మథిలిఖితః సుసంవాదః
Ⅰ ఇబ్రాహీమః సన్తానో దాయూద్ తస్య సన్తానో యీశుఖ్రీష్టస్తస్య పూర్వ్వపురుషవంశశ్రేణీ|
Ⅱ ఇబ్రాహీమః పుత్ర ఇస్హాక్ తస్య పుత్రో యాకూబ్ తస్య పుత్రో యిహూదాస్తస్య భ్రాతరశ్చ|
Ⅲ తస్మాద్ యిహూదాతస్తామరో గర్భే పేరస్సేరహౌ జజ్ఞాతే, తస్య పేరసః పుత్రో హిష్రోణ్ తస్య పుత్రో ఽరామ్|
Ⅳ తస్య పుత్రో ఽమ్మీనాదబ్ తస్య పుత్రో నహశోన్ తస్య పుత్రః సల్మోన్|
Ⅴ తస్మాద్ రాహబో గర్భే బోయమ్ జజ్ఞే, తస్మాద్ రూతో గర్భే ఓబేద్ జజ్ఞే, తస్య పుత్రో యిశయః|
Ⅵ తస్య పుత్రో దాయూద్ రాజః తస్మాద్ మృతోరియస్య జాయాయాం సులేమాన్ జజ్ఞే|
Ⅶ తస్య పుత్రో రిహబియామ్, తస్య పుత్రోఽబియః, తస్య పుత్ర ఆసా:|
Ⅷ తస్య సుతో యిహోశాఫట్ తస్య సుతో యిహోరామ తస్య సుత ఉషియః|
Ⅸ తస్య సుతో యోథమ్ తస్య సుత ఆహమ్ తస్య సుతో హిష్కియః|
Ⅹ తస్య సుతో మినశిః, తస్య సుత ఆమోన్ తస్య సుతో యోశియః|
Ⅺ బాబిల్నగరే ప్రవసనాత్ పూర్వ్వం స యోశియో యిఖనియం తస్య భ్రాతృంశ్చ జనయామాస|
Ⅻ తతో బాబిలి ప్రవసనకాలే యిఖనియః శల్తీయేలం జనయామాస, తస్య సుతః సిరుబ్బావిల్|
ⅩⅢ తస్య సుతో ఽబోహుద్ తస్య సుత ఇలీయాకీమ్ తస్య సుతోఽసోర్|
ⅩⅣ అసోరః సుతః సాదోక్ తస్య సుత ఆఖీమ్ తస్య సుత ఇలీహూద్|
ⅩⅤ తస్య సుత ఇలియాసర్ తస్య సుతో మత్తన్|
ⅩⅥ తస్య సుతో యాకూబ్ తస్య సుతో యూషఫ్ తస్య జాయా మరియమ్; తస్య గర్భే యీశురజని, తమేవ ఖ్రీష్టమ్ (అర్థాద్ అభిషిక్తం) వదన్తి|
ⅩⅦ ఇత్థమ్ ఇబ్రాహీమో దాయూదం యావత్ సాకల్యేన చతుర్దశపురుషాః; ఆ దాయూదః కాలాద్ బాబిలి ప్రవసనకాలం యావత్ చతుర్దశపురుషా భవన్తి| బాబిలి ప్రవాసనకాలాత్ ఖ్రీష్టస్య కాలం యావత్ చతుర్దశపురుషా భవన్తి|
ⅩⅧ యీశుఖ్రీష్టస్య జన్మ కథ్థతే| మరియమ్ నామికా కన్యా యూషఫే వాగ్దత్తాసీత్, తదా తయోః సఙ్గమాత్ ప్రాక్ సా కన్యా  పవిత్రేణాత్మనా గర్భవతీ బభూవ|
ⅩⅨ తత్ర తస్యాః పతి ర్యూషఫ్ సౌజన్యాత్ తస్యాః కలఙ్గం ప్రకాశయితుమ్ అనిచ్ఛన్ గోపనేనే తాం పారిత్యక్తుం మనశ్చక్రే|
ⅩⅩ స తథైవ భావయతి, తదానీం పరమేశ్వరస్య దూతః స్వప్నే తం దర్శనం దత్త్వా వ్యాజహార, హే దాయూదః సన్తాన యూషఫ్ త్వం నిజాం జాయాం మరియమమ్ ఆదాతుం మా భైషీః|
ⅩⅪ యతస్తస్యా గర్భః పవిత్రాదాత్మనోఽభవత్, సా చ పుత్రం ప్రసవిష్యతే, తదా త్వం తస్య నామ యీశుమ్ (అర్థాత్ త్రాతారం) కరీష్యసే, యస్మాత్ స నిజమనుజాన్ తేషాం కలుషేభ్య ఉద్ధరిష్యతి|
ⅩⅫ ఇత్థం సతి, పశ్య గర్భవతీ కన్యా తనయం ప్రసవిష్యతే| ఇమ్మానూయేల్ తదీయఞ్చ నామధేయం భవిష్యతి|| ఇమ్మానూయేల్ అస్మాకం సఙ్గీశ్వరఇత్యర్థః|
ⅩⅩⅢ ఇతి యద్ వచనం పుర్వ్వం భవిష్యద్వక్త్రా ఈశ్వరః కథాయామాస, తత్ తదానీం సిద్ధమభవత్|
ⅩⅩⅣ అనన్తరం యూషఫ్ నిద్రాతో జాగరిత ఉత్థాయ పరమేశ్వరీయదూతస్య నిదేశానుసారేణ నిజాం జాయాం జగ్రాహ,
ⅩⅩⅤ కిన్తు యావత్ సా నిజం ప్రథమసుతం అ సుషువే, తావత్ తాం నోపాగచ్ఛత్, తతః సుతస్య నామ యీశుం చక్రే|