ⅩⅨ
Ⅰ piilaato yii"sum aaniiya ka"sayaa praahaarayat|
Ⅱ pa"scaat senaaga.na.h ka.n.takanirmmita.m muku.ta.m tasya mastake samarpya vaarttaakiivar.na.m raajaparicchada.m paridhaapya,
Ⅲ he yihuudiiyaanaa.m raajan namaskaara ityuktvaa ta.m cape.tenaahantum aarabhata|
Ⅳ tadaa piilaata.h punarapi bahirgatvaa lokaan avadat, asya kamapyaparaadha.m na labhe.aha.m, pa"syata tad yu.smaan j naapayitu.m yu.smaaka.m sannidhau bahirenam aanayaami|
Ⅴ tata.h para.m yii"su.h ka.n.takamuku.tavaan vaarttaakiivar.navasanavaa.m"sca bahiraagacchat| tata.h piilaata uktavaan ena.m manu.sya.m pa"syata|
Ⅵ tadaa pradhaanayaajakaa.h padaataya"sca ta.m d.r.s.tvaa, ena.m kru"se vidha, ena.m kru"se vidha, ityuktvaa ravitu.m aarabhanta| tata.h piilaata.h kathitavaan yuuya.m svayam ena.m niitvaa kru"se vidhata, aham etasya kamapyaparaadha.m na praaptavaan|
Ⅶ yihuudiiyaa.h pratyavadan asmaaka.m yaa vyavasthaaste tadanusaare.naasya praa.nahananam ucita.m yatoya.m svam ii"svarasya putramavadat|
Ⅷ piilaata imaa.m kathaa.m "srutvaa mahaatraasayukta.h
Ⅸ san punarapi raajag.rha aagatya yii"su.m p.r.s.tavaan tva.m kutratyo loka.h? kintu yii"sastasya kimapi pratyuttara.m naavadat|
Ⅹ 1# tata.h piilaat kathitavaana tva.m ki.m mayaa saarddha.m na sa.mlapi.syasi ? tvaa.m kru"se vedhitu.m vaa mocayitu.m "sakti rmamaaste iti ki.m tva.m na jaanaasi ? tadaa yii"su.h pratyavadad ii"svare.naadaŸा.m mamopari tava kimapyadhipatitva.m na vidyate, tathaapi yo jano maa.m tava haste samaarpayat tasya mahaapaataka.m jaatam|
Ⅺ tadaa yii"su.h pratyavadad ii"svare.naadatta.m mamopari tava kimapyadhipatitva.m na vidyate, tathaapi yo jano maa.m tava haste samaarpayat tasya mahaapaataka.m jaatam|
Ⅻ tadaarabhya piilaatasta.m mocayitu.m ce.s.titavaan kintu yihuudiiyaa ruvanto vyaaharan yadiima.m maanava.m tyajasi tarhi tva.m kaisarasya mitra.m na bhavasi, yo jana.h sva.m raajaana.m vakti saeva kaimarasya viruddhaa.m kathaa.m kathayati|
ⅩⅢ etaa.m kathaa.m "srutvaa piilaato yii"su.m bahiraaniiya nistaarotsavasya aasaadanadinasya dvitiiyapraharaat puurvva.m prastarabandhananaamni sthaane .arthaat ibriiyabhaa.sayaa yad gabbithaa kathyate tasmin sthaane vicaaraasana upaavi"sat|
ⅩⅣ anantara.m piilaato yihuudiiyaan avadat, yu.smaaka.m raajaana.m pa"syata|
ⅩⅤ kintu ena.m duuriikuru, ena.m duuriikuru, ena.m kru"se vidha, iti kathaa.m kathayitvaa te ravitum aarabhanta; tadaa piilaata.h kathitavaan yu.smaaka.m raajaana.m ki.m kru"se vedhi.syaami? pradhaanayaajakaa uttaram avadan kaisara.m vinaa kopi raajaasmaaka.m naasti|
ⅩⅥ tata.h piilaato yii"su.m kru"se vedhitu.m te.saa.m haste.su samaarpayat, tataste ta.m dh.rtvaa niitavanta.h|
ⅩⅦ tata.h para.m yii"su.h kru"sa.m vahan "sira.hkapaalam arthaad yad ibriiyabhaa.sayaa gulgaltaa.m vadanti tasmin sthaana upasthita.h|
ⅩⅧ tataste madhyasthaane ta.m tasyobhayapaar"sve dvaavaparau kru"se.avidhan|
ⅩⅨ aparam e.sa yihuudiiyaanaa.m raajaa naasaratiiyayii"su.h, iti vij naapana.m likhitvaa piilaatastasya kru"sopari samayojayat|
ⅩⅩ saa lipi.h ibriiyayuunaaniiyaromiiyabhaa.saabhi rlikhitaa; yii"so.h kru"savedhanasthaana.m nagarasya samiipa.m, tasmaad bahavo yihuudiiyaastaa.m pa.thitum aarabhanta|
