preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m
Ⅰ he thiyaphila, yii"su.h svamanoniitaan preritaan pavitre.naatmanaa samaadi"sya yasmin dine svargamaarohat yaa.m yaa.m kriyaamakarot yadyad upaadi"sacca taani sarvvaa.ni puurvva.m mayaa likhitaani|
Ⅱ sa svanidhanadu.hkhabhogaat param anekapratyayak.sapramaa.nau.h sva.m sajiiva.m dar"sayitvaa
Ⅲ catvaari.m"saddinaani yaavat tebhya.h preritebhyo dar"sana.m dattve"svariiyaraajyasya var.nanama akarot|
Ⅳ anantara.m te.saa.m sabhaa.m k.rtvaa ityaaj naapayat, yuuya.m yiruu"saalamo.anyatra gamanamak.rtvaa yastin pitraa"ngiik.rte mama vadanaat kathaa a"s.r.nuta tatpraaptim apek.sya ti.s.thata|
Ⅴ yohan jale majjitaavaan kintvalpadinamadhye yuuya.m pavitra aatmani majjitaa bhavi.syatha|
Ⅵ pa"scaat te sarvve militvaa tam ap.rcchan he prabho bhavaan kimidaanii.m punarapi raajyam israayeliiyalokaanaa.m kare.su samarpayi.syati?
Ⅶ tata.h sovadat yaan sarvvaan kaalaan samayaa.m"sca pitaa svava"se.asthaapayat taan j naat.r.m yu.smaakam adhikaaro na jaayate|
Ⅷ kintu yu.smaasu pavitrasyaatmana aavirbhaave sati yuuya.m "sakti.m praapya yiruu"saalami samastayihuudaa"somiro.nade"sayo.h p.rthivyaa.h siimaa.m yaavad yaavanto de"saaste.su yarvve.su ca mayi saak.sya.m daasyatha|
Ⅸ iti vaakyamuktvaa sa te.saa.m samak.sa.m svarga.m niito.abhavat, tato meghamaaruhya te.saa.m d.r.s.teragocaro.abhavat|
Ⅹ yasmin samaye te vihaayasa.m pratyananyad.r.s.tyaa tasya taad.r"sam uurdvvagamanam apa"syan tasminneva samaye "suklavastrau dvau janau te.saa.m sannidhau da.n.daayamaanau kathitavantau,
Ⅺ he gaaliiliiyalokaa yuuya.m kimartha.m gaga.na.m prati niriik.sya da.n.daayamaanaasti.s.thatha? yu.smaaka.m samiipaat svarga.m niito yo yii"susta.m yuuya.m yathaa svargam aarohantam adar"sam tathaa sa puna"scaagami.syati|
Ⅻ tata.h para.m te jaitunanaamna.h parvvataad vi"sraamavaarasya patha.h parimaa.nam arthaat praaye.naarddhakro"sa.m durastha.m yiruu"saalamnagara.m paraav.rtyaagacchan|
ⅩⅢ nagara.m pravi"sya pitaro yaakuub yohan aandriya.h philipa.h thomaa barthajamayo mathiraalphiiyaputro yaakuub udyogaaी "simon yaakuubo bhraataa yihuudaa ete sarvve yatra sthaane pravasanti tasmin uparitanaprako.s.the praavi"san|
ⅩⅣ pa"scaad ime kiyatya.h striya"sca yii"so rmaataa mariyam tasya bhraatara"scaite sarvva ekacittiibhuuta satata.m vinayena vinayena praarthayanta|
ⅩⅤ tasmin samaye tatra sthaane saakalyena vi.m"satyadhika"sata.m "si.syaa aasan| tata.h pitaraste.saa.m madhye ti.s.than uktavaan
ⅩⅥ he bhraat.rga.na yii"sudhaari.naa.m lokaanaa.m pathadar"sako yo yihuudaastasmin daayuudaa pavitra aatmaa yaa.m kathaa.m kathayaamaasa tasyaa.h pratyak.siibhavanasyaava"syakatvam aasiit|
ⅩⅦ sa jano.asmaaka.m madhyavarttii san asyaa.h sevaayaa a.m"sam alabhata|
ⅩⅧ tadanantara.m kukarmma.naa labdha.m yanmuulya.m tena k.setrameka.m kriitam apara.m tasmin adhomukhe bh.rmau patite sati tasyodarasya vidiir.natvaat sarvvaa naa.dyo niragacchan|
ⅩⅨ etaa.m kathaa.m yiruu"saalamnivaasina.h sarvve lokaa vidaanti; te.saa.m nijabhaa.sayaa tatk.setra nca hakaldaamaa, arthaat raktak.setramiti vikhyaatamaaste|
ⅩⅩ anyacca, niketana.m tadiiyantu "sunyameva bhavi.syati| tasya duu.sye nivaasaartha.m kopi sthaasyati naiva hi| anya eva janastasya pada.m sa.mpraapsyati dhruva.m| ittha.m giitapustake likhitamaaste|
ⅩⅪ ato yohano majjanam aarabhyaasmaaka.m samiipaat prabho ryii"so.h svargaaroha.nadina.m yaavat sosmaaka.m madhye yaavanti dinaani yaapitavaan
ⅩⅫ taavanti dinaani ye maanavaa asmaabhi.h saarddha.m ti.s.thanti te.saam ekena janenaasmaabhi.h saarddha.m yii"sorutthaane saak.si.naa bhavitavya.m|
ⅩⅩⅢ ato yasya ruu.dhi ryu.s.to ya.m bar"sabbetyuktvaahuuyanti sa yuu.saph matathi"sca dvaavetau p.rthak k.rtvaa ta ii"svarasya sannidhau praaryya kathitavanta.h,
ⅩⅩⅣ he sarvvaantaryyaamin parame"svara, yihuudaa.h sevanapreritatvapadacyuta.h
ⅩⅩⅤ san nijasthaanam agacchat, tatpada.m labdhum enayo rjanayo rmadhye bhavataa ko.abhirucitastadasmaan dar"syataa.m|
ⅩⅩⅥ tato gu.tikaapaa.te k.rte matathirniraciiyata tasmaat sonye.saam ekaada"saanaa.m praritaanaa.m madhye ga.nitobhavat|