Ⅰ tata.h para.m yihuudiiyalokaasta.m hantu.m samaihanta tasmaad yii"su ryihuudaaprade"se paryya.titu.m necchan gaaliil prade"se paryya.titu.m praarabhata|
Ⅱ kintu tasmin samaye yihuudiiyaanaa.m duu.syavaasanaamotsava upasthite
Ⅲ tasya bhraatarastam avadan yaani karmmaa.ni tvayaa kriyante taani yathaa tava "si.syaa.h pa"syanti tadartha.m tvamita.h sthaanaad yihuudiiyade"sa.m vraja|
Ⅳ ya.h ka"scit svaya.m pracikaa"si.sati sa kadaapi gupta.m karmma na karoti yadiid.r"sa.m karmma karo.si tarhi jagati nija.m paricaayaya|
Ⅴ yatastasya bhraataropi ta.m na vi"svasanti|
Ⅵ tadaa yii"sustaan avocat mama samaya idaanii.m nopati.s.thati kintu yu.smaaka.m samaya.h satatam upati.s.thati|
Ⅶ jagato lokaa yu.smaan .rtiiyitu.m na "sakruvanti kintu maameva .rtiiyante yataste.saa.m karmaa.ni du.s.taani tatra saak.syamidam aha.m dadaami|
Ⅷ ataeva yuuyam utsave.asmin yaata naaham idaaniim asminnutsave yaami yato mama samaya idaanii.m na sampuur.na.h|
Ⅸ iti vaakyam ukttvaa sa gaaliili sthitavaan
Ⅹ kintu tasya bhraat.r.su tatra prasthite.su satsu so.apraka.ta utsavam agacchat|
Ⅺ anantaram utsavam upasthitaa yihuudiiyaasta.m m.rgayitvaap.rcchan sa kutra?
Ⅻ tato lokaanaa.m madhye tasmin naanaavidhaa vivaadaa bhavitum aarabdhavanta.h| kecid avocan sa uttama.h puru.sa.h kecid avocan na tathaa vara.m lokaanaa.m bhrama.m janayati|
ⅩⅢ kintu yihuudiiyaanaa.m bhayaat kopi tasya pak.se spa.s.ta.m naakathayat|
ⅩⅣ tata.h param utsavasya madhyasamaye yii"su rmandira.m gatvaa samupadi"sati sma|
ⅩⅤ tato yihuudiiyaa lokaa aa"scaryya.m j naatvaakathayan e.saa maanu.so naadhiityaa katham etaad.r"so vidvaanabhuut?
ⅩⅥ tadaa yii"su.h pratyavocad upade"soya.m na mama kintu yo maa.m pre.sitavaan tasya|
ⅩⅦ yo jano nide"sa.m tasya grahii.syati mamopade"so matto bhavati kim ii"svaraad bhavati sa ganastajj naatu.m "sak.syati|
ⅩⅧ yo jana.h svata.h kathayati sa sviiya.m gauravam iihate kintu ya.h prerayitu rgauravam iihate sa satyavaadii tasmin kopyadharmmo naasti|
ⅩⅨ muusaa yu.smabhya.m vyavasthaagrantha.m ki.m naadadaat? kintu yu.smaaka.m kopi taa.m vyavasthaa.m na samaacarati| maa.m hantu.m kuto yatadhve?
ⅩⅩ tadaa lokaa avadan tva.m bhuutagrastastvaa.m hantu.m ko yatate?
ⅩⅪ tato yii"suravocad eka.m karmma mayaakaari tasmaad yuuya.m sarvva mahaa"scaryya.m manyadhve|
ⅩⅫ muusaa yu.smabhya.m tvakchedavidhi.m pradadau sa muusaato na jaata.h kintu pit.rpuru.sebhyo jaata.h tena vi"sraamavaare.api maanu.saa.naa.m tvakcheda.m kurutha|
ⅩⅩⅢ ataeva vi"sraamavaare manu.syaa.naa.m tvakchede k.rte yadi muusaavyavasthaama"ngana.m na bhavati tarhi mayaa vi"sraamavaare maanu.sa.h sampuur.naruupe.na svastho.akaari tatkaara.naad yuuya.m ki.m mahya.m kupyatha?
ⅩⅩⅣ sapak.sapaata.m vicaaramak.rtvaa nyaayya.m vicaara.m kuruta|
ⅩⅩⅤ tadaa yiruu"saalam nivaasina.h katipayajanaa akathayan ime ya.m hantu.m ce.s.tante sa evaaya.m ki.m na?
ⅩⅩⅥ kintu pa"syata nirbhaya.h san kathaa.m kathayati tathaapi kimapi a vadantyete ayamevaabhi.siktto bhavatiiti ni"scita.m kimadhipatayo jaananti?
