Ⅰ yii"su.h svaya.m naamajjayat kevala.m tasya "si.syaa amajjayat kintu yohano.adhika"si.syaan sa karoti majjayati ca,
Ⅱ phiruu"sina imaa.m vaarttaama"s.r.nvan iti prabhuravagatya
Ⅲ yihuudiiyade"sa.m vihaaya puna rgaaliilam aagat|
Ⅳ tata.h "somiro.naprade"sasya madyena tena gantavye sati
Ⅴ yaakuub nijaputraaya yuu.saphe yaa.m bhuumim adadaat tatsamiipasthaayi "somiro.naprade"sasya sukhaar naamnaa vikhyaatasya nagarasya sannidhaavupaasthaat|
Ⅵ tatra yaakuuba.h prahiraasiit; tadaa dvitiiyayaamavelaayaa.m jaataayaa.m sa maarge "sramaapannastasya prahe.h paar"sve upaavi"sat|
Ⅶ etarhi kaacit "somiro.niiyaa yo.sit toyottolanaartham tatraagamat
Ⅷ tadaa "si.syaa.h khaadyadravyaa.ni kretu.m nagaram agacchan|
Ⅸ yii"su.h "somiro.niiyaa.m taa.m yo.sitam vyaahaar.siit mahya.m ki ncit paaniiya.m paatu.m dehi| kintu "somiro.niiyai.h saaka.m yihuudiiyalokaa na vyavaaharan tasmaaddheto.h saakathayat "somiro.niiyaa yo.sitadaha.m tva.m yihuudiiyosi katha.m matta.h paaniiya.m paatum icchasi?
Ⅹ tato yii"suravadad ii"svarasya yaddaana.m tatkiid.rk paaniiya.m paatu.m mahya.m dehi ya ittha.m tvaa.m yaacate sa vaa ka iti cedaj naasyathaastarhi tamayaaci.syathaa.h sa ca tubhyamam.rta.m toyamadaasyat|
Ⅺ tadaa saa siimantinii bhaa.sitavati, he maheccha prahirgambhiiro bhavato niirottolanapaatra.m naastii ca tasmaat tadam.rta.m kiilaala.m kuta.h praapsyasi?
Ⅻ yosmabhyam imamandhuu.m dadau, yasya ca parijanaa gome.saadaya"sca sarvve.asya prahe.h paaniiya.m papuretaad.r"so yosmaaka.m puurvvapuru.so yaakuub tasmaadapi bhavaan mahaan ki.m?
ⅩⅢ tato yii"surakathayad ida.m paaniiya.m sa.h pivati sa punast.r.saartto bhavi.syati,
ⅩⅣ kintu mayaa datta.m paaniiya.m ya.h pivati sa puna.h kadaapi t.r.saartto na bhavi.syati| mayaa dattam ida.m toya.m tasyaanta.h prasrava.naruupa.m bhuutvaa anantaayuryaavat sro.syati|
ⅩⅤ tadaa saa vanitaakathayat he maheccha tarhi mama puna.h piipaasaa yathaa na jaayate toyottolanaaya yathaatraagamana.m na bhavati ca tadartha.m mahya.m tattoya.m dehii|
ⅩⅥ tato yii"suuravadadyaahi tava patimaahuuya sthaane.atraagaccha|
ⅩⅦ saa vaamaavadat mama patirnaasti| yii"suravadat mama patirnaastiiti vaakya.m bhadramavoca.h|
ⅩⅧ yatastava pa nca patayobhavan adhunaa tu tvayaa saarddha.m yasti.s.thati sa tava bharttaa na vaakyamida.m satyamavaadi.h|
ⅩⅨ tadaa saa mahilaa gaditavati he maheccha bhavaan eko bhavi.syadvaadiiti buddha.m mayaa|
ⅩⅩ asmaaka.m pit.rlokaa etasmin "siloccaye.abhajanta, kintu bhavadbhirucyate yiruu"saalam nagare bhajanayogya.m sthaanamaaste|
ⅩⅪ yii"suravocat he yo.sit mama vaakye vi"svasihi yadaa yuuya.m kevala"saile.asmin vaa yiruu"saalam nagare piturbhajana.m na kari.syadhve kaala etaad.r"sa aayaati|
ⅩⅫ yuuya.m ya.m bhajadhve ta.m na jaaniitha, kintu vaya.m ya.m bhajaamahe ta.m jaaniimahe, yato yihuudiiyalokaanaa.m madhyaat paritraa.na.m jaayate|
ⅩⅩⅢ kintu yadaa satyabhaktaa aatmanaa satyaruupe.na ca piturbhajana.m kari.syante samaya etaad.r"sa aayaati, varam idaaniimapi vidyate ; yata etaad.r"so bhatkaan pitaa ce.s.tate|
ⅩⅩⅣ ii"svara aatmaa; tatastasya ye bhaktaastai.h sa aatmanaa satyaruupe.na ca bhajaniiya.h|
ⅩⅩⅤ tadaa saa mahilaavaadiit khrii.s.tanaamnaa vikhyaato.abhi.sikta.h puru.sa aagami.syatiiti jaanaami sa ca sarvvaa.h kathaa asmaan j naapayi.syati|
ⅩⅩⅥ tato yii"suravadat tvayaa saarddha.m kathana.m karomi yo.aham ahameva sa puru.sa.h|
ⅩⅩⅦ etasmin samaye "si.syaa aagatya tathaa striyaa saarddha.m tasya kathopakathane mahaa"scaryyam amanyanta tathaapi bhavaan kimicchati? yadvaa kimartham etayaa saarddha.m kathaa.m kathayati? iti kopi naap.rcchat|
ⅩⅩⅧ tata.h para.m saa naarii kala"sa.m sthaapayitvaa nagaramadhya.m gatvaa lokebhyokathaayad
ⅩⅩⅨ aha.m yadyat karmmaakarava.m tatsarvva.m mahyamakathayad etaad.r"sa.m maanavamekam aagatya pa"syata ru kim abhi.sikto na bhavati ?
