Ⅰ pratyuu.se yii"su.h panarmandiram aagacchat
Ⅱ tata.h sarvve.su loke.su tasya samiipa aagate.su sa upavi"sya taan upade.s.tum aarabhata|
Ⅲ tadaa adhyaapakaa.h phiruu"sina nca vyabhicaarakarmma.ni dh.rta.m striyamekaam aaniya sarvve.saa.m madhye sthaapayitvaa vyaaharan
Ⅳ he guro yo.sitam imaa.m vyabhicaarakarmma kurvvaa.naa.m lokaa dh.rtavanta.h|
Ⅴ etaad.r"salokaa.h paa.saa.naaghaatena hantavyaa iti vidhirmuusaavyavasthaagranthe likhitosti kintu bhavaan kimaadi"sati?
Ⅵ te tamapavaditu.m pariik.saabhipraaye.na vaakyamidam ap.rcchan kintu sa prahviibhuuya bhuumaava"ngalyaa lekhitum aarabhata|
Ⅶ tatastai.h puna.h puna.h p.r.s.ta utthaaya kathitavaan yu.smaaka.m madhye yo jano niraparaadhii saeva prathamam enaa.m paa.saa.nenaahantu|
Ⅷ pa"scaat sa puna"sca prahviibhuuya bhuumau lekhitum aarabhata|
Ⅸ taa.m katha.m "srutvaa te svasvamanasi prabodha.m praapya jye.s.thaanukrama.m ekaika"sa.h sarvve bahiragacchan tato yii"surekaakii tayakttobhavat madhyasthaane da.n.daayamaanaa saa yo.saa ca sthitaa|
Ⅹ tatpa"scaad yii"surutthaaya taa.m vanitaa.m vinaa kamapyapara.m na vilokya p.r.s.tavaan he vaame tavaapavaadakaa.h kutra? kopi tvaa.m ki.m na da.n.dayati?
Ⅺ saavadat he maheccha kopi na tadaa yii"suravocat naahamapi da.n.dayaami yaahi puna.h paapa.m maakaar.sii.h|
Ⅻ tato yii"su.h punarapi lokebhya ittha.m kathayitum aarabhata jagatoha.m jyoti.hsvaruupo ya.h ka"scin matpa"scaada gacchati sa timire na bhramitvaa jiivanaruupaa.m diipti.m praapsyati|
ⅩⅢ tata.h phiruu"sino.avaadi.sustva.m svaarthe svaya.m saak.sya.m dadaasi tasmaat tava saak.sya.m graahya.m na bhavati|
ⅩⅣ tadaa yii"su.h pratyuditavaan yadyapi svaarthe.aha.m svaya.m saak.sya.m dadaami tathaapi mat saak.sya.m graahya.m yasmaad aha.m kuta aagatosmi kva yaami ca tadaha.m jaanaami kintu kuta aagatosmi kutra gacchaami ca tad yuuya.m na jaaniitha|
ⅩⅤ yuuya.m laukika.m vicaarayatha naaha.m kimapi vicaarayaami|
ⅩⅥ kintu yadi vicaarayaami tarhi mama vicaaro grahiitavyo yatoham ekaakii naasmi prerayitaa pitaa mayaa saha vidyate|
ⅩⅦ dvayo rjanayo.h saak.sya.m graha.niiya.m bhavatiiti yu.smaaka.m vyavasthaagranthe likhitamasti|
ⅩⅧ aha.m svaarthe svaya.m saak.sitva.m dadaami ya"sca mama taato maa.m preritavaan sopi madarthe saak.sya.m dadaati|
ⅩⅨ tadaa te.ap.rcchan tava taata.h kutra? tato yii"su.h pratyavaadiid yuuya.m maa.m na jaaniitha matpitara nca na jaaniitha yadi maam ak.saasyata tarhi mama taatamapyak.saasyata|
ⅩⅩ yii"su rmandira upadi"sya bha.n.daagaare kathaa etaa akathayat tathaapi ta.m prati kopi kara.m nodatolayat|
ⅩⅪ tata.h para.m yii"su.h punaruditavaan adhunaaha.m gacchaami yuuya.m maa.m gave.sayi.syatha kintu nijai.h paapai rmari.syatha yat sthaanam aha.m yaasyaami tat sthaanam yuuya.m yaatu.m na "sak.syatha|
ⅩⅫ tadaa yihuudiiyaa.h praavocan kimayam aatmaghaata.m kari.syati? yato yat sthaanam aha.m yaasyaami tat sthaanam yuuya.m yaatu.m na "sak.syatha iti vaakya.m braviiti|
ⅩⅩⅢ tato yii"sustebhya.h kathitavaan yuuyam adha.hsthaaniiyaa lokaa aham uurdvvasthaaniiya.h yuuyam etajjagatsambandhiiyaa aham etajjagatsambandhiiyo na|
ⅩⅩⅣ tasmaat kathitavaan yuuya.m nijai.h paapai rmari.syatha yatoha.m sa pumaan iti yadi na vi"svasitha tarhi nijai.h paapai rmari.syatha|
