ఇబ్రిణః పత్రం
Ⅰ పురా య ఈశ్వరో భవిష్యద్వాదిభిః పితృలోకేభ్యో నానాసమయే నానాప్రకారం కథితవాన్
Ⅱ స ఏతస్మిన్ శేషకాలే నిజపుత్రేణాస్మభ్యం కథితవాన్| స తం పుత్రం సర్వ్వాధికారిణం కృతవాన్ తేనైవ చ సర్వ్వజగన్తి సృష్టవాన్|
Ⅲ స పుత్రస్తస్య ప్రభావస్య ప్రతిబిమ్బస్తస్య తత్త్వస్య మూర్త్తిశ్చాస్తి స్వీయశక్తివాక్యేన సర్వ్వం ధత్తే చ స్వప్రాణైరస్మాకం పాపమార్జ్జనం కృత్వా ఊర్ద్ధ్వస్థానే మహామహిమ్నో దక్షిణపార్శ్వే సముపవిష్టవాన్|
Ⅳ దివ్యదూతగణాద్ యథా స విశిష్టనామ్నో ఽధికారీ జాతస్తథా తేభ్యోఽపి శ్రేష్ఠో జాతః|
Ⅴ యతో దూతానాం మధ్యే కదాచిదీశ్వరేణేదం క ఉక్తః? యథా, "మదీయతనయో ఽసి త్వమ్ అద్యైవ జనితో మయా| " పునశ్చ "అహం తస్య పితా భవిష్యామి స చ మమ పుత్రో భవిష్యతి| "
Ⅵ అపరం జగతి స్వకీయాద్వితీయపుత్రస్య పునరానయనకాలే తేనోక్తం, యథా, "ఈశ్వరస్య సకలై ర్దూతైరేష ఏవ ప్రణమ్యతాం| "
Ⅶ దూతాన్ అధి తేనేదమ్ ఉక్తం, యథా, "స కరోతి నిజాన్ దూతాన్ గన్ధవాహస్వరూపకాన్| వహ్నిశిఖాస్వరూపాంశ్చ కరోతి నిజసేవకాన్|| "
Ⅷ కిన్తు పుత్రముద్దిశ్య తేనోక్తం, యథా, "హే ఈశ్వర సదా స్థాయి తవ సింహాసనం భవేత్| యాథార్థ్యస్య భవేద్దణ్డో రాజదణ్డస్త్వదీయకః|
Ⅸ పుణ్యే ప్రేమ కరోషి త్వం కిఞ్చాధర్మ్మమ్ ఋతీయసే| తస్మాద్ య ఈశ ఈశస్తే స తే మిత్రగణాదపి| అధికాహ్లాదతైలేన సేచనం కృతవాన్ తవ|| "
Ⅹ పునశ్చ, యథా, "హే ప్రభో పృథివీమూలమ్ ఆదౌ సంస్థాపితం త్వయా| తథా త్వదీయహస్తేన కృతం గగనమణ్డలం|
Ⅺ ఇమే వినంక్ష్యతస్త్వన్తు నిత్యమేవావతిష్ఠసే| ఇదన్తు సకలం విశ్వం సంజరిష్యతి వస్త్రవత్|
Ⅻ సఙ్కోచితం త్వయా తత్తు వస్త్రవత్ పరివర్త్స్యతే| త్వన్తు నిత్యం స ఏవాసీ ర్నిరన్తాస్తవ వత్సరాః|| "
ⅩⅢ అపరం దూతానాం మధ్యే కః కదాచిదీశ్వరేణేదముక్తః? యథా, "తవారీన్ పాదపీఠం తే యావన్నహి కరోమ్యహం| మమ దక్షిణదిగ్భాగే తావత్ త్వం సముపావిశ|| "
ⅩⅣ యే పరిత్రాణస్యాధికారిణో భవిష్యన్తి తేషాం పరిచర్య్యార్థం ప్రేష్యమాణాః సేవనకారిణ ఆత్మానః కిం తే సర్వ్వే దూతా నహి?