yohanalikhita.h susa.mvaada.h
Ⅰ aadau vaada aasiit sa ca vaada ii"svare.na saardhamaasiit sa vaada.h svayamii"svara eva|
Ⅱ sa aadaavii"svare.na sahaasiit|
Ⅲ tena sarvva.m vastu sas.rje sarvve.su s.r.s.tavastu.su kimapi vastu tenaas.r.s.ta.m naasti|
Ⅳ sa jiivanasyaakaara.h, tacca jiivana.m manu.syaa.naa.m jyoti.h
Ⅴ tajjyotirandhakaare pracakaa"se kintvandhakaarastanna jagraaha|
Ⅵ yohan naamaka eko manuja ii"svare.na pre.sayaa ncakre|
Ⅶ tadvaaraa yathaa sarvve vi"svasanti tadartha.m sa tajjyoti.si pramaa.na.m daatu.m saak.sisvaruupo bhuutvaagamat,
Ⅷ sa svaya.m tajjyoti rna kintu tajjyoti.si pramaa.na.m daatumaagamat|
Ⅸ jagatyaagatya ya.h sarvvamanujebhyo diipti.m dadaati tadeva satyajyoti.h|
Ⅹ sa yajjagadas.rjat tanmadya eva sa aasiit kintu jagato lokaasta.m naajaanan|
Ⅺ nijaadhikaara.m sa aagacchat kintu prajaasta.m naag.rhlan|
Ⅻ tathaapi ye ye tamag.rhlan arthaat tasya naamni vya"svasan tebhya ii"svarasya putraa bhavitum adhikaaram adadaat|
ⅩⅢ te.saa.m jani.h "so.nitaanna "saariirikaabhilaa.saanna maanavaanaamicchaato na kintvii"svaraadabhavat|
ⅩⅣ sa vaado manu.syaruupe.naavatiiryya satyataanugrahaabhyaa.m paripuur.na.h san saardham asmaabhi rnyavasat tata.h pituradvitiiyaputrasya yogyo yo mahimaa ta.m mahimaana.m tasyaapa"syaama|
ⅩⅤ tato yohanapi pracaaryya saak.syamida.m dattavaan yo mama pa"scaad aagami.syati sa matto gurutara.h; yato matpuurvva.m sa vidyamaana aasiit; yadartham aha.m saak.syamidam adaa.m sa e.sa.h|
ⅩⅥ apara nca tasya puur.nataayaa vaya.m sarvve krama"sa.h krama"sonugraha.m praaptaa.h|
ⅩⅦ muusaadvaaraa vyavasthaa dattaa kintvanugraha.h satyatva nca yii"sukhrii.s.tadvaaraa samupaati.s.thataa.m|
ⅩⅧ kopi manuja ii"svara.m kadaapi naapa"syat kintu pitu.h kro.dastho.advitiiya.h putrasta.m prakaa"sayat|
ⅩⅨ tva.m ka.h? iti vaakya.m pre.s.tu.m yadaa yihuudiiyalokaa yaajakaan levilokaa.m"sca yiruu"saalamo yohana.h samiipe pre.sayaamaasu.h,
ⅩⅩ tadaa sa sviik.rtavaan naapahnuutavaan naaham abhi.sikta itya"ngiik.rtavaan|
ⅩⅪ tadaa te.ap.rcchan tarhi ko bhavaan? ki.m eliya.h? sovadat na; tataste.ap.rcchan tarhi bhavaan sa bhavi.syadvaadii? sovadat naaha.m sa.h|
ⅩⅫ tadaa te.ap.rcchan tarhi bhavaan ka.h? vaya.m gatvaa prerakaan tvayi ki.m vak.syaama.h? svasmin ki.m vadasi?
ⅩⅩⅢ tadaa sovadat| parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| itiida.m praantare vaakya.m vadata.h kasyacidrava.h| kathaamimaa.m yasmin yi"sayiyo bhavi.syadvaadii likhitavaan soham|
ⅩⅩⅣ ye pre.sitaaste phiruu"silokaa.h|
ⅩⅩⅤ tadaa te.ap.rcchan yadi naabhi.siktosi eliyosi na sa bhavi.syadvaadyapi naasi ca, tarhi lokaan majjayasi kuta.h?
