యిహూదాః పత్రం
Ⅰ యీశుఖ్రీష్టస్య దాసో యాకూబో భ్రాతా యిహూదాస్తాతేనేశ్వరేణ పవిత్రీకృతాన్ యీశుఖ్రీష్టేన రక్షితాంశ్చాహూతాన్ లోకాన్ ప్రతి పత్రం లిఖతి|
Ⅱ కృపా శాన్తిః ప్రేమ చ బాహుల్యరూపేణ యుష్మాస్వధితిష్ఠతు|
Ⅲ హే ప్రియాః, సాధారణపరిత్రాణమధి యుష్మాన్ ప్రతి లేఖితుం మమ బహుయత్నే జాతే పూర్వ్వకాలే పవిత్రలోకేషు సమర్పితో యో ధర్మ్మస్తదర్థం యూయం ప్రాణవ్యయేనాపి సచేష్టా భవతేతి వినయార్థం యుష్మాన్ ప్రతి పత్రలేఖనమావశ్యకమ్ అమన్యే|
Ⅳ యస్మాద్ ఏతద్రూపదణ్డప్రాప్తయే పూర్వ్వం లిఖితాః కేచిజ్జనా అస్మాన్ ఉపసృప్తవన్తః, తే ఽధార్మ్మికలోకా అస్మాకమ్ ఈశ్వరస్యానుగ్రహం ధ్వజీకృత్య లమ్పటతామ్ ఆచరన్తి, అద్వితీయో ఽధిపతి ర్యో ఽస్మాకం ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టస్తం నాఙ్గీకుర్వ్వన్తి|
Ⅴ తస్మాద్ యూయం పురా యద్ అవగతాస్తత్ పున ర్యుష్మాన్ స్మారయితుమ్ ఇచ్ఛామి, ఫలతః ప్రభురేకకృత్వః స్వప్రజా మిసరదేశాద్ ఉదధార యత్ తతః పరమ్ అవిశ్వాసినో వ్యనాశయత్|
Ⅵ యే చ స్వర్గదూతాః స్వీయకర్తృత్వపదే న స్థిత్వా స్వవాసస్థానం పరిత్యక్తవన్తస్తాన్ స మహాదినస్య విచారార్థమ్ అన్ధకారమయే ఽధఃస్థానే సదాస్థాయిభి ర్బన్ధనైరబధ్నాత్|
Ⅶ అపరం సిదోమమ్ అమోరా తన్నికటస్థనగరాణి చైతేషాం నివాసినస్తత్సమరూపం వ్యభిచారం కృతవన్తో విషమమైథునస్య చేష్టయా విపథం గతవన్తశ్చ తస్మాత్ తాన్యపి దృష్టాన్తస్వరూపాణి భూత్వా సదాతనవహ్నినా దణ్డం భుఞ్జతే|
Ⅷ తథైవేమే స్వప్నాచారిణోఽపి స్వశరీరాణి కలఙ్కయన్తి రాజాధీనతాం న స్వీకుర్వ్వన్త్యుచ్చపదస్థాన్ నిన్దన్తి చ|
Ⅸ కిన్తు ప్రధానదివ్యదూతో మీఖాయేలో యదా మూససో దేహే శయతానేన వివదమానః సమభాషత తదా తిస్మన్ నిన్దారూపం దణ్డం సమర్పయితుం సాహసం న కృత్వాకథయత్ ప్రభుస్త్వాం భర్త్సయతాం|
Ⅹ కిన్త్విమే యన్న బుధ్యన్తే తన్నిన్దన్తి యచ్చ నిర్బ్బోధపశవ ఇవేన్ద్రియైరవగచ్ఛన్తి తేన నశ్యన్తి|
Ⅺ తాన్ ధిక్, తే కాబిలో మార్గే చరన్తి పారితోషికస్యాశాతో బిలియమో భ్రాన్తిమనుధావన్తి కోరహస్య దుర్మ్ముఖత్వేన వినశ్యన్తి చ|
