ⅩⅪ
Ⅰ tata.h para.m tibiriyaajaladhesta.te yii"su.h punarapi "si.syebhyo dar"sana.m dattavaan dar"sanasyaakhyaanamidam|
Ⅱ "simonpitara.h yamajathomaa gaaliiliiyakaannaanagaranivaasii nithanel sivade.h putraavanyau dvau "si.syau caite.svekatra milite.su "simonpitaro.akathayat matsyaan dhartu.m yaami|
Ⅲ tataste vyaaharan tarhi vayamapi tvayaa saarddha.m yaama.h tadaa te bahirgataa.h santa.h k.sipra.m naavam aarohan kintu tasyaa.m rajanyaam ekamapi na praapnuvan|
Ⅳ prabhaate sati yii"susta.te sthitavaan kintu sa yii"suriti "si.syaa j naatu.m naa"saknuvan|
Ⅴ tadaa yii"surap.rcchat, he vatsaa sannidhau ki ncit khaadyadravyam aaste? te.avadan kimapi naasti|
Ⅵ tadaa so.avadat naukaayaa dak.si.napaar"sve jaala.m nik.sipata tato lapsyadhve, tasmaat tai rnik.sipte jaale matsyaa etaavanto.apatan yena te jaalamaak.r.sya nottolayitu.m "saktaa.h|
Ⅶ tasmaad yii"so.h priyatama"si.sya.h pitaraayaakathayat e.sa prabhu rbhavet, e.sa prabhuriti vaaca.m "srutvaiva "simon nagnataaheto rmatsyadhaari.na uttariiyavastra.m paridhaaya hrada.m pratyudalamphayat|
Ⅷ apare "si.syaa matsyai.h saarddha.m jaalam aakar.santa.h k.sudranaukaa.m vaahayitvaa kuulamaanayan te kuulaad atiduure naasan dvi"satahastebhyo duura aasan ityanumiiyate|
Ⅸ tiira.m praaptaistaistatra prajvalitaagnistadupari matsyaa.h puupaa"sca d.r.s.taa.h|
Ⅹ tato yii"surakathayad yaan matsyaan adharata te.saa.m katipayaan aanayata|
Ⅺ ata.h "simonpitara.h paraav.rtya gatvaa b.rhadbhistripa ncaa"sadadhika"satamatsyai.h paripuur.na.m tajjaalam aak.r.syodatolayat kintvetaavadbhi rmatsyairapi jaala.m naachidyata|
Ⅻ anantara.m yii"sustaan avaadiit yuuyamaagatya bhu.mgdhva.m; tadaa saeva prabhuriti j naatatvaat tva.m ka.h? iti pra.s.tu.m "si.syaa.naa.m kasyaapi pragalbhataa naabhavat|
ⅩⅢ tato yii"suraagatya puupaan matsyaa.m"sca g.rhiitvaa tebhya.h paryyave.sayat|
ⅩⅣ ittha.m "sma"saanaadutthaanaat para.m yii"su.h "si.syebhyast.rtiiyavaara.m dar"sana.m dattavaan|
ⅩⅤ bhojane samaapte sati yii"su.h "simonpitara.m p.r.s.tavaan, he yuunasa.h putra "simon tva.m kim etebhyodhika.m mayi priiyase? tata.h sa uditavaan satya.m prabho tvayi priiye.aha.m tad bhavaan jaanaati; tadaa yii"surakathayat tarhi mama me.sa"saavakaga.na.m paalaya|
ⅩⅥ tata.h sa dvitiiyavaara.m p.r.s.tavaan he yuunasa.h putra "simon tva.m ki.m mayi priiyase? tata.h sa uktavaan satya.m prabho tvayi priiye.aha.m tad bhavaan jaanaati; tadaa yii"surakathayata tarhi mama me.saga.na.m paalaya|
ⅩⅦ pa"scaat sa t.rtiiyavaara.m p.r.s.tavaan, he yuunasa.h putra "simon tva.m ki.m mayi priiyase? etadvaakya.m t.rtiiyavaara.m p.r.s.tavaan tasmaat pitaro du.hkhito bhuutvaa.akathayat he prabho bhavata.h kimapyagocara.m naasti tvayyaha.m priiye tad bhavaan jaanaati; tato yii"suravadat tarhi mama me.saga.na.m paalaya|
ⅩⅧ aha.m tubhya.m yathaartha.m kathayaami yauvanakaale svaya.m baddhaka.ti ryatrecchaa tatra yaatavaan kintvita.h para.m v.rddhe vayasi hasta.m vistaarayi.syasi, anyajanastvaa.m baddhvaa yatra gantu.m tavecchaa na bhavati tvaa.m dh.rtvaa tatra ne.syati|
ⅩⅨ phalata.h kiid.r"sena mara.nena sa ii"svarasya mahimaana.m prakaa"sayi.syati tad bodhayitu.m sa iti vaakya.m proktavaan| ityukte sati sa tamavocat mama pa"scaad aagaccha|
ⅩⅩ yo jano raatrikaale yii"so rvak.so.avalambya, he prabho ko bhavanta.m parakare.su samarpayi.syatiiti vaakya.m p.r.s.tavaan, ta.m yii"so.h priyatama"si.sya.m pa"scaad aagacchanta.m
ⅩⅪ pitaro mukha.m paraavarttya vilokya yii"su.m p.r.s.tavaan, he prabho etasya maanavasya kiid.r"sii gati rbhavi.syati?
ⅩⅫ sa pratyavadat, mama punaraagamanaparyyanta.m yadi ta.m sthaapayitum icchaami tatra tava ki.m? tva.m mama pa"scaad aagaccha|
ⅩⅩⅢ tasmaat sa "si.syo na mari.syatiiti bhraat.rga.namadhye ki.mvadantii jaataa kintu sa na mari.syatiiti vaakya.m yii"su rnaavadat kevala.m mama punaraagamanaparyyanta.m yadi ta.m sthaapayitum icchaami tatra tava ki.m? iti vaakyam uktavaan|
ⅩⅩⅣ yo jana etaani sarvvaa.ni likhitavaan atra saak.sya nca dattavaan saeva sa "si.sya.h, tasya saak.sya.m pramaa.namiti vaya.m jaaniima.h|
ⅩⅩⅤ yii"suretebhyo.aparaa.nyapi bahuuni karmmaa.ni k.rtavaan taani sarvvaa.ni yadyekaika.m k.rtvaa likhyante tarhi granthaa etaavanto bhavanti te.saa.m dhaara.ne p.rthivyaa.m sthaana.m na bhavati| iti||