ప్రకాశితం భవిష్యద్వాక్యం
Ⅰ యత్ ప్రకాశితం వాక్యమ్ ఈశ్వరః స్వదాసానాం నికటం శీఘ్రముపస్థాస్యన్తీనాం ఘటనానాం దర్శనార్థం యీశుఖ్రీష్టే సమర్పితవాన్ తత్ స స్వీయదూతం ప్రేష్య నిజసేవకం యోహనం జ్ఞాపితవాన్|
Ⅱ స చేశ్వరస్య వాక్యే ఖ్రీష్టస్య సాక్ష్యే చ యద్యద్ దృష్టవాన్ తస్య ప్రమాణం దత్తవాన్|
Ⅲ ఏతస్య భవిష్యద్వక్తృగ్రన్థస్య వాక్యానాం పాఠకః శ్రోతారశ్చ తన్మధ్యే లిఖితాజ్ఞాగ్రాహిణశ్చ ధన్యా యతః స కాలః సన్నికటః|
Ⅳ యోహన్ ఆశియాదేశస్థాః సప్త సమితీః ప్రతి పత్రం లిఖతి| యో వర్త్తమానో భూతో భవిష్యంశ్చ యే చ సప్తాత్మానస్తస్య సింహాసనస్య సమ్ముఖేे తిష్ఠన్తి
Ⅴ యశ్చ యీశుఖ్రీష్టో విశ్వస్తః సాక్షీ మృతానాం మధ్యే ప్రథమజాతో భూమణ్డలస్థరాజానామ్ అధిపతిశ్చ భవతి, ఏతేభ్యో ఽనుగ్రహః శాన్తిశ్చ యుష్మాసు వర్త్తతాం|
Ⅵ యో ఽస్మాసు ప్రీతవాన్ స్వరుధిరేణాస్మాన్ స్వపాపేభ్యః ప్రక్షాలితవాన్ తస్య పితురీశ్వరస్య యాజకాన్ కృత్వాస్మాన్ రాజవర్గే నియుక్తవాంశ్చ తస్మిన్ మహిమా పరాక్రమశ్చానన్తకాలం యావద్ వర్త్తతాం| ఆమేన్|
Ⅶ పశ్యత స మేఘైరాగచ్ఛతి తేనైకైకస్య చక్షుస్తం ద్రక్ష్యతి యే చ తం విద్ధవన్తస్తే ఽపి తం విలోకిష్యన్తే తస్య కృతే పృథివీస్థాః సర్వ్వే వంశా విలపిష్యన్తి| సత్యమ్ ఆమేన్|
Ⅷ వర్త్తమానో భూతో భవిష్యంశ్చ యః సర్వ్వశక్తిమాన్ ప్రభుః పరమేశ్వరః స గదతి, అహమేవ కః క్షశ్చార్థత ఆదిరన్తశ్చ|
Ⅸ యుష్మాకం భ్రాతా యీశుఖ్రీష్టస్య క్లేశరాజ్యతితిక్షాణాం సహభాగీ చాహం యోహన్ ఈశ్వరస్య వాక్యహేతో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య సాక్ష్యహేతోశ్చ పాత్మనామక ఉపద్వీప ఆసం|
Ⅹ తత్ర ప్రభో ర్దినే ఆత్మనావిష్టో ఽహం స్వపశ్చాత్ తూరీధ్వనివత్ మహారవమ్ అశ్రౌషం,
Ⅺ తేనోక్తమ్, అహం కః క్షశ్చార్థత ఆదిరన్తశ్చ| త్వం యద్ ద్రక్ష్యసి తద్ గ్రన్థే లిఖిత్వాశియాదేశస్థానాం సప్త సమితీనాం సమీపమ్ ఇఫిషం స్ముర్ణాం థుయాతీరాం సార్ద్దిం ఫిలాదిల్ఫియాం లాయదీకేయాఞ్చ ప్రేషయ|
Ⅻ తతో మయా సమ్భాషమాణస్య కస్య రవః శ్రూయతే తద్దర్శనార్థం ముఖం పరావర్త్తితం తత్ పరావర్త్య స్వర్ణమయాః సప్త దీపవృక్షా దృష్టాః|
ⅩⅢ తేషాం సప్త దీపవృక్షాణాం మధ్యే దీర్ఘపరిచ్ఛదపరిహితః సువర్ణశృఙ్ఖలేన వేష్టితవక్షశ్చ మనుష్యపుత్రాకృతిరేకో జనస్తిష్ఠతి,
ⅩⅣ తస్య శిరః కేశశ్చ శ్వేతమేషలోమానీవ హిమవత్ శ్రేతౌ లోచనే వహ్నిశిఖాసమే
ⅩⅤ చరణౌ వహ్నికుణ్డేతాపితసుపిత్తలసదృశౌ రవశ్చ బహుతోయానాం రవతుల్యః|
ⅩⅥ తస్య దక్షిణహస్తే సప్త తారా విద్యన్తే వక్త్రాచ్చ తీక్ష్ణో ద్విధారః ఖఙ్గో నిర్గచ్ఛతి ముఖమణ్డలఞ్చ స్వతేజసా దేదీప్యమానస్య సూర్య్యస్య సదృశం|
ⅩⅦ తం దృష్ట్వాహం మృతకల్పస్తచ్చరణే పతితస్తతః స్వదక్షిణకరం మయి నిధాయ తేనోక్తమ్ మా భైషీః; అహమ్ ఆదిరన్తశ్చ|
ⅩⅧ అహమ్ అమరస్తథాపి మృతవాన్ కిన్తు పశ్యాహమ్ అనన్తకాలం యావత్ జీవామి| ఆమేన్| మృత్యోః పరలోకస్య చ కుఞ్జికా మమ హస్తగతాః|
ⅩⅨ అతో యద్ భవతి యచ్చేతః పరం భవిష్యతి త్వయా దృష్టం తత్ సర్వ్వం లిఖ్యతాం|
ⅩⅩ మమ దక్షిణహస్తే స్థితా యాః సప్త తారా యే చ స్వర్ణమయాః సప్త దీపవృక్షాస్త్వయా దృష్టాస్తత్తాత్పర్య్యమిదం తాః సప్త తారాః సప్త సమితీనాం దూతాః సువర్ణమయాః సప్త దీపవృక్షాశ్చ సప్త సమితయః సన్తి|