Ⅰ tata.h para.m yihuudiiyaanaam utsava upasthite yii"su ryiruu"saalama.m gatavaan|
Ⅱ tasminnagare me.sanaamno dvaarasya samiipe ibriiyabhaa.sayaa baithesdaa naamnaa pi.skari.nii pa ncagha.t.tayuktaasiit|
Ⅲ tasyaaste.su gha.t.te.su kilaalakampanam apek.sya andhakha nca"su.skaa"ngaadayo bahavo rogi.na.h patantasti.s.thanti sma|
Ⅳ yato vi"se.sakaale tasya saraso vaari svargiiyaduuta etyaakampayat tatkiilaalakampanaat para.m ya.h ka"scid rogii prathama.m paaniiyamavaarohat sa eva tatk.sa.naad rogamukto.abhavat|
Ⅴ tadaa.s.taatri.m"sadvar.saa.ni yaavad rogagrasta ekajanastasmin sthaane sthitavaan|
Ⅵ yii"susta.m "sayita.m d.r.s.tvaa bahukaalikarogiiti j naatvaa vyaah.rtavaan tva.m ki.m svastho bubhuu.sasi?
Ⅶ tato rogii kathitavaan he maheccha yadaa kiilaala.m kampate tadaa maa.m pu.skari.niim avarohayitu.m mama kopi naasti, tasmaan mama gamanakaale ka"scidanyo.agro gatvaa avarohati|
Ⅷ tadaa yii"surakathayad utti.s.tha, tava "sayyaamuttolya g.rhiitvaa yaahi|
Ⅸ sa tatk.sa.naat svastho bhuutvaa "sayyaamuttolyaadaaya gatavaan kintu taddina.m vi"sraamavaara.h|
Ⅹ tasmaad yihuudiiyaa.h svastha.m nara.m vyaaharan adya vi"sraamavaare "sayaniiyamaadaaya na yaatavyam|
Ⅺ tata.h sa pratyavocad yo maa.m svastham akaar.siit "sayaniiyam uttolyaadaaya yaatu.m maa.m sa evaadi"sat|
Ⅻ tadaa te.ap.rcchan "sayaniiyam uttolyaadaaya yaatu.m ya aaj naapayat sa ka.h?
ⅩⅢ kintu sa ka iti svasthiibhuuto naajaanaad yatastasmin sthaane janataasattvaad yii"su.h sthaanaantaram aagamat|
ⅩⅣ tata.h para.m ye"su rmandire ta.m nara.m saak.saatpraapyaakathayat pa"syedaaniim anaamayo jaatosi yathaadhikaa durda"saa na gha.tate taddheto.h paapa.m karmma punarmaakaar.sii.h|
ⅩⅤ tata.h sa gatvaa yihuudiiyaan avadad yii"su rmaam arogi.nam akaar.siit|
ⅩⅥ tato yii"su rvi"sraamavaare karmmed.r"sa.m k.rtavaan iti heto ryihuudiiyaasta.m taa.dayitvaa hantum ace.s.tanta|
ⅩⅦ yii"sustaanaakhyat mama pitaa yat kaaryya.m karoti tadanuruupam ahamapi karoti|
ⅩⅧ tato yihuudiiyaasta.m hantu.m punarayatanta yato vi"sraamavaara.m naamanyata tadeva kevala.m na adhikantu ii"svara.m svapitara.m procya svamapii"svaratulya.m k.rtavaan|
ⅩⅨ pa"scaad yii"suravadad yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami putra.h pitara.m yadyat karmma kurvvanta.m pa"syati tadatirikta.m svecchaata.h kimapi karmma karttu.m na "saknoti| pitaa yat karoti putropi tadeva karoti|
ⅩⅩ pitaa putre sneha.m karoti tasmaat svaya.m yadyat karmma karoti tatsarvva.m putra.m dar"sayati ; yathaa ca yu.smaaka.m aa"scaryyaj naana.m jani.syate tadartham itopi mahaakarmma ta.m dar"sayi.syati|
ⅩⅪ vastutastu pitaa yathaa pramitaan utthaapya sajivaan karoti tadvat putropi ya.m ya.m icchati ta.m ta.m sajiiva.m karoti|
ⅩⅫ sarvve pitara.m yathaa satkurvvanti tathaa putramapi satkaarayitu.m pitaa svaya.m kasyaapi vicaaramak.rtvaa sarvvavicaaraa.naa.m bhaara.m putre samarpitavaan|
ⅩⅩⅢ ya.h putra.m sat karoti sa tasya prerakamapi sat karoti|
