Ⅰ tata.h para.m yii"su rgaaliil prade"siiyasya tiviriyaanaamna.h sindho.h paara.m gatavaan|
Ⅱ tato vyaadhimallokasvaasthyakara.naruupaa.ni tasyaa"scaryyaa.ni karmmaa.ni d.r.s.tvaa bahavo janaastatpa"scaad agacchan|
Ⅲ tato yii"su.h parvvatamaaruhya tatra "si.syai.h saakam|
Ⅳ tasmin samaya nistaarotsavanaamni yihuudiiyaanaama utsava upasthite
Ⅴ yii"su rnetre uttolya bahulokaan svasamiipaagataan vilokya philipa.m p.r.s.tavaan ete.saa.m bhojanaaya bhojadravyaa.ni vaya.m kutra kretu.m "sakruma.h?
Ⅵ vaakyamida.m tasya pariik.saartham avaadiit kintu yat kari.syati tat svayam ajaanaat|
Ⅶ philipa.h pratyavocat ete.saam ekaiko yadyalpam alpa.m praapnoti tarhi mudraapaadadvi"satena kriitapuupaa api nyuunaa bhavi.syanti|
Ⅷ "simon pitarasya bhraataa aandriyaakhya.h "si.syaa.naameko vyaah.rtavaan
Ⅸ atra kasyacid baalakasya samiipe pa nca yaavapuupaa.h k.sudramatsyadvaya nca santi kintu lokaanaa.m etaavaataa.m madhye tai.h ki.m bhavi.syati?
Ⅹ pa"scaad yii"suravadat lokaanupave"sayata tatra bahuyavasasattvaat pa ncasahastrebhyo nyuunaa adhikaa vaa puru.saa bhuumyaam upaavi"san|
Ⅺ tato yii"sustaan puupaanaadaaya ii"svarasya gu.naan kiirttayitvaa "si.sye.su samaarpayat tataste tebhya upavi.s.talokebhya.h puupaan yathe.s.tamatsya nca praadu.h|
Ⅻ te.su t.rpte.su sa taanavocad ete.saa.m ki ncidapi yathaa naapaciiyate tathaa sarvvaa.nyava"si.s.taani sa.mg.rhliita|
ⅩⅢ tata.h sarvve.saa.m bhojanaat para.m te te.saa.m pa ncaanaa.m yaavapuupaanaa.m ava"si.s.taanyakhilaani sa.mg.rhya dvaada"sa.dallakaan apuurayan|
ⅩⅣ apara.m yii"soretaad.r"siim aa"scaryyakriyaa.m d.r.s.tvaa lokaa mitho vaktumaarebhire jagati yasyaagamana.m bhavi.syati sa evaayam ava"sya.m bhavi.syadvakttaa|
ⅩⅤ ataeva lokaa aagatya tamaakramya raajaana.m kari.syanti yii"suste.saam iid.r"sa.m maanasa.m vij naaya puna"sca parvvatam ekaakii gatavaan|
ⅩⅥ saaya.mkaala upasthite "si.syaa jaladhita.ta.m vrajitvaa naavamaaruhya nagaradi"si sindhau vaahayitvaagaman|
ⅩⅦ tasmin samaye timira upaati.s.that kintu yii.suste.saa.m samiipa.m naagacchat|
ⅩⅧ tadaa prabalapavanavahanaat saagare mahaatara"ngo bhavitum aarebhe|
ⅩⅨ tataste vaahayitvaa dvitraan kro"saan gataa.h pa"scaad yii"su.m jaladherupari padbhyaa.m vrajanta.m naukaantikam aagacchanta.m vilokya traasayuktaa abhavan
ⅩⅩ kintu sa taanukttavaan ayamaha.m maa bhai.s.ta|
ⅩⅪ tadaa te ta.m svaira.m naavi g.rhiitavanta.h tadaa tatk.sa.naad uddi.s.tasthaane naurupaasthaat|
ⅩⅫ yayaa naavaa "si.syaa agacchan tadanyaa kaapi naukaa tasmin sthaane naasiit tato yii"su.h "si.syai.h saaka.m naagamat kevalaa.h "si.syaa agaman etat paarasthaa lokaa j naatavanta.h|
ⅩⅩⅢ kintu tata.h para.m prabhu ryatra ii"svarasya gu.naan anukiirttya lokaan puupaan abhojayat tatsthaanasya samiipasthativiriyaayaa aparaastara.naya aagaman|
ⅩⅩⅣ yii"sustatra naasti "si.syaa api tatra naa santi lokaa iti vij naaya yii"su.m gave.sayitu.m tara.nibhi.h kapharnaahuum pura.m gataa.h|
ⅩⅩⅤ tataste saritpate.h paare ta.m saak.saat praapya praavocan he guro bhavaan atra sthaane kadaagamat?