ⅩⅩⅥ tato yohan pratyavocat, toye.aha.m majjayaamiiti satya.m kintu ya.m yuuya.m na jaaniitha taad.r"sa eko jano yu.smaaka.m madhya upati.s.thati|
ⅩⅩⅦ sa matpa"scaad aagatopi matpuurvva.m varttamaana aasiit tasya paadukaabandhana.m mocayitumapi naaha.m yogyosmi|
ⅩⅩⅧ yarddananadyaa.h paarasthabaithabaaraayaa.m yasminsthaane yohanamajjayat tasmina sthaane sarvvametad agha.tata|
ⅩⅩⅨ pare.ahani yohan svanika.tamaagacchanta.m yi"su.m vilokya praavocat jagata.h paapamocakam ii"svarasya me.sa"saavaka.m pa"syata|
ⅩⅩⅩ yo mama pa"scaadaagami.syati sa matto gurutara.h, yato hetormatpuurvva.m so.avarttata yasminnaha.m kathaamimaa.m kathitavaan sa evaaya.m|
ⅩⅩⅪ apara.m naahamena.m pratyabhij naatavaan kintu israayellokaa ena.m yathaa paricinvanti tadabhipraaye.naaha.m jale majjayitumaagaccham|
ⅩⅩⅫ puna"sca yohanaparameka.m pramaa.na.m datvaa kathitavaan vihaayasa.h kapotavad avatarantamaatmaanam asyoparyyavati.s.thanta.m ca d.r.s.tavaanaham|
ⅩⅩⅩⅢ naahamena.m pratyabhij naatavaan iti satya.m kintu yo jale majjayitu.m maa.m prairayat sa evemaa.m kathaamakathayat yasyoparyyaatmaanam avatarantam avati.s.thanta nca drak.sayasi saeva pavitre aatmani majjayi.syati|
ⅩⅩⅩⅣ avastanniriik.syaayam ii"svarasya tanaya iti pramaa.na.m dadaami|
ⅩⅩⅩⅤ pare.ahani yohan dvaabhyaa.m "si.syaabhyaa.m saarddhe.m ti.s.than
ⅩⅩⅩⅥ yi"su.m gacchanta.m vilokya gaditavaan, ii"svarasya me.sa"saavaka.m pa"syata.m|
ⅩⅩⅩⅦ imaa.m kathaa.m "srutvaa dvau "si.syau yii"so.h pa"scaad iiyatu.h|
ⅩⅩⅩⅧ tato yii"su.h paraav.rtya tau pa"scaad aagacchantau d.r.s.tvaa p.r.s.tavaan yuvaa.m ki.m gave"sayatha.h? taavap.rcchataa.m he rabbi arthaat he guro bhavaan kutra ti.s.thati?
ⅩⅩⅩⅨ tata.h sovaadit etya pa"syata.m| tato divasasya t.rtiiyapraharasya gatatvaat tau taddina.m tasya sa"nge.asthaataa.m|
ⅩⅬ yau dvau yohano vaakya.m "srutvaa yi"so.h pa"scaad aagamataa.m tayo.h "simonpitarasya bhraataa aandriya.h
ⅩⅬⅠ sa itvaa prathama.m nijasodara.m "simona.m saak.saatpraapya kathitavaan vaya.m khrii.s.tam arthaat abhi.siktapuru.sa.m saak.saatk.rtavanta.h|
ⅩⅬⅡ pa"scaat sa ta.m yi"so.h samiipam aanayat| tadaa yii"susta.m d.r.s.tvaavadat tva.m yuunasa.h putra.h "simon kintu tvannaamadheya.m kaiphaa.h vaa pitara.h arthaat prastaro bhavi.syati|
ⅩⅬⅢ pare.ahani yii"sau gaaliila.m gantu.m ni"scitacetasi sati philipanaamaana.m jana.m saak.saatpraapyaavocat mama pa"scaad aagaccha|
ⅩⅬⅣ baitsaidaanaamni yasmin graame pitaraandriyayorvaasa aasiit tasmin graame tasya philipasya vasatiraasiit|
ⅩⅬⅤ pa"scaat philipo nithanela.m saak.saatpraapyaavadat muusaa vyavasthaa granthe bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su ca yasyaakhyaana.m likhitamaaste ta.m yuu.sapha.h putra.m naasaratiiya.m yii"su.m saak.saad akaar.sma vaya.m|
ⅩⅬⅥ tadaa nithanel kathitavaan naasarannagaraata ki.m ka"sciduttama utpantu.m "saknoti? tata.h philipo .avocat etya pa"sya|
ⅩⅬⅦ apara nca yii"su.h svasya samiipa.m tam aagacchanta.m d.r.s.tvaa vyaah.rtavaan, pa"syaaya.m ni.skapa.ta.h satya israayelloka.h|
ⅩⅬⅧ tata.h sovadad, bhavaan maa.m katha.m pratyabhijaanaati? yii"suravaadiit philipasya aahvaanaat puurvva.m yadaa tvamu.dumbarasya tarormuule.asthaastadaa tvaamadar"sam|
ⅩⅬⅨ nithanel acakathat, he guro bhavaan nitaantam ii"svarasya putrosi, bhavaan israayelva.m"sasya raajaa|
Ⅼ tato yii"su rvyaaharat, tvaamu.dumbarasya paadapasya muule d.r.s.tavaanaaha.m mamaitasmaadvaakyaat ki.m tva.m vya"svasii.h? etasmaadapyaa"scaryyaa.ni kaaryyaa.ni drak.syasi|
ⅬⅠ anyaccaavaadiid yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ita.h para.m mocite meghadvaare tasmaanmanujasuununaa ii"svarasya duutaga.nam avarohantamaarohanta nca drak.syatha|