Ⅻ యుష్మాకం ప్రేమభోజ్యేషు తే విఘ్నజనకా భవన్తి, ఆత్మమ్భరయశ్చ భూత్వా నిర్లజ్జయా యుష్మాభిః సార్ద్ధం భుఞ్జతే| తే వాయుభిశ్చాలితా నిస్తోయమేఘా హేమన్తకాలికా నిష్ఫలా ద్వి ర్మృతా ఉన్మూలితా వృక్షాః,
ⅩⅢ స్వకీయలజ్జాఫేణోద్వమకాః ప్రచణ్డాః సాముద్రతరఙ్గాః సదాకాలం యావత్ ఘోరతిమిరభాగీని భ్రమణకారీణి నక్షత్రాణి చ భవన్తి|
ⅩⅣ ఆదమతః సప్తమః పురుషో యో హనోకః స తానుద్దిశ్య భవిష్యద్వాక్యమిదం కథితవాన్, యథా, పశ్య స్వకీయపుణ్యానామ్ అయుతై ర్వేష్టితః ప్రభుః|
ⅩⅤ సర్వ్వాన్ ప్రతి విచారాజ్ఞాసాధనాయాగమిష్యతి| తదా చాధార్మ్మికాః సర్వ్వే జాతా యైరపరాధినః| విధర్మ్మకర్మ్మణాం తేషాం సర్వ్వేషామేవ కారణాత్| తథా తద్వైపరీత్యేనాప్యధర్మ్మాచారిపాపినాం| ఉక్తకఠోరవాక్యానాం సర్వ్వేషామపి కారణాత్| పరమేశేన దోషిత్వం తేషాం ప్రకాశయిష్యతే||
ⅩⅥ తే వాక్కలహకారిణః స్వభాగ్యనిన్దకాః స్వేచ్ఛాచారిణో దర్పవాదిముఖవిశిష్టా లాభార్థం మనుష్యస్తావకాశ్చ సన్తి|
ⅩⅦ కిన్తు హే ప్రియతమాః, అస్మాకం ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరితై ర్యద్ వాక్యం పూర్వ్వం యుష్మభ్యం కథితం తత్ స్మరత,
ⅩⅧ ఫలతః శేషసమయే స్వేచ్ఛాతో ఽధర్మ్మాచారిణో నిన్దకా ఉపస్థాస్యన్తీతి|
ⅩⅨ ఏతే లోకాః స్వాన్ పృథక్ కుర్వ్వన్తః సాంసారికా ఆత్మహీనాశ్చ సన్తి|
ⅩⅩ కిన్తు హే ప్రియతమాః, యూయం స్వేషామ్ అతిపవిత్రవిశ్వాసే నిచీయమానాః పవిత్రేణాత్మనా ప్రార్థనాం కుర్వ్వన్త
ⅩⅪ ఈశ్వరస్య ప్రేమ్నా స్వాన్ రక్షత, అనన్తజీవనాయ చాస్మాకం ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య కృపాం ప్రతీక్షధ్వం|
ⅩⅫ అపరం యూయం వివిచ్య కాంశ్చిద్ అనుకమ్పధ్వం
ⅩⅩⅢ కాంశ్చిద్ అగ్నిత ఉద్ధృత్య భయం ప్రదర్శ్య రక్షత, శారీరికభావేన కలఙ్కితం వస్త్రమపి ఋతీయధ్వం|
ⅩⅩⅣ అపరఞ్చ యుష్మాన్ స్ఖలనాద్ రక్షితుమ్ ఉల్లాసేన స్వీయతేజసః సాక్షాత్ నిర్ద్దోషాన్ స్థాపయితుఞ్చ సమర్థో
ⅩⅩⅤ యో ఽస్మాకమ్ అద్వితీయస్త్రాణకర్త్తా సర్వ్వజ్ఞ ఈశ్వరస్తస్య గౌరవం మహిమా పరాక్రమః కర్తృత్వఞ్చేదానీమ్ అనన్తకాలం యావద్ భూయాత్| ఆమేన్|