ⅩⅩⅥ tadaa yii"sustaan pratyavaadiid yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami aa"scaryyakarmmadar"sanaaddheto rna kintu puupabhojanaat tena t.rptatvaa nca maa.m gave.sayatha|
ⅩⅩⅦ k.saya.niiyabhak.syaartha.m maa "sraami.s.ta kintvantaayurbhak.syaartha.m "sraamyata, tasmaat taad.r"sa.m bhak.sya.m manujaputro yu.smaabhya.m daasyati; tasmin taata ii"svara.h pramaa.na.m praadaat|
ⅩⅩⅧ tadaa te.ap.rcchan ii"svaraabhimata.m karmma karttum asmaabhi.h ki.m karttavya.m?
ⅩⅩⅨ tato yii"suravadad ii"svaro ya.m prairayat tasmin vi"svasanam ii"svaraabhimata.m karmma|
ⅩⅩⅩ tadaa te vyaaharan bhavataa ki.m lak.sa.na.m dar"sita.m yadd.r.s.tvaa bhavati vi"svasi.syaama.h? tvayaa ki.m karmma k.rta.m?
ⅩⅩⅪ asmaaka.m puurvvapuru.saa mahaapraantare maannaa.m bhokttu.m praapu.h yathaa lipiraaste| svargiiyaa.ni tu bhak.syaa.ni pradadau parame"svara.h|
ⅩⅩⅫ tadaa yii"suravadad aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami muusaa yu.smaabhya.m svargiiya.m bhak.sya.m naadaat kintu mama pitaa yu.smaabhya.m svargiiya.m parama.m bhak.sya.m dadaati|
ⅩⅩⅩⅢ ya.h svargaadavaruhya jagate jiivana.m dadaati sa ii"svaradattabhak.syaruupa.h|
ⅩⅩⅩⅣ tadaa te praavocan he prabho bhak.syamida.m nityamasmabhya.m dadaatu|
ⅩⅩⅩⅤ yii"suravadad ahameva jiivanaruupa.m bhak.sya.m yo jano mama sannidhim aagacchati sa jaatu k.sudhaartto na bhavi.syati, tathaa yo jano maa.m pratyeti sa jaatu t.r.saartto na bhavi.syati|
ⅩⅩⅩⅥ maa.m d.r.s.tvaapi yuuya.m na vi"svasitha yu.smaanaham ityavoca.m|
ⅩⅩⅩⅦ pitaa mahya.m yaavato lokaanadadaat te sarvva eva mamaantikam aagami.syanti ya.h ka"scicca mama sannidhim aayaasyati ta.m kenaapi prakaare.na na duuriikari.syaami|
ⅩⅩⅩⅧ nijaabhimata.m saadhayitu.m na hi kintu prerayiturabhimata.m saadhayitu.m svargaad aagatosmi|
ⅩⅩⅩⅨ sa yaan yaan lokaan mahyamadadaat te.saamekamapi na haarayitvaa "se.sadine sarvvaanaham utthaapayaami ida.m matprerayitu.h piturabhimata.m|
ⅩⅬ ya.h ka"scin maanavasuta.m vilokya vi"svasiti sa "se.sadine mayotthaapita.h san anantaayu.h praapsyati iti matprerakasyaabhimata.m|
ⅩⅬⅠ tadaa svargaad yad bhak.syam avaarohat tad bhak.syam ahameva yihuudiiyalokaastasyaitad vaakye vivadamaanaa vakttumaarebhire
ⅩⅬⅡ yuu.sapha.h putro yii"su ryasya maataapitarau vaya.m jaaniima e.sa ki.m saeva na? tarhi svargaad avaaroham iti vaakya.m katha.m vaktti?
ⅩⅬⅢ tadaa yii"sustaan pratyavadat paraspara.m maa vivadadhva.m
ⅩⅬⅣ matprerake.na pitraa naak.r.s.ta.h kopi jano mamaantikam aayaatu.m na "saknoti kintvaagata.m jana.m carame.ahni protthaapayi.syaami|
ⅩⅬⅤ te sarvva ii"svare.na "sik.sitaa bhavi.syanti bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su lipiritthamaaste ato ya.h ka"scit pitu.h sakaa"saat "srutvaa "sik.sate sa eva mama samiipam aagami.syati|
ⅩⅬⅥ ya ii"svaraad ajaayata ta.m vinaa kopi manu.syo janaka.m naadar"sat kevala.h saeva taatam adraak.siit|
ⅩⅬⅦ aha.m yu.smaan yathaarthatara.m vadaami yo jano mayi vi"svaasa.m karoti sonantaayu.h praapnoti|
ⅩⅬⅧ ahameva tajjiivanabhak.sya.m|
ⅩⅬⅨ yu.smaaka.m puurvvapuru.saa mahaapraantare mannaabhak.sya.m bhuukttaapi m.rtaa.h
Ⅼ kintu yadbhak.sya.m svargaadaagacchat tad yadi ka"scid bhu"nktte tarhi sa na mriyate|
ⅬⅠ yajjiivanabhak.sya.m svargaadaagacchat sohameva ida.m bhak.sya.m yo jano bhu"nktte sa nityajiivii bhavi.syati| puna"sca jagato jiivanaarthamaha.m yat svakiiyapi"sita.m daasyaami tadeva mayaa vitarita.m bhak.syam|
ⅬⅡ tasmaad yihuudiiyaa.h paraspara.m vivadamaanaa vakttumaarebhire e.sa bhojanaartha.m sviiya.m palala.m katham asmabhya.m daasyati?