ⅩⅩⅩ tataste nagaraad bahiraagatya taatasya samiipam aayan|
ⅩⅩⅪ etarhi "si.syaa.h saadhayitvaa ta.m vyaahaar.su.h he guro bhavaan ki ncid bhuuktaa.m|
ⅩⅩⅫ tata.h sovadad yu.smaabhiryanna j naayate taad.r"sa.m bhak.sya.m mamaaste|
ⅩⅩⅩⅢ tadaa "si.syaa.h paraspara.m pra.s.tum aarambhanta, kimasmai kopi kimapi bhak.syamaaniiya dattavaan?
ⅩⅩⅩⅣ yii"suravocat matprerakasyaabhimataanuruupakara.na.m tasyaiva karmmasiddhikaara.na nca mama bhak.sya.m|
ⅩⅩⅩⅤ maasacatu.s.taye jaate "sasyakarttanasamayo bhavi.syatiiti vaakya.m yu.smaabhi.h ki.m nodyate? kintvaha.m vadaami, "sira uttolya k.setraa.ni prati niriik.sya pa"syata, idaanii.m karttanayogyaani "suklavar.naanyabhavan|
ⅩⅩⅩⅥ ya"schinatti sa vetana.m labhate anantaayu.hsvaruupa.m "sasya.m sa g.rhlaati ca, tenaiva vaptaa chettaa ca yugapad aanandata.h|
ⅩⅩⅩⅦ ittha.m sati vapatyeka"schinatyanya iti vacana.m siddhyati|
ⅩⅩⅩⅧ yatra yuuya.m na paryya"sraamyata taad.r"sa.m "sasya.m chettu.m yu.smaan prairayam anye janaa.hparyya"sraamyan yuuya.m te.saa.m "sragasya phalam alabhadhvam|
ⅩⅩⅩⅨ yasmin kaale yadyat karmmaakaar.sa.m tatsarvva.m sa mahyam akathayat tasyaa vanitaayaa ida.m saak.syavaakya.m "srutvaa tannagaranivaasino bahava.h "somiro.niiyalokaa vya"svasan|
ⅩⅬ tathaa ca tasyaantike samupasthaaya sve.saa.m sannidhau katicid dinaani sthaatu.m tasmin vinayam akurvvaana tasmaat sa dinadvaya.m tatsthaane nyava.s.tat
ⅩⅬⅠ tatastasyopade"sena bahavo.apare vi"svasya
ⅩⅬⅡ taa.m yo.saamavadan kevala.m tava vaakyena pratiima iti na, kintu sa jagato.abhi.siktastraateti tasya kathaa.m "srutvaa vaya.m svayamevaaj naasamahi|
ⅩⅬⅢ svade"se bhavi.syadvaktu.h satkaaro naastiiti yadyapi yii"su.h pramaa.na.m datvaakathayat
ⅩⅬⅣ tathaapi divasadvayaat para.m sa tasmaat sthaanaad gaaliila.m gatavaan|
ⅩⅬⅤ anantara.m ye gaaliilii liyalokaa utsave gataa utsavasamaye yiruu"salam nagare tasya sarvvaa.h kriyaa apa"syan te gaaliilam aagata.m tam aag.rhlan|
ⅩⅬⅥ tata.h param yii"su ryasmin kaannaanagare jala.m draak.saarasam aakarot tat sthaana.m punaragaat| tasminneva samaye kasyacid raajasabhaastaarasya putra.h kapharnaahuumapurii rogagrasta aasiit|
ⅩⅬⅦ sa yehuudiiyade"saad yii"so rgaaliilaagamanavaarttaa.m ni"samya tasya samiipa.m gatvaa praarthya vyaah.rtavaan mama putrasya praaye.na kaala aasanna.h bhavaan aagatya ta.m svastha.m karotu|
ⅩⅬⅧ tadaa yii"surakathayad aa"scaryya.m karmma citra.m cihna.m ca na d.r.s.taa yuuya.m na pratye.syatha|
ⅩⅬⅨ tata.h sa sabhaasadavadat he maheccha mama putre na m.rte bhavaanaagacchatu|
Ⅼ yii"sustamavadad gaccha tava putro.ajiiviit tadaa yii"sunoktavaakye sa vi"svasya gatavaan|
ⅬⅠ gamanakaale maargamadhye daasaasta.m saak.saatpraapyaavadan bhavata.h putro.ajiiviit|
ⅬⅡ tata.h ka.m kaalamaarabhya rogapratiikaaraarambho jaataa iti p.r.s.te tairukta.m hya.h saarddhada.n.dadvayaadhikadvitiiyayaame tasya jvaratyaago.abhavat|
ⅬⅢ tadaa yii"sustasmin k.sa.ne proktavaan tava putro.ajiiviit pitaa tadbuddhvaa saparivaaro vya"svasiit|
ⅬⅣ yihuudiiyade"saad aagatya gaaliili yii"suretad dvitiiyam aa"scaryyakarmmaakarot|