Ⅰ nikadimanaamaa yihuudiiyaanaam adhipati.h phiruu"sii k.sa.nadaayaa.m
Ⅱ yii"saurabhyar.nam aavrajya vyaahaar.siit, he guro bhavaan ii"svaraad aagat eka upade.s.taa, etad asmaabhirj naayate; yato bhavataa yaanyaa"scaryyakarmmaa.ni kriyante parame"svarasya saahaayya.m vinaa kenaapi tattatkarmmaa.ni karttu.m na "sakyante|
Ⅲ tadaa yii"suruttara.m dattavaan tavaaha.m yathaarthatara.m vyaaharaami punarjanmani na sati kopi maanava ii"svarasya raajya.m dra.s.tu.m na "saknoti|
Ⅳ tato nikadiima.h pratyavocat manujo v.rddho bhuutvaa katha.m jani.syate? sa ki.m puna rmaat.rrja.thara.m pravi"sya janitu.m "saknoti?
Ⅴ yii"suravaadiid yathaarthataram aha.m kathayaami manuje toyaatmabhyaa.m puna rna jaate sa ii"svarasya raajya.m prave.s.tu.m na "saknoti|
Ⅵ maa.msaad yat jaayate tan maa.msameva tathaatmano yo jaayate sa aatmaiva|
Ⅶ yu.smaabhi.h puna rjanitavya.m mamaitasyaa.m kathaayaam aa"scarya.m maa ma.msthaa.h|
Ⅷ sadaagatiryaa.m di"samicchati tasyaameva di"si vaati, tva.m tasya svana.m "su.no.si kintu sa kuta aayaati kutra yaati vaa kimapi na jaanaasi tadvaad aatmana.h sakaa"saat sarvve.saa.m manujaanaa.m janma bhavati|
Ⅸ tadaa nikadiima.h p.r.s.tavaan etat katha.m bhavitu.m "saknoti?
Ⅹ yii"su.h pratyaktavaan tvamisraayelo gururbhuutvaapi kimetaa.m kathaa.m na vetsi?
Ⅺ tubhya.m yathaartha.m kathayaami, vaya.m yad vidmastad vacma.h ya.mcca pa"syaamastasyaiva saak.sya.m dadma.h kintu yu.smaabhirasmaaka.m saak.sitva.m na g.rhyate|
Ⅻ etasya sa.msaarasya kathaayaa.m kathitaayaa.m yadi yuuya.m na vi"svasitha tarhi svargiiyaayaa.m kathaayaa.m katha.m vi"svasi.syatha?
ⅩⅢ ya.h svarge.asti ya.m ca svargaad avaarohat ta.m maanavatanaya.m vinaa kopi svarga.m naarohat|
ⅩⅣ apara nca muusaa yathaa praantare sarpa.m protthaapitavaan manu.syaputro.api tathaivotthaapitavya.h;
ⅩⅤ tasmaad ya.h ka"scit tasmin vi"svasi.syati so.avinaa"sya.h san anantaayu.h praapsyati|
ⅩⅥ ii"svara ittha.m jagadadayata yat svamadvitiiya.m tanaya.m praadadaat tato ya.h ka"scit tasmin vi"svasi.syati so.avinaa"sya.h san anantaayu.h praapsyati|
ⅩⅦ ii"svaro jagato lokaan da.n.dayitu.m svaputra.m na pre.sya taan paritraatu.m pre.sitavaan|
ⅩⅧ ataeva ya.h ka"scit tasmin vi"svasiti sa da.n.daarho na bhavati kintu ya.h ka"scit tasmin na vi"svasiti sa idaaniimeva da.n.daarho bhavati,yata.h sa ii"svarasyaadvitiiyaputrasya naamani pratyaya.m na karoti|
ⅩⅨ jagato madhye jyoti.h praakaa"sata kintu manu.syaa.naa.m karmma.naa.m d.r.s.tatvaat te jyoti.sopi timire priiyante etadeva da.n.dasya kaara.naa.m bhavati|
ⅩⅩ ya.h kukarmma karoti tasyaacaarasya d.r.s.tatvaat sa jyotir.rrtiiyitvaa tannika.ta.m naayaati;
ⅩⅪ kintu ya.h satkarmma karoti tasya sarvvaa.ni karmmaa.nii"svare.na k.rtaaniiti sathaa prakaa"sate tadabhipraaye.na sa jyoti.sa.h sannidhim aayaati|
ⅩⅫ tata.h param yii"su.h "si.syai.h saarddha.m yihuudiiyade"sa.m gatvaa tatra sthitvaa majjayitum aarabhata|
ⅩⅩⅢ tadaa "saalam nagarasya samiipasthaayini ainan graame bahutaratoyasthitestatra yohan amajjayat tathaa ca lokaa aagatya tena majjitaa abhavan|
ⅩⅩⅣ tadaa yohan kaaraayaa.m na baddha.h|
ⅩⅩⅤ apara nca "saacakarmma.ni yohaana.h "si.syai.h saha yihuudiiyalokaanaa.m vivaade jaate, te yohana.h sa.mnnidhi.m gatvaakathayan,
ⅩⅩⅥ he guro yarddananadyaa.h paare bhavataa saarddha.m ya aasiit yasmi.m"sca bhavaan saak.sya.m pradadaat pa"syatu sopi majjayati sarvve tasya samiipa.m yaanti ca|
ⅩⅩⅦ tadaa yohan pratyavocad ii"svare.na na datte kopi manuja.h kimapi praaptu.m na "saknoti|
ⅩⅩⅧ aha.m abhi.sikto na bhavaami kintu tadagre pre.sitosmi yaamimaa.m kathaa.m kathitavaanaaha.m tatra yuuya.m sarvve saak.si.na.h stha|
ⅩⅩⅨ yo jana.h kanyaa.m labhate sa eva vara.h kintu varasya sannidhau da.n.daayamaana.m tasya yanmitra.m tena varasya "sabde "srute.atiivaahlaadyate mamaapi tadvad aanandasiddhirjaataa|
ⅩⅩⅩ tena krama"so varddhitavya.m kintu mayaa hsitavya.m|
ⅩⅩⅪ ya uurdhvaadaagacchat sa sarvve.saa.m mukhyo ya"sca sa.msaaraad udapadyata sa saa.msaarika.h sa.msaariiyaa.m kathaa nca kathayati yastu svargaadaagacchat sa sarvve.saa.m mukhya.h|
ⅩⅩⅫ sa yadapa"syada"s.r.nocca tasminneva saak.sya.m dadaati tathaapi praaya"sa.h ka"scit tasya saak.sya.m na g.rhlaati;
ⅩⅩⅩⅢ kintu yo g.rhlaati sa ii"svarasya satyavaaditva.m mudraa"ngita.m karoti|
ⅩⅩⅩⅣ ii"svare.na ya.h prerita.h saeva ii"svariiyakathaa.m kathayati yata ii"svara aatmaana.m tasmai aparimitam adadaat|
ⅩⅩⅩⅤ pitaa putre sneha.m k.rtvaa tasya haste sarvvaa.ni samarpitavaan|
ⅩⅩⅩⅥ ya.h ka"scit putre vi"svasiti sa evaanantam paramaayu.h praapnoti kintu ya.h ka"scit putre na vi"svasiti sa paramaayu.so dar"sana.m na praapnoti kintvii"svarasya kopabhaajana.m bhuutvaa ti.s.thati|