Ⅰ anantara.m trutiiyadivase gaaliil prade"siye kaannaanaamni nagare vivaaha aasiit tatra ca yii"sormaataa ti.s.that|
Ⅱ tasmai vivaahaaya yii"sustasya "si.syaa"sca nimantritaa aasan|
Ⅲ tadanantara.m draak.saarasasya nyuunatvaad yii"sormaataa tamavadat ete.saa.m draak.saaraso naasti|
Ⅳ tadaa sa taamavocat he naari mayaa saha tava ki.m kaaryya.m? mama samaya idaanii.m nopati.s.thati|
Ⅴ tatastasya maataa daasaanavocad aya.m yad vadati tadeva kuruta|
Ⅵ tasmin sthaane yihuudiiyaanaa.m "sucitvakara.navyavahaaraanusaare.naa.dhakaikajaladharaa.ni paa.saa.namayaani .sa.dv.rhatpaatraa.niaasan|
Ⅶ tadaa yii"sustaan sarvvakala"saan jalai.h puurayitu.m taanaaj naapayat, tataste sarvvaan kumbhaanaakar.na.m jalai.h paryyapuurayan|
Ⅷ atha tebhya.h ki nciduttaaryya bhojyaadhipaate.hsamiipa.m netu.m sa taanaadi"sat, te tadanayan|
Ⅸ apara nca tajjala.m katha.m draak.saaraso.abhavat tajjalavaahakaadaasaa j naatu.m "saktaa.h kintu tadbhojyaadhipo j naatu.m naa"saknot tadavalihya vara.m sa.mmbodyaavadata,
Ⅹ lokaa.h prathama.m uttamadraak.saarasa.m dadati ta.su yathe.s.ta.m pitavatsu tasmaa ki ncidanuttama nca dadati kintu tvamidaanii.m yaavat uttamadraak.saarasa.m sthaapayasi|
Ⅺ ittha.m yii"surgaaliilaprade"se aa"scaryyakaarmma praarambha nijamahimaana.m praakaa"sayat tata.h "si.syaastasmin vya"svasan|
Ⅻ tata.h param sa nijamaatrubhraatrus"si.syai.h saarddh.m kapharnaahuumam aagamat kintu tatra bahuudinaani aati.s.that|
ⅩⅢ tadanantara.m yihuudiyaanaa.m nistaarotsave nika.tamaagate yii"su ryiruu"saalam nagaram aagacchat|
ⅩⅣ tato mandirasya madhye gome.sapaaraavatavikrayi.no vaa.nijak.scopavi.s.taan vilokya
ⅩⅤ rajjubhi.h ka"saa.m nirmmaaya sarvvagome.saadibhi.h saarddha.m taan mandiraad duuriik.rtavaan|
ⅩⅥ va.nijaa.m mudraadi vikiiryya aasanaani nyuubjiik.rtya paaraavatavikrayibhyo.akathayad asmaat sthaanaat sarvaa.nyetaani nayata, mama pitug.rha.m vaa.nijyag.rha.m maa kaar.s.ta|
ⅩⅦ tasmaat tanmandiraartha udyogo yastu sa grasatiiva maam| imaa.m "saastriiyalipi.m "si.syaa.hsamasmaran|
ⅩⅧ tata.h param yihuudiiyalokaa yii.simavadan tavamid.r"sakarmmakara.naat ki.m cihnamasmaan dar"sayasi?
ⅩⅨ tato yii"sustaanavocad yu.smaabhire tasmin mandire naa"site dinatrayamadhye.aha.m tad utthaapayi.syaami|
ⅩⅩ tadaa yihuudiyaa vyaahaar.su.h, etasya mandirasa nirmmaa.nena .sa.tcatvaari.m"sad vatsaraa gataa.h, tva.m ki.m dinatrayamadhye tad utthaapayi.syasi?
ⅩⅪ kintu sa nijadeharuupamandire kathaamimaa.m kathitavaan|
ⅩⅫ sa yadetaad.r"sa.m gaditavaan tacchi.syaa.h "sma"saanaat tadiiyotthaane sati sm.rtvaa dharmmagranthe yii"sunoktakathaayaa.m ca vya"svasi.su.h|
ⅩⅩⅢ anantara.m nistaarotsavasya bhojyasamaye yiruu"saalam nagare tatkrutaa"scaryyakarmmaa.ni vilokya bahubhistasya naamani vi"svasita.m|
ⅩⅩⅣ kintu sa te.saa.m kare.su sva.m na samarpayat, yata.h sa sarvvaanavait|
ⅩⅩⅤ sa maanave.su kasyacit pramaa.na.m naapek.sata yato manujaanaa.m madhye yadyadasti tattat sojaanaat|