ఫిలోమోనం పత్రం
Ⅰ ఖ్రీష్టస్య యీశో ర్బన్దిదాసః పౌలస్తీథియనామా భ్రాతా చ ప్రియం సహకారిణం ఫిలీమోనం
Ⅱ ప్రియామ్ ఆప్పియాం సహసేనామ్ ఆర్ఖిప్పం ఫిలీమోనస్య గృహే స్థితాం సమితిఞ్చ ప్రతి పత్రం లిఖతః|
Ⅲ అస్మాకం తాత ఈశ్వరః ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ యుష్మాన్ ప్రతి శాన్తిమ్ అనుగ్రహఞ్చ క్రియాస్తాం|
Ⅳ ప్రభుం యీశుం ప్రతి సర్వ్వాన్ పవిత్రలోకాన్ ప్రతి చ తవ ప్రేమవిశ్వాసయో ర్వృత్తాన్తం నిశమ్యాహం
Ⅴ ప్రార్థనాసమయే తవ నామోచ్చారయన్ నిరన్తరం మమేశ్వరం ధన్యం వదామి|
Ⅵ అస్మాసు యద్యత్ సౌజన్యం విద్యతే తత్ సర్వ్వం ఖ్రీష్టం యీశుం యత్ ప్రతి భవతీతి జ్ఞానాయ తవ విశ్వాసమూలికా దానశీలతా యత్ సఫలా భవేత్ తదహమ్ ఇచ్ఛామి|
Ⅶ హే భ్రాతః, త్వయా పవిత్రలోకానాం ప్రాణ ఆప్యాయితా అభవన్ ఏతస్మాత్ తవ ప్రేమ్నాస్మాకం మహాన్ ఆనన్దః సాన్త్వనా చ జాతః|
Ⅷ త్వయా యత్ కర్త్తవ్యం తత్ త్వామ్ ఆజ్ఞాపయితుం యద్యప్యహం ఖ్రీష్టేనాతీవోత్సుకో భవేయం తథాపి వృద్ధ
Ⅸ ఇదానీం యీశుఖ్రీష్టస్య బన్దిదాసశ్చైవమ్భూతో యః పౌలః సోఽహం త్వాం వినేతుం వరం మన్యే|
Ⅹ అతః శృఙ్ఖలబద్ధోఽహం యమజనయం తం మదీయతనయమ్ ఓనీషిమమ్ అధి త్వాం వినయే|
Ⅺ స పూర్వ్వం తవానుపకారక ఆసీత్ కిన్త్విదానీం తవ మమ చోపకారీ భవతి|
Ⅻ తమేవాహం తవ సమీపం ప్రేషయామి, అతో మదీయప్రాణస్వరూపః స త్వయానుగృహ్యతాం|
ⅩⅢ సుసంవాదస్య కృతే శృఙ్ఖలబద్ధోఽహం పరిచారకమివ తం స్వసన్నిధౌ వర్త్తయితుమ్ ఐచ్ఛం|
ⅩⅣ కిన్తు తవ సౌజన్యం యద్ బలేన న భూత్వా స్వేచ్ఛాయాః ఫలం భవేత్ తదర్థం తవ సమ్మతిం వినా కిమపి కర్త్తవ్యం నామన్యే|
ⅩⅤ కో జానాతి క్షణకాలార్థం త్వత్తస్తస్య విచ్ఛేదోఽభవద్ ఏతస్యాయమ్ అభిప్రాయో యత్ త్వమ్ అనన్తకాలార్థం తం లప్స్యసే
ⅩⅥ పున ర్దాసమివ లప్స్యసే తన్నహి కిన్తు దాసాత్ శ్రేష్ఠం మమ ప్రియం తవ చ శారీరికసమ్బన్ధాత్ ప్రభుసమ్బన్ధాచ్చ తతోఽధికం ప్రియం భ్రాతరమివ|
ⅩⅦ అతో హేతో ర్యది మాం సహభాగినం జానాసి తర్హి మామివ తమనుగృహాణ|
ⅩⅧ తేన యది తవ కిమప్యపరాద్ధం తుభ్యం కిమపి ధార్య్యతే వా తర్హి తత్ మమేతి విదిత్వా గణయ|
ⅩⅨ అహం తత్ పరిశోత్స్యామి, ఏతత్ పౌలోఽహం స్వహస్తేన లిఖామి, యతస్త్వం స్వప్రాణాన్ అపి మహ్యం ధారయసి తద్ వక్తుం నేచ్ఛామి|
ⅩⅩ భో భ్రాతః, ప్రభోః కృతే మమ వాఞ్ఛాం పూరయ ఖ్రీష్టస్య కృతే మమ ప్రాణాన్ ఆప్యాయయ|
ⅩⅪ తవాజ్ఞాగ్రాహిత్వే విశ్వస్య మయా ఏతత్ లిఖ్యతే మయా యదుచ్యతే తతోఽధికం త్వయా కారిష్యత ఇతి జానామి|
ⅩⅫ తత్కరణసమయే మదర్థమపి వాసగృహం త్వయా సజ్జీక్రియతాం యతో యుష్మాకం ప్రార్థనానాం ఫలరూపో వర ఇవాహం యుష్మభ్యం దాయిష్యే మమేతి ప్రత్యాశా జాయతే|
ⅩⅩⅢ ఖ్రీష్టస్య యీశాః కృతే మయా సహ బన్దిరిపాఫ్రా
ⅩⅩⅣ మమ సహకారిణో మార్క ఆరిష్టార్ఖో దీమా లూకశ్చ త్వాం నమస్కారం వేదయన్తి|
ⅩⅩⅤ అస్మాకం ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్యానుగ్రహో యుష్మాకమ్ ఆత్మనా సహ భూయాత్| ఆమేన్|