ⅩⅪ yihuudiiyaanaa.m pradhaanayaajakaa.h piilaatamiti nyavedayan yihuudiiyaanaa.m raajeti vaakya.m na kintu e.sa sva.m yihuudiiyaanaa.m raajaanam avadad ittha.m likhatu|
ⅩⅫ tata.h piilaata uttara.m dattavaan yallekhaniiya.m tallikhitavaan|
ⅩⅩⅢ ittha.m senaaga.no yii"su.m kru"se vidhitvaa tasya paridheyavastra.m caturo bhaagaan k.rtvaa ekaikasenaa ekaikabhaagam ag.rhlat tasyottariiyavastra ncaag.rhlat| kintuuttariiyavastra.m suucisevana.m vinaa sarvvam uuta.m|
ⅩⅩⅣ tasmaatte vyaaharan etat ka.h praapsyati? tanna kha.n.dayitvaa tatra gu.tikaapaata.m karavaama| vibhajante.adhariiya.m me vasana.m te paraspara.m| mamottariiyavastraartha.m gu.tikaa.m paatayanti ca| iti yadvaakya.m dharmmapustake likhitamaaste tat senaaga.nenettha.m vyavahara.naat siddhamabhavat|
ⅩⅩⅤ tadaanii.m yii"so rmaataa maatu rbhaginii ca yaa kliyapaa bhaaryyaa mariyam magdaliinii mariyam ca etaastasya kru"sasya sannidhau samati.s.than|
ⅩⅩⅥ tato yii"su.h svamaatara.m priyatama"si.sya nca samiipe da.n.daayamaanau vilokya maataram avadat, he yo.sid ena.m tava putra.m pa"sya,
ⅩⅩⅦ "si.syantvavadat, enaa.m tava maatara.m pa"sya| tata.h sa "si.syastadgha.tikaayaa.m taa.m nijag.rha.m niitavaan|
ⅩⅩⅧ anantara.m sarvva.m karmmaadhunaa sampannamabhuut yii"suriti j naatvaa dharmmapustakasya vacana.m yathaa siddha.m bhavati tadartham akathayat mama pipaasaa jaataa|
ⅩⅩⅨ tatastasmin sthaane amlarasena puur.napaatrasthityaa te spa njameka.m tadamlarasenaardriik.rtya esobnale tad yojayitvaa tasya mukhasya sannidhaavasthaapayan|
ⅩⅩⅩ tadaa yii"suramlarasa.m g.rhiitvaa sarvva.m siddham iti kathaa.m kathayitvaa mastaka.m namayan praa.naan paryyatyajat|
ⅩⅩⅪ tadvinam aasaadanadina.m tasmaat pare.ahani vi"sraamavaare dehaa yathaa kru"sopari na ti.s.thanti, yata.h sa vi"sraamavaaro mahaadinamaasiit, tasmaad yihuudiiyaa.h piilaatanika.ta.m gatvaa te.saa.m paadabha njanasya sthaanaantaranayanasya caanumati.m praarthayanta|
ⅩⅩⅫ ata.h senaa aagatya yii"sunaa saha kru"se hatayo.h prathamadvitiiyacorayo.h paadaan abha njan;
ⅩⅩⅩⅢ kintu yii"so.h sannidhi.m gatvaa sa m.rta iti d.r.s.tvaa tasya paadau naabha njan|
ⅩⅩⅩⅣ pa"scaad eko yoddhaa "suulaaghaatena tasya kuk.sim avidhat tatk.sa.naat tasmaad rakta.m jala nca niragacchat|
ⅩⅩⅩⅤ yo jano.asya saak.sya.m dadaati sa svaya.m d.r.s.tavaan tasyeda.m saak.sya.m satya.m tasya kathaa yu.smaaka.m vi"svaasa.m janayitu.m yogyaa tat sa jaanaati|
ⅩⅩⅩⅥ tasyaikam asdhyapi na bha.mk.syate,
ⅩⅩⅩⅦ tadvad anya"saastrepi likhyate, yathaa, "d.r.s.tipaata.m kari.syanti te.avidhan yantu tamprati|"
ⅩⅩⅩⅧ arimathiiyanagarasya yuu.saphnaamaa "si.sya eka aasiit kintu yihuudiiyebhyo bhayaat prakaa"sito na bhavati; sa yii"so rdeha.m netu.m piilaatasyaanumati.m praarthayata, tata.h piilaatenaanumate sati sa gatvaa yii"so rdeham anayat|
ⅩⅩⅩⅨ apara.m yo nikadiimo raatrau yii"so.h samiipam agacchat sopi gandharasena mi"srita.m praaye.na pa ncaa"satse.takamaguru.m g.rhiitvaagacchat|
ⅩⅬ tataste yihuudiiyaanaa.m "sma"saane sthaapanariityanusaare.na tatsugandhidravye.na sahita.m tasya deha.m vastre.naave.s.tayan|
ⅩⅬⅠ apara nca yatra sthaane ta.m kru"se.avidhan tasya nika.tasthodyaane yatra kimapi m.rtadeha.m kadaapi naasthaapyata taad.r"sam eka.m nuutana.m "sma"saanam aasiit|
ⅩⅬⅡ yihuudiiyaanaam aasaadanadinaagamanaat te tasmin samiipastha"sma"saane yii"sum a"saayayan|