Ⅰ apara nca nistaarotsavaat para.m pa ncaa"sattame dine samupasthite sati te sarvve ekaacittiibhuuya sthaana ekasmin militaa aasan|
Ⅱ etasminneva samaye.akasmaad aakaa"saat praca.n.daatyugravaayo.h "sabdavad eka.h "sabda aagatya yasmin g.rhe ta upaavi"san tad g.rha.m samasta.m vyaapnot|
Ⅲ tata.h para.m vahni"sikhaasvaruupaa jihvaa.h pratyak.siibhuuya vibhaktaa.h satya.h pratijanorddhve sthagitaa abhuuvan|
Ⅳ tasmaat sarvve pavitre.naatmanaa paripuur.naa.h santa aatmaa yathaa vaacitavaan tadanusaare.naanyade"siiyaanaa.m bhaa.saa uktavanta.h|
Ⅴ tasmin samaye p.rthiviisthasarvvade"sebhyo yihuudiiyamataavalambino bhaktalokaa yiruu"saalami praavasan;
Ⅵ tasyaa.h kathaayaa.h ki.mvadantyaa jaatatvaat sarvve lokaa militvaa nijanijabhaa.sayaa "si.syaa.naa.m kathaakathana.m "srutvaa samudvignaa abhavan|
Ⅶ sarvvaeva vismayaapannaa aa"scaryyaanvitaa"sca santa.h paraspara.m uktavanta.h pa"syata ye kathaa.m kathayanti te sarvve gaaliiliiyalokaa.h ki.m na bhavanti?
Ⅷ tarhi vaya.m pratyeka"sa.h svasvajanmade"siiyabhaa.saabhi.h kathaa ete.saa.m "s.r.numa.h kimida.m?
Ⅸ paarthii-maadii-araamnaharayimde"sanivaasimano yihuudaa-kappadakiyaa-panta-aa"siyaa-
Ⅹ phrugiyaa-pamphuliyaa-misaranivaasina.h kurii.niinika.tavarttiluubiiyaprade"sanivaasino romanagaraad aagataa yihuudiiyalokaa yihuudiiyamatagraahi.na.h kriitiiyaa araabiiyaadayo lokaa"sca ye vayam
Ⅺ asmaaka.m nijanijabhaa.saabhirete.saam ii"svariiyamahaakarmmavyaakhyaana.m "s.r.numa.h|
Ⅻ ittha.m te sarvvaeva vismayaapannaa.h sandigdhacittaa.h santa.h parasparamuucu.h, asya ko bhaava.h?
ⅩⅢ apare kecit parihasya kathitavanta ete naviinadraak.saarasena mattaa abhavan|
ⅩⅣ tadaa pitara ekaada"sabhi rjanai.h saaka.m ti.s.than taallokaan uccai.hkaaram avadat, he yihuudiiyaa he yiruu"saalamnivaasina.h sarvve, avadhaana.m k.rtvaa madiiyavaakya.m budhyadhva.m|
ⅩⅤ idaaniim ekayaamaad adhikaa velaa naasti tasmaad yuuya.m yad anumaatha maanavaa ime madyapaanena mattaastanna|
ⅩⅥ kintu yoyelbhavi.syadvaktraitadvaakyamukta.m yathaa,
ⅩⅦ ii"svara.h kathayaamaasa yugaantasamaye tvaham| var.si.syaami svamaatmaana.m sarvvapraa.nyupari dhruvam| bhaavivaakya.m vadi.syanti kanyaa.h putraa"sca vastuta.h|pratyaade"sa nca praapsyanti yu.smaaka.m yuvamaanavaa.h| tathaa praaciinalokaastu svapnaan drak.syanti ni"scita.m|
ⅩⅧ var.si.syaami tadaatmaana.m daasadaasiijanopiri| tenaiva bhaavivaakya.m te vadi.syanti hi sarvva"sa.h|
ⅩⅨ uurddhvasthe gaga.ne caiva niicasthe p.rthiviitale| "so.nitaani b.rhadbhaanuun ghanadhuumaadikaani ca| cihnaani dar"sayi.syaami mahaa"scaryyakriyaastathaa|
ⅩⅩ mahaabhayaanakasyaiva taddinasya pare"situ.h| puraagamaad ravi.h k.r.s.no rakta"scandro bhavi.syata.h|
ⅩⅪ kintu ya.h parame"sasya naamni sampraarthayi.syate| saeva manujo nuuna.m paritraato bhavi.syati||
ⅩⅫ ato he israayelva.m"siiyalokaa.h sarvve kathaayaametasyaam mano nidhaddhva.m naasaratiiyo yii"surii"svarasya manoniita.h pumaan etad ii"svarastatk.rtairaa"scaryyaadbhutakarmmabhi rlak.sa.nai"sca yu.smaaka.m saak.saadeva pratipaaditavaan iti yuuya.m jaaniitha|
ⅩⅩⅢ tasmin yii"sau ii"svarasya puurvvani"scitamantra.naaniruupa.naanusaare.na m.rtyau samarpite sati yuuya.m ta.m dh.rtvaa du.s.talokaanaa.m hastai.h kru"se vidhitvaahata|
ⅩⅩⅣ kintvii"svarasta.m nidhanasya bandhanaanmocayitvaa udasthaapayat yata.h sa m.rtyunaa baddhasti.s.thatiiti na sambhavati|
ⅩⅩⅤ etastin daayuudapi kathitavaan yathaa, sarvvadaa mama saak.saatta.m sthaapaya parame"svara.m| sthite maddak.si.ne tasmin skhali.syaami tvaha.m nahi|