ⅩⅩⅣ yu.smaanaaha.m yathaarthatara.m vadaami yo jano mama vaakya.m "srutvaa matprerake vi"svasiti sonantaayu.h praapnoti kadaapi da.n.dabaajana.m na bhavati nidhanaadutthaaya paramaayu.h praapnoti|
ⅩⅩⅤ aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami yadaa m.rtaa ii"svaraputrasya ninaada.m "sro.syanti ye ca "sro.syanti te sajiivaa bhavi.syanti samaya etaad.r"sa aayaati varam idaaniimapyupati.s.thati|
ⅩⅩⅥ pitaa yathaa svaya njiivii tathaa putraaya svaya njiivitvaadhikaara.m dattavaan|
ⅩⅩⅦ sa manu.syaputra.h etasmaat kaara.naat pitaa da.n.dakara.naadhikaaramapi tasmin samarpitavaan|
ⅩⅩⅧ etadarthe yuuyam aa"scaryya.m na manyadhva.m yato yasmin samaye tasya ninaada.m "srutvaa "sma"saanasthaa.h sarvve bahiraagami.syanti samaya etaad.r"sa upasthaasyati|
ⅩⅩⅨ tasmaad ye satkarmmaa.ni k.rtavantasta utthaaya aayu.h praapsyanti ye ca kukarmaa.ni k.rtavantasta utthaaya da.n.da.m praapsyanti|
ⅩⅩⅩ aha.m svaya.m kimapi karttu.m na "saknomi yathaa "su.nomi tathaa vicaarayaami mama vicaara nca nyaayya.h yatoha.m sviiyaabhii.s.ta.m nehitvaa matprerayitu.h pituri.s.tam iihe|
ⅩⅩⅪ yadi svasmin svaya.m saak.sya.m dadaami tarhi tatsaak.syam aagraahya.m bhavati ;
ⅩⅩⅫ kintu madarthe.aparo jana.h saak.sya.m dadaati madarthe tasya yat saak.sya.m tat satyam etadapyaha.m jaanaami|
ⅩⅩⅩⅢ yu.smaabhi ryohana.m prati loke.su prerite.su sa satyakathaayaa.m saak.syamadadaat|
ⅩⅩⅩⅣ maanu.saadaha.m saak.sya.m nopek.se tathaapi yuuya.m yathaa paritrayadhve tadartham ida.m vaakya.m vadaami|
ⅩⅩⅩⅤ yohan dediipyamaano diipa iva tejasvii sthitavaan yuuyam alpakaala.m tasya diiptyaananditu.m samamanyadhva.m|
ⅩⅩⅩⅥ kintu tatpramaa.naadapi mama gurutara.m pramaa.na.m vidyate pitaa maa.m pre.sya yadyat karmma samaapayitu.m "sakttimadadaat mayaa k.rta.m tattat karmma madarthe pramaa.na.m dadaati|
ⅩⅩⅩⅦ ya.h pitaa maa.m preritavaan mopi madarthe pramaa.na.m dadaati| tasya vaakya.m yu.smaabhi.h kadaapi na "sruta.m tasya ruupa nca na d.r.s.ta.m
ⅩⅩⅩⅧ tasya vaakya nca yu.smaakam anta.h kadaapi sthaana.m naapnoti yata.h sa ya.m pre.sitavaan yuuya.m tasmin na vi"svasitha|
ⅩⅩⅩⅨ dharmmapustakaani yuuyam aalocayadhva.m tai rvaakyairanantaayu.h praapsyaama iti yuuya.m budhyadhve taddharmmapustakaani madarthe pramaa.na.m dadati|
ⅩⅬ tathaapi yuuya.m paramaayu.hpraaptaye mama sa.mnidhim na jigami.satha|
ⅩⅬⅠ aha.m maanu.sebhya.h satkaara.m na g.rhlaami|
ⅩⅬⅡ aha.m yu.smaan jaanaami; yu.smaakamantara ii"svaraprema naasti|
ⅩⅬⅢ aha.m nijapitu rnaamnaagatosmi tathaapi maa.m na g.rhliitha kintu ka"scid yadi svanaamnaa samaagami.syati tarhi ta.m grahii.syatha|
ⅩⅬⅣ yuuyam ii"svaraat satkaara.m na ci.s.tatvaa kevala.m paraspara.m satkaaram ced aadadhvve tarhi katha.m vi"svasitu.m "saknutha?
ⅩⅬⅤ putu.h samiipe.aha.m yu.smaan apavadi.syaamiiti maa cintayata yasmin , yasmin yu.smaaka.m vi"svasa.h saeva muusaa yu.smaan apavadati|
ⅩⅬⅥ yadi yuuya.m tasmin vya"svasi.syata tarhi mayyapi vya"svasi.syata, yat sa mayi likhitavaan|
ⅩⅬⅦ tato yadi tena likhitavaani na pratitha tarhi mama vaakyaani katha.m pratye.syatha?