ⅩⅩ
Ⅰ anantara.m saptaahasya prathamadine .atipratyuu.se .andhakaare ti.s.thati magdaliinii mariyam tasya "sma"saanasya nika.ta.m gatvaa "sma"saanasya mukhaat prastaramapasaaritam apa"syat|
Ⅱ pa"scaad dhaavitvaa "simonpitaraaya yii"so.h priyatama"si.syaaya cedam akathayat, lokaa.h "sma"saanaat prabhu.m niitvaa kutraasthaapayan tad vaktu.m na "saknomi|
Ⅲ ata.h pitara.h sonya"si.sya"sca barhi rbhutvaa "sma"saanasthaana.m gantum aarabhetaa.m|
Ⅳ ubhayordhaavato.h sonya"si.sya.h pitara.m pa"scaat tyaktvaa puurvva.m "sma"saanasthaana upasthitavaan|
Ⅴ tadaa prahviibhuuya sthaapitavastraa.ni d.r.s.tavaan kintu na praavi"sat|
Ⅵ apara.m "simonpitara aagatya "sma"saanasthaana.m pravi"sya
Ⅶ sthaapitavastraa.ni mastakasya vastra nca p.rthak sthaanaantare sthaapita.m d.r.s.tavaan|
Ⅷ tata.h "sma"saanasthaana.m puurvvam aagato yonya"si.sya.h sopi pravi"sya taad.r"sa.m d.r.s.taa vya"svasiit|
Ⅸ yata.h "sma"saanaat sa utthaapayitavya etasya dharmmapustakavacanasya bhaava.m te tadaa voddhu.m naa"sankuvan|
Ⅹ anantara.m tau dvau "si.syau sva.m sva.m g.rha.m paraav.rtyaagacchataam|
Ⅺ tata.h para.m mariyam "sma"saanadvaarasya bahi.h sthitvaa roditum aarabhata tato rudatii prahviibhuuya "sma"saana.m vilokya
Ⅻ yii"so.h "sayanasthaanasya "sira.hsthaane padatale ca dvayo rdi"so dvau svargiiyaduutaavupavi.s.tau samapa"syat|
ⅩⅢ tau p.r.s.tavantau he naari kuto rodi.si? saavadat lokaa mama prabhu.m niitvaa kutraasthaapayan iti na jaanaami|
ⅩⅣ ityuktvaa mukha.m paraav.rtya yii"su.m da.n.daayamaanam apa"syat kintu sa yii"suriti saa j naatu.m naa"saknot|
ⅩⅤ tadaa yii"sustaam ap.rcchat he naari kuto rodi.si? ka.m vaa m.rgayase? tata.h saa tam udyaanasevaka.m j naatvaa vyaaharat, he maheccha tva.m yadiita.h sthaanaat ta.m niitavaan tarhi kutraasthaapayastad vada tatsthaanaat tam aanayaami|
ⅩⅥ tadaa yii"sustaam avadat he mariyam| tata.h saa paraav.rtya pratyavadat he rabbuunii arthaat he guro|
ⅩⅦ tadaa yii"suravadat maa.m maa dhara, idaanii.m pitu.h samiipe uurddhvagamana.m na karomi kintu yo mama yu.smaaka nca pitaa mama yu.smaaka nce"svarastasya nika.ta uurddhvagamana.m karttum udyatosmi, imaa.m kathaa.m tva.m gatvaa mama bhraat.rga.na.m j naapaya|
ⅩⅧ tato magdaliiniimariyam tatk.sa.naad gatvaa prabhustasyai dar"sana.m dattvaa kathaa etaa akathayad iti vaarttaa.m "si.syebhyo.akathayat|
ⅩⅨ tata.h para.m saptaahasya prathamadinasya sandhyaasamaye "si.syaa ekatra militvaa yihuudiiyebhyo bhiyaa dvaararuddham akurvvan, etasmin kaale yii"suste.saa.m madhyasthaane ti.s.than akathayad yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaat|
ⅩⅩ ityuktvaa nijahasta.m kuk.si nca dar"sitavaan, tata.h "si.syaa.h prabhu.m d.r.s.tvaa h.r.s.taa abhavan|
ⅩⅪ yii"su.h punaravadad yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaat pitaa yathaa maa.m prai.sayat tathaahamapi yu.smaan pre.sayaami|
ⅩⅫ ityuktvaa sa te.saamupari diirghapra"svaasa.m dattvaa kathitavaan pavitram aatmaana.m g.rhliita|
ⅩⅩⅢ yuuya.m ye.saa.m paapaani mocayi.syatha te mocayi.syante ye.saa nca paapaati na mocayi.syatha te na mocayi.syante|
ⅩⅩⅣ dvaada"samadhye ga.nito yamajo thomaanaamaa "si.syo yii"soraagamanakaalai tai.h saarddha.m naasiit|
ⅩⅩⅤ ato vaya.m prabhuum apa"syaameti vaakye.anya"si.syairukte sovadat, tasya hastayo rlauhakiilakaanaa.m cihna.m na vilokya taccihnam a"ngulyaa na sp.r.s.tvaa tasya kuk.sau hasta.m naaropya caaha.m na vi"svasi.syaami|
ⅩⅩⅥ aparam a.s.tame.ahni gate sati thomaasahita.h "si.syaga.na ekatra militvaa dvaara.m ruddhvaabhyantara aasiit, etarhi yii"suste.saa.m madhyasthaane ti.s.than akathayat, yu.smaaka.m ku"sala.m bhuuyaat|
ⅩⅩⅦ pa"scaat thaamai kathitavaan tvam a"nguliim atraarpayitvaa mama karau pa"sya kara.m prasaaryya mama kuk.saavarpaya naavi"svasya|
ⅩⅩⅧ tadaa thomaa avadat, he mama prabho he madii"svara|
ⅩⅩⅨ yii"surakathayat, he thomaa maa.m niriik.sya vi"svasi.si ye na d.r.s.tvaa vi"svasanti taeva dhanyaa.h|
ⅩⅩⅩ etadanyaani pustake.asmin alikhitaani bahuunyaa"scaryyakarmmaa.ni yii"su.h "si.syaa.naa.m purastaad akarot|
ⅩⅩⅪ kintu yii"surii"svarasyaabhi.sikta.h suta eveti yathaa yuuya.m vi"svasitha vi"svasya ca tasya naamnaa paramaayu.h praapnutha tadartham etaani sarvvaa.nyalikhyanta|