ⅩⅩⅥ aanandi.syati taddheto rmaamakiina.m manastu vai| aahlaadi.syati jihvaapi madiiyaa tu tathaiva ca| pratyaa"sayaa "sariirantu madiiya.m vai"sayi.syate|
ⅩⅩⅦ paraloke yato hetostva.m maa.m naiva hi tyak.syasi| svakiiya.m pu.nyavanta.m tva.m k.sayitu.m naiva daasyasi| eva.m jiivanamaarga.m tva.m maameva dar"sayi.syasi|
ⅩⅩⅧ svasammukhe ya aanando dak.si.ne svasya yat sukha.m| ananta.m tena maa.m puur.na.m kari.syasi na sa.m"saya.h||
ⅩⅩⅨ he bhraataro.asmaaka.m tasya puurvvapuru.sasya daayuuda.h kathaa.m spa.s.ta.m kathayitu.m maam anumanyadhva.m, sa praa.naan tyaktvaa "sma"saane sthaapitobhavad adyaapi tat "sma"saanam asmaaka.m sannidhau vidyate|
ⅩⅩⅩ phalato laukikabhaavena daayuudo va.m"se khrii.s.ta.m janma graahayitvaa tasyaiva si.mhaasane samuve.s.tu.m tamutthaapayi.syati parame"svara.h "sapatha.m kutvaa daayuuda.h samiipa imam a"ngiikaara.m k.rtavaan,
ⅩⅩⅪ iti j naatvaa daayuud bhavi.syadvaadii san bhavi.syatkaaliiyaj naanena khrii.s.totthaane kathaamimaa.m kathayaamaasa yathaa tasyaatmaa paraloke na tyak.syate tasya "sariira nca na k.se.syati;
ⅩⅩⅫ ata.h parame"svara ena.m yii"su.m "sma"saanaad udasthaapayat tatra vaya.m sarvve saak.si.na aasmahe|
ⅩⅩⅩⅢ sa ii"svarasya dak.si.nakare.nonnati.m praapya pavitra aatmina pitaa yama"ngiikaara.m k.rtavaan tasya phala.m praapya yat pa"syatha "s.r.nutha ca tadavar.sat|
ⅩⅩⅩⅣ yato daayuud svarga.m naaruroha kintu svayam imaa.m kathaam akathayad yathaa, mama prabhumida.m vaakyamavadat parame"svara.h|
ⅩⅩⅩⅤ tava "satruunaha.m yaavat paadapii.tha.m karomi na| taavat kaala.m madiiye tva.m dak.savaar"sva upaavi"sa|
ⅩⅩⅩⅥ ato ya.m yii"su.m yuuya.m kru"se.ahata parame"svarasta.m prabhutvaabhi.siktatvapade nyayu.mkteti israayeliiyaa lokaa ni"scita.m jaanantu|
ⅩⅩⅩⅦ etaad.r"sii.m kathaa.m "srutvaa te.saa.m h.rdayaanaa.m vidiir.natvaat te pitaraaya tadanyapreritebhya"sca kathitavanta.h, he bhraat.rga.na vaya.m ki.m kari.syaama.h?
ⅩⅩⅩⅧ tata.h pitara.h pratyavadad yuuya.m sarvve sva.m sva.m mana.h parivarttayadhva.m tathaa paapamocanaartha.m yii"sukhrii.s.tasya naamnaa majjitaa"sca bhavata, tasmaad daanaruupa.m paritram aatmaana.m lapsyatha|
ⅩⅩⅩⅨ yato yu.smaaka.m yu.smatsantaanaanaa nca duurasthasarvvalokaanaa nca nimittam arthaad asmaaka.m prabhu.h parame"svaro yaavato laakaan aahvaasyati te.saa.m sarvve.saa.m nimittam ayama"ngiikaara aaste|
ⅩⅬ etadanyaabhi rbahukathaabhi.h pramaa.na.m datvaakathayat etebhyo vipathagaamibhyo varttamaanalokebhya.h svaan rak.sata|
ⅩⅬⅠ tata.h para.m ye saanandaastaa.m kathaam ag.rhlan te majjitaa abhavan| tasmin divase praaye.na trii.ni sahasraa.ni lokaaste.saa.m sapak.saa.h santa.h
ⅩⅬⅡ preritaanaam upade"se sa"ngatau puupabha njane praarthanaasu ca mana.hsa.myoga.m k.rtvaati.s.than|
ⅩⅬⅢ preritai rnaanaaprakaaralak.sa.ne.su mahaa"scaryyakarmamasu ca dar"site.su sarvvalokaanaa.m bhayamupasthita.m|
ⅩⅬⅣ vi"svaasakaari.na.h sarvva ca saha ti.s.thanata.h| sve.saa.m sarvvaa.h sampattii.h saadhaara.nyena sthaapayitvaabhu njata|
ⅩⅬⅤ phalato g.rhaa.ni dravyaa.ni ca sarvvaa.ni vikriiya sarvve.saa.m svasvaprayojanaanusaare.na vibhajya sarvvebhyo.adadan|
ⅩⅬⅥ sarvva ekacittiibhuuya dine dine mandire santi.s.thamaanaa g.rhe g.rhe ca puupaanabha njanta ii"svarasya dhanyavaada.m kurvvanto lokai.h samaad.rtaa.h paramaanandena saralaanta.hkara.nena bhojana.m paana ncakurvvan|
ⅩⅬⅦ parame"svaro dine dine paritraa.nabhaajanai rma.n.daliim avarddhayat|