Ⅰ అనన్తరం హేరోద్ సంజ్ఞకే రాజ్ఞి రాజ్యం శాసతి యిహూదీయదేశస్య బైత్లేహమి నగరే యీశౌ జాతవతి చ, కతిపయా జ్యోతిర్వ్వుదః పూర్వ్వస్యా దిశో యిరూశాలమ్నగరం సమేత్య కథయమాసుః,
Ⅱ యో యిహూదీయానాం రాజా జాతవాన్, స కుత్రాస్తే? వయం పూర్వ్వస్యాం దిశి తిష్ఠన్తస్తదీయాం తారకామ్ అపశ్యామ తస్మాత్ తం ప్రణన్తుమ్ అाగమామ|
Ⅲ తదా హేరోద్ రాజా కథామేతాం నిశమ్య యిరూశాలమ్నగరస్థితైః సర్వ్వమానవైః సార్ద్ధమ్ ఉద్విజ్య
Ⅳ సర్వ్వాన్ ప్రధానయాజకాన్ అధ్యాపకాంశ్చ సమాహూయానీయ పప్రచ్ఛ, ఖ్రీష్టః కుత్ర జనిష్యతే?
Ⅴ తదా తే కథయామాసుః, యిహూదీయదేశస్య బైత్లేహమి నగరే, యతో భవిష్యద్వాదినా ఇత్థం లిఖితమాస్తే,
Ⅵ సర్వ్వాభ్యో రాజధానీభ్యో యిహూదీయస్య నీవృతః| హే యీహూదీయదేశస్యే బైత్లేహమ్ త్వం న చావరా| ఇస్రాయేలీయలోకాన్ మే యతో యః పాలయిష్యతి| తాదృగేకో మహారాజస్త్వన్మధ్య ఉద్భవిష్యతీ||
Ⅶ తదానీం హేరోద్ రాజా తాన్ జ్యోతిర్వ్విదో గోపనమ్ ఆహూయ సా తారకా కదా దృష్టాభవత్ , తద్ వినిశ్చయామాస|
Ⅷ అపరం తాన్ బైత్లేహమం ప్రహీత్య గదితవాన్, యూయం యాత, యత్నాత్ తం శిశుమ్ అన్విష్య తదుద్దేశే ప్రాప్తే మహ్యం వార్త్తాం దాస్యథ, తతో మయాపి గత్వా స ప్రణంస్యతే|
Ⅸ తదానీం రాజ్ఞ ఏతాదృశీమ్ ఆజ్ఞాం ప్రాప్య తే ప్రతస్థిరే, తతః పూర్వ్వర్స్యాం దిశి స్థితైస్తై ర్యా తారకా దృష్టా సా తారకా తేషామగ్రే గత్వా యత్ర స్థానే శిశూరాస్తే, తస్య స్థానస్యోపరి స్థగితా తస్యౌ|
Ⅹ తద్ దృష్ట్వా తే మహానన్దితా బభూవుః,
Ⅺ తతో గేహమధ్య ప్రవిశ్య తస్య మాత్రా మరియమా సాద్ధం తం శిశుం నిరీక్షయ దణ్డవద్ భూత్వా ప్రణేముః, అపరం స్వేషాం ఘనసమ్పత్తిం మోచయిత్వా సువర్ణం కున్దురుం గన్ధరమఞ్చ తస్మై దర్శనీయం దత్తవన్తః|
Ⅻ పశ్చాద్ హేరోద్ రాజస్య సమీపం పునరపి గన్తుం స్వప్న ఈశ్వరేణ నిషిద్ధాః సన్తో ఽన్యేన పథా తే నిజదేశం ప్రతి ప్రతస్థిరే|
ⅩⅢ అనన్తరం తేషు గతవత్ము పరమేశ్వరస్య దూతో యూషఫే స్వప్నే దర్శనం దత్వా జగాద, త్వమ్ ఉత్థాయ శిశుం తన్మాతరఞ్చ గృహీత్వా మిసర్దేశం పలాయస్వ, అపరం యావదహం తుభ్యం వార్త్తాం న కథయిష్యామి, తావత్ తత్రైవ నివస, యతో రాజా హేరోద్ శిశుం నాశయితుం మృగయిష్యతే|
ⅩⅣ తదానీం యూషఫ్ ఉత్థాయ రజన్యాం శిశుం తన్మాతరఞ్చ గృహీత్వా మిసర్దేశం ప్రతి ప్రతస్థే,
ⅩⅤ గత్వా చ హేరోదో నృపతే ర్మరణపర్య్యన్తం తత్ర దేశే న్యువాస, తేన మిసర్దేశాదహం పుత్రం స్వకీయం సముపాహూయమ్| యదేతద్వచనమ్ ఈశ్వరేణ భవిష్యద్వాదినా కథితం తత్ సఫలమభూత్|
ⅩⅥ అనన్తరం హేరోద్ జ్యోతిర్విద్భిరాత్మానం ప్రవఞ్చితం విజ్ఞాయ భృశం చుకోప; అపరం జ్యోతిర్వ్విద్భ్యస్తేన వినిశ్చితం యద్ దినం తద్దినాద్ గణయిత్వా ద్వితీయవత్సరం ప్రవిష్టా యావన్తో బాలకా అస్మిన్ బైత్లేహమ్నగరే తత్సీమమధ్యే చాసన్, లోకాన్ ప్రహిత్య తాన్ సర్వ్వాన్ ఘాతయామాస|
ⅩⅦ అతః అనేకస్య విలాపస్య నినాద: క్రన్దనస్య చ| శోకేన కృతశబ్దశ్చ రామాయాం సంనిశమ్యతే| స్వబాలగణహేతోర్వై రాహేల్ నారీ తు రోదినీ| న మన్యతే ప్రబోధన్తు యతస్తే నైవ మన్తి హి||
ⅩⅧ యదేతద్ వచనం యిరీమియనామకభవిష్యద్వాదినా కథితం తత్ తదానీం సఫలమ్ అభూత్|
ⅩⅨ తదనన్తరం హేరేది రాజని మృతే పరమేశ్వరస్య దూతో మిసర్దేశే స్వప్నే దర్శనం దత్త్వా యూషఫే కథితవాన్
ⅩⅩ త్వమ్ ఉత్థాయ శిశుం తన్మాతరఞ్చ గృహీత్వా పునరపీస్రాయేలో దేశం యాహీ, యే జనాః శిశుం నాశయితుమ్ అమృగయన్త, తే మృతవన్తః|
ⅩⅪ తదానీం స ఉత్థాయ శిశుం తన్మాతరఞ్చ గృహ్లన్ ఇస్రాయేల్దేశమ్ ఆజగామ|
ⅩⅫ కిన్తు యిహూదీయదేశే అర్ఖిలాయనామ రాజకుమారో నిజపితు ర్హేరోదః పదం ప్రాప్య రాజత్వం కరోతీతి నిశమ్య తత్ స్థానం యాతుం శఙ్కితవాన్, పశ్చాత్ స్వప్న ఈశ్వరాత్ ప్రబోధం ప్రాప్య గాలీల్దేశస్య ప్రదేశైకం ప్రస్థాయ నాసరన్నామ నగరం గత్వా తత్ర న్యుషితవాన్,
ⅩⅩⅢ తేన తం నాసరతీయం కథయిష్యన్తి, యదేతద్వాక్యం భవిష్యద్వాదిభిరుక్త్తం తత్ సఫలమభవత్|