ⅬⅢ tadaa yii"sustaan aavocad yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami manu.syaputrasyaami.se yu.smaabhi rna bhuktte tasya rudhire ca na piite jiivanena saarddha.m yu.smaaka.m sambandho naasti|
ⅬⅣ yo mamaami.sa.m svaadati mama sudhira nca pivati sonantaayu.h praapnoti tata.h "se.se.ahni tamaham utthaapayi.syaami|
ⅬⅤ yato madiiyamaami.sa.m parama.m bhak.sya.m tathaa madiiya.m "so.nita.m parama.m peya.m|
ⅬⅥ yo jano madiiya.m palala.m svaadati madiiya.m rudhira nca pivati sa mayi vasati tasminnaha nca vasaami|
ⅬⅦ matprerayitraa jiivataa taatena yathaaha.m jiivaami tadvad ya.h ka"scin maamatti sopi mayaa jiivi.syati|
ⅬⅧ yadbhak.sya.m svargaadaagacchat tadida.m yanmaannaa.m svaaditvaa yu.smaaka.m pitaro.amriyanta taad.r"sam ida.m bhak.sya.m na bhavati ida.m bhak.sya.m yo bhak.sati sa nitya.m jiivi.syati|
ⅬⅨ yadaa kapharnaahuum puryyaa.m bhajanagehe upaadi"sat tadaa kathaa etaa akathayat|
ⅬⅩ tadettha.m "srutvaa tasya "si.syaa.naam aneke parasparam akathayan ida.m gaa.dha.m vaakya.m vaakyamiid.r"sa.m ka.h "srotu.m "sakruyaat?
ⅬⅪ kintu yii"su.h "si.syaa.naam ittha.m vivaada.m svacitte vij naaya kathitavaan ida.m vaakya.m ki.m yu.smaaka.m vighna.m janayati?
ⅬⅫ yadi manujasuta.m puurvvavaasasthaanam uurdvva.m gacchanta.m pa"syatha tarhi ki.m bhavi.syati?
ⅬⅩⅢ aatmaiva jiivanadaayaka.h vapu rni.sphala.m yu.smabhyamaha.m yaani vacaa.msi kathayaami taanyaatmaa jiivana nca|
ⅬⅩⅣ kintu yu.smaaka.m madhye kecana avi"svaasina.h santi ke ke na vi"svasanti ko vaa ta.m parakare.su samarpayi.syati taan yii"suraaprathamaad vetti|
ⅬⅩⅤ aparamapi kathitavaan asmaat kaara.naad akathaya.m pitu.h sakaa"saat "sakttimapraapya kopi mamaantikam aagantu.m na "saknoti|
ⅬⅩⅥ tatkaale.aneke "si.syaa vyaaghu.tya tena saarddha.m puna rnaagacchan|
ⅬⅩⅦ tadaa yii"su rdvaada"sa"si.syaan ukttavaan yuuyamapi ki.m yaasyatha?
ⅬⅩⅧ tata.h "simon pitara.h pratyavocat he prabho kasyaabhyar.na.m gami.syaama.h?
ⅬⅩⅨ anantajiivanadaayinyo yaa.h kathaastaastavaiva| bhavaan amare"svarasyaabhi.sikttaputra iti vi"svasya ni"scita.m jaaniima.h|
ⅬⅩⅩ tadaa yii"suravadat kimaha.m yu.smaaka.m dvaada"sajanaan manoniitaan na k.rtavaan? kintu yu.smaaka.m madhyepi ka"scideko vighnakaarii vidyate|
ⅬⅩⅪ imaa.m katha.m sa "simona.h putram ii.skariiyotiiya.m yihuudaam uddi"sya kathitavaan yato dvaada"saanaa.m madhye ga.nita.h sa ta.m parakare.su samarpayi.syati|