ⅩⅧ
Ⅰ taa.h kathaa.h kathayitvaa yii"su.h "si.syaanaadaaya kidronnaamaka.m srota uttiiryya "si.syai.h saha tatratyodyaana.m praavi"sat|
Ⅱ kintu vi"svaasaghaatiyihuudaastat sthaana.m pariciiyate yato yii"su.h "si.syai.h saarddha.m kadaacit tat sthaanam agacchat|
Ⅲ tadaa sa yihuudaa.h sainyaga.na.m pradhaanayaajakaanaa.m phiruu"sinaa nca padaatiga.na nca g.rhiitvaa pradiipaan ulkaan astraa.ni caadaaya tasmin sthaana upasthitavaan|
Ⅳ sva.m prati yad gha.ti.syate taj j naatvaa yii"suragresara.h san taanap.rcchat ka.m gave.sayatha?
Ⅴ te pratyavadan, naasaratiiya.m yii"su.m; tato yii"suravaadiid ahameva sa.h; tai.h saha vi"svaasaghaatii yihuudaa"scaati.s.that|
Ⅵ tadaahameva sa tasyaitaa.m kathaa.m "srutvaiva te pa"scaadetya bhuumau patitaa.h|
Ⅶ tato yii"su.h punarapi p.r.s.thavaan ka.m gave.sayatha? tataste pratyavadan naasaratiiya.m yii"su.m|
Ⅷ tadaa yii"su.h pratyuditavaan ahameva sa imaa.m kathaamacakatham; yadi maamanvicchatha tarhiimaan gantu.m maa vaarayata|
Ⅸ ittha.m bhuute mahya.m yaallokaan adadaaste.saam ekamapi naahaarayam imaa.m yaa.m kathaa.m sa svayamakathayat saa kathaa saphalaa jaataa|
Ⅹ tadaa "simonpitarasya nika.te kha"ngalsthite.h sa ta.m ni.sko.sa.m k.rtvaa mahaayaajakasya maalkhanaamaana.m daasam aahatya tasya dak.si.nakar.na.m chinnavaan|
Ⅺ tato yii"su.h pitaram avadat, kha"nga.m ko.se sthaapaya mama pitaa mahya.m paatu.m ya.m ka.msam adadaat tenaaha.m ki.m na paasyaami?
Ⅻ tadaa sainyaga.na.h senaapati ryihuudiiyaanaa.m padaataya"sca yii"su.m gh.rtvaa baddhvaa haanannaamna.h kiyaphaa.h "sva"surasya samiipa.m prathamam anayan|
ⅩⅢ sa kiyaphaastasmin vatsare mahaayaajatvapade niyukta.h
ⅩⅣ san saadhaara.nalokaanaa.m ma"ngalaartham ekajanasya mara.namucitam iti yihuudiiyai.h saarddham amantrayat|
ⅩⅤ tadaa "simonpitaro.anyaika"si.sya"sca yii"so.h pa"scaad agacchataa.m tasyaanya"si.syasya mahaayaajakena paricitatvaat sa yii"sunaa saha mahaayaajakasyaa.t.taalikaa.m praavi"sat|
ⅩⅥ kintu pitaro bahirdvaarasya samiipe.ati.s.thad ataeva mahaayaajakena paricita.h sa "si.sya.h punarbahirgatvaa dauvaayikaayai kathayitvaa pitaram abhyantaram aanayat|
ⅩⅦ tadaa sa dvaararak.sikaa pitaram avadat tva.m ki.m na tasya maanavasya "si.sya.h? tata.h sovadad aha.m na bhavaami|
ⅩⅧ tata.h para.m yatsthaane daasaa.h padaataya"sca "siitahetora"ngaarai rvahni.m prajvaalya taapa.m sevitavantastatsthaane pitarasti.s.than tai.h saha vahnitaapa.m sevitum aarabhata|
ⅩⅨ tadaa "si.sye.suupade"se ca mahaayaajakena yii"su.h p.r.s.ta.h
ⅩⅩ san pratyuktavaan sarvvalokaanaa.m samak.sa.m kathaamakathaya.m gupta.m kaamapi kathaa.m na kathayitvaa yat sthaana.m yihuudiiyaa.h satata.m gacchanti tatra bhajanagehe mandire caa"sik.saya.m|
ⅩⅪ matta.h kuta.h p.rcchasi? ye janaa madupade"sam a"s.r.nvan taaneva p.rccha yadyad avada.m te tat jaaninta|
ⅩⅫ tadettha.m pratyuditatvaat nika.tasthapadaati ryii"su.m cape.tenaahatya vyaaharat mahaayaajakam eva.m prativadasi?