ⅩⅩⅦ manujoya.m kasmaadaagamad iti vaya.m jaanoma.h kintvabhi.siktta aagate sa kasmaadaagatavaan iti kopi j naatu.m na "sak.syati|
ⅩⅩⅧ tadaa yii"su rmadhyemandiram upadi"san uccai.hkaaram ukttavaan yuuya.m ki.m maa.m jaaniitha? kasmaaccaagatosmi tadapi ki.m jaaniitha? naaha.m svata aagatosmi kintu ya.h satyavaadii saeva maa.m pre.sitavaan yuuya.m ta.m na jaaniitha|
ⅩⅩⅨ tamaha.m jaane tenaaha.m prerita agatosmi|
ⅩⅩⅩ tasmaad yihuudiiyaasta.m dharttum udyataastathaapi kopi tasya gaatre hasta.m naarpayad yato hetostadaa tasya samayo nopati.s.thati|
ⅩⅩⅪ kintu bahavo lokaastasmin vi"svasya kathitavaanto.abhi.sikttapuru.sa aagatya maanu.sasyaasya kriyaabhya.h kim adhikaa aa"scaryyaa.h kriyaa.h kari.syati?
ⅩⅩⅫ tata.h para.m lokaastasmin ittha.m vivadante phiruu"sina.h pradhaanayaajakaa nceti "srutavantasta.m dh.rtvaa netu.m padaatiga.na.m pre.sayaamaasu.h|
ⅩⅩⅩⅢ tato yii"suravadad aham alpadinaani yu.smaabhi.h saarddha.m sthitvaa matprerayitu.h samiipa.m yaasyaami|
ⅩⅩⅩⅣ maa.m m.rgayi.syadhve kintuudde"sa.m na lapsyadhve ratra sthaasyaami tatra yuuya.m gantu.m na "sak.syatha|
ⅩⅩⅩⅤ tadaa yihuudiiyaa.h paraspara.m vakttumaarebhire asyodde"sa.m na praapsyaama etaad.r"sa.m ki.m sthaana.m yaasyati? bhinnade"se vikiir.naanaa.m yihuudiiyaanaa.m sannidhim e.sa gatvaa taan upadek.syati ki.m?
ⅩⅩⅩⅥ no cet maa.m gave.sayi.syatha kintuudde"sa.m na praapsyatha e.sa kod.r"sa.m vaakyamida.m vadati?
ⅩⅩⅩⅦ anantaram utsavasya carame.ahani arthaat pradhaanadine yii"surutti.s.than uccai.hkaaram aahvayan uditavaan yadi ka"scit t.r.saartto bhavati tarhi mamaantikam aagatya pivatu|
ⅩⅩⅩⅧ ya.h ka"scinmayi vi"svasiti dharmmagranthasya vacanaanusaare.na tasyaabhyantarato.am.rtatoyasya srotaa.msi nirgami.syanti|
ⅩⅩⅩⅨ ye tasmin vi"svasanti ta aatmaana.m praapsyantiityarthe sa ida.m vaakya.m vyaah.rtavaan etatkaala.m yaavad yii"su rvibhava.m na praaptastasmaat pavitra aatmaa naadiiyata|
ⅩⅬ etaa.m vaa.nii.m "srutvaa bahavo lokaa avadan ayameva ni"scita.m sa bhavi.syadvaadii|
ⅩⅬⅠ kecid akathayan e.saeva sobhi.siktta.h kintu kecid avadan sobhi.siktta.h ki.m gaaliil prade"se jani.syate?
ⅩⅬⅡ sobhi.siktto daayuudo va.m"se daayuudo janmasthaane baitlehami pattane jani.syate dharmmagranthe kimittha.m likhita.m naasti?
ⅩⅬⅢ ittha.m tasmin lokaanaa.m bhinnavaakyataa jaataa|
ⅩⅬⅣ katipayalokaasta.m dharttum aicchan tathaapi tadvapu.si kopi hasta.m naarpayat|
ⅩⅬⅤ anantara.m paadaatiga.ne pradhaanayaajakaanaa.m phiruu"sinaa nca samiipamaagatavati te taan ap.rcchan kuto hetosta.m naanayata?
ⅩⅬⅥ tadaa padaataya.h pratyavadan sa maanava iva kopi kadaapi nopaadi"sat|
ⅩⅬⅦ tata.h phiruu"sina.h praavocan yuuyamapi kimabhraami.s.ta?
ⅩⅬⅧ adhipatiinaa.m phiruu"sinaa nca kopi ki.m tasmin vya"svasiit?
ⅩⅬⅨ ye "saastra.m na jaananti ta ime.adhamalokaaeva "saapagrastaa.h|
Ⅼ tadaa nikadiimanaamaa te.saameko ya.h k.sa.nadaayaa.m yii"so.h sannidhim agaat sa ukttavaan
ⅬⅠ tasya vaakye na "srute karmma.ni ca na vidite .asmaaka.m vyavasthaa ki.m ka ncana manuja.m do.siikaroti?
ⅬⅡ tataste vyaaharan tvamapi ki.m gaaliiliiyaloka.h? vivicya pa"sya galiili kopi bhavi.syadvaadii notpadyate|
ⅬⅢ tata.h para.m sarvve sva.m sva.m g.rha.m gataa.h kintu yii"su rjaitunanaamaana.m "siloccaya.m gatavaan|