ⅩⅩⅢ tato yii"su.h pratigaditavaan yadyayathaartham acakatha.m tarhi tasyaayathaarthasya pramaa.na.m dehi, kintu yadi yathaartha.m tarhi kuto heto rmaam ataa.daya.h?
ⅩⅩⅣ puurvva.m haanan sabandhana.m ta.m kiyaphaamahaayaajakasya samiipa.m prai.sayat|
ⅩⅩⅤ "simonpitarasti.s.than vahnitaapa.m sevate, etasmin samaye kiyantastam ap.rcchan tva.m kim etasya janasya "si.syo na? tata.h sopahnutyaabraviid aha.m na bhavaami|
ⅩⅩⅥ tadaa mahaayaajakasya yasya daasasya pitara.h kar.namacchinat tasya ku.tumba.h pratyuditavaan udyaane tena saha ti.s.thanta.m tvaa.m ki.m naapa"sya.m?
ⅩⅩⅦ kintu pitara.h punarapahnutya kathitavaan; tadaanii.m kukku.to.araut|
ⅩⅩⅧ tadanantara.m pratyuu.se te kiyaphaag.rhaad adhipate rg.rha.m yii"sum anayan kintu yasmin a"sucitve jaate tai rnistaarotsave na bhoktavya.m, tasya bhayaad yihuudiiyaastadg.rha.m naavi"san|
ⅩⅩⅨ apara.m piilaato bahiraagatya taan p.r.s.thavaan etasya manu.syasya ka.m do.sa.m vadatha?
ⅩⅩⅩ tadaa te petyavadan du.skarmmakaari.ni na sati bhavata.h samiipe naina.m samaarpayi.syaama.h|
ⅩⅩⅪ tata.h piilaato.avadad yuuyamena.m g.rhiitvaa sve.saa.m vyavasthayaa vicaarayata| tadaa yihuudiiyaa.h pratyavadan kasyaapi manu.syasya praa.nada.n.da.m karttu.m naasmaakam adhikaaro.asti|
ⅩⅩⅫ eva.m sati yii"su.h svasya m.rtyau yaa.m kathaa.m kathitavaan saa saphalaabhavat|
ⅩⅩⅩⅢ tadanantara.m piilaata.h punarapi tad raajag.rha.m gatvaa yii"sumaahuuya p.r.s.tavaan tva.m ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaa?
ⅩⅩⅩⅣ yii"su.h pratyavadat tvam etaa.m kathaa.m svata.h kathayasi kimanya.h ka"scin mayi kathitavaan?
ⅩⅩⅩⅤ piilaato.avadad aha.m ki.m yihuudiiya.h? tava svade"siiyaa vi"se.sata.h pradhaanayaajakaa mama nika.te tvaa.m samaarpayana, tva.m ki.m k.rtavaan?
ⅩⅩⅩⅥ yii"su.h pratyavadat mama raajyam etajjagatsambandhiiya.m na bhavati yadi mama raajya.m jagatsambandhiiyam abhavi.syat tarhi yihuudiiyaanaa.m haste.su yathaa samarpito naabhava.m tadartha.m mama sevakaa ayotsyan kintu mama raajyam aihika.m na|
ⅩⅩⅩⅦ tadaa piilaata.h kathitavaan, tarhi tva.m raajaa bhavasi? yii"su.h pratyuktavaan tva.m satya.m kathayasi, raajaaha.m bhavaami; satyataayaa.m saak.sya.m daatu.m jani.m g.rhiitvaa jagatyasmin avatiir.navaan, tasmaat satyadharmmapak.sapaatino mama kathaa.m "s.r.nvanti|
ⅩⅩⅩⅧ tadaa satya.m ki.m? etaa.m kathaa.m pa.s.tvaa piilaata.h punarapi bahirgatvaa yihuudiiyaan abhaa.sata, aha.m tasya kamapyaparaadha.m na praapnomi|
ⅩⅩⅩⅨ nistaarotsavasamaye yu.smaabhirabhirucita eko jano mayaa mocayitavya e.saa yu.smaaka.m riitirasti, ataeva yu.smaaka.m nika.te yihuudiiyaanaa.m raajaana.m ki.m mocayaami, yu.smaakam icchaa kaa?
ⅩⅬ tadaa te sarvve ruvanto vyaaharan ena.m maanu.sa.m nahi barabbaa.m mocaya| kintu sa barabbaa dasyuraasiit|