ⅩⅩⅤ tadaa te .ap.rcchan kastva.m? tato yii"su.h kathitavaan yu.smaaka.m sannidhau yasya prastaavam aa prathamaat karomi saeva puru.soha.m|
ⅩⅩⅥ yu.smaasu mayaa bahuvaakya.m vakttavya.m vicaarayitavya nca kintu matprerayitaa satyavaadii tasya samiipe yadaha.m "srutavaan tadeva jagate kathayaami|
ⅩⅩⅦ kintu sa janake vaakyamida.m prokttavaan iti te naabudhyanta|
ⅩⅩⅧ tato yii"surakathayad yadaa manu.syaputram uurdvva utthaapayi.syatha tadaaha.m sa pumaan kevala.h svaya.m kimapi karmma na karomi kintu taato yathaa "sik.sayati tadanusaare.na vaakyamida.m vadaamiiti ca yuuya.m j naatu.m "sak.syatha|
ⅩⅩⅨ matprerayitaa pitaa maam ekaakina.m na tyajati sa mayaa saarddha.m ti.s.thati yatoha.m tadabhimata.m karmma sadaa karomi|
ⅩⅩⅩ tadaa tasyaitaani vaakyaani "srutvaa bahuvastaasmin vya"svasan|
ⅩⅩⅪ ye yihuudiiyaa vya"svasan yii"sustebhyo.akathayat
ⅩⅩⅫ mama vaakye yadi yuuyam aasthaa.m kurutha tarhi mama "si.syaa bhuutvaa satyatva.m j naasyatha tata.h satyatayaa yu.smaaka.m mok.so bhavi.syati|
ⅩⅩⅩⅢ tadaa te pratyavaadi.su.h vayam ibraahiimo va.m"sa.h kadaapi kasyaapi daasaa na jaataastarhi yu.smaaka.m muktti rbhavi.syatiiti vaakya.m katha.m bravii.si?
ⅩⅩⅩⅣ tadaa yii"su.h pratyavadad yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami ya.h paapa.m karoti sa paapasya daasa.h|
ⅩⅩⅩⅤ daasa"sca nirantara.m nive"sane na ti.s.thati kintu putro nirantara.m ti.s.thati|
ⅩⅩⅩⅥ ata.h putro yadi yu.smaan mocayati tarhi nitaantameva mukttaa bhavi.syatha|
ⅩⅩⅩⅦ yuyam ibraahiimo va.m"sa ityaha.m jaanaami kintu mama kathaa yu.smaakam anta.hkara.ne.su sthaana.m na praapnuvanti tasmaaddheto rmaa.m hantum iihadhve|
ⅩⅩⅩⅧ aha.m svapitu.h samiipe yadapa"sya.m tadeva kathayaami tathaa yuuyamapi svapitu.h samiipe yadapa"syata tadeva kurudhve|
ⅩⅩⅩⅨ tadaa te pratyavocan ibraahiim asmaaka.m pitaa tato yii"surakathayad yadi yuuyam ibraahiima.h santaanaa abhavi.syata tarhi ibraahiima aacaara.navad aacari.syata|
ⅩⅬ ii"svarasya mukhaat satya.m vaakya.m "srutvaa yu.smaan j naapayaami yoha.m ta.m maa.m hantu.m ce.s.tadhve ibraahiim etaad.r"sa.m karmma na cakaara|
ⅩⅬⅠ yuuya.m svasvapitu.h karmmaa.ni kurutha tadaa tairuktta.m na vaya.m jaarajaataa asmaakam ekaeva pitaasti sa eve"svara.h
ⅩⅬⅡ tato yii"sunaa kathitam ii"svaro yadi yu.smaaka.m taatobhavi.syat tarhi yuuya.m mayi premaakari.syata yatoham ii"svaraannirgatyaagatosmi svato naagatoha.m sa maa.m praahi.not|
ⅩⅬⅢ yuuya.m mama vaakyamida.m na budhyadhve kuta.h? yato yuuya.m mamopade"sa.m so.dhu.m na "saknutha|
ⅩⅬⅣ yuuya.m "saitaan pitu.h santaanaa etasmaad yu.smaaka.m piturabhilaa.sa.m puurayatha sa aa prathamaat naraghaatii tadanta.h satyatvasya le"sopi naasti kaara.naadata.h sa satyataayaa.m naati.s.that sa yadaa m.r.saa kathayati tadaa nijasvabhaavaanusaare.naiva kathayati yato sa m.r.saabhaa.sii m.r.sotpaadaka"sca|
ⅩⅬⅤ aha.m tathyavaakya.m vadaami kaara.naadasmaad yuuya.m maa.m na pratiitha|
ⅩⅬⅥ mayi paapamastiiti pramaa.na.m yu.smaaka.m ko daatu.m "saknoti? yadyaha.m tathyavaakya.m vadaami tarhi kuto maa.m na pratitha?
ⅩⅬⅦ ya.h ka"scana ii"svariiyo loka.h sa ii"svariiyakathaayaa.m mano nidhatte yuuyam ii"svariiyalokaa na bhavatha tannidaanaat tatra na manaa.msi nidhadve|
ⅩⅬⅧ tadaa yihuudiiyaa.h pratyavaadi.su.h tvameka.h "somiro.niiyo bhuutagrasta"sca vaya.m kimida.m bhadra.m naavaadi.sma?
ⅩⅬⅨ tato yii"su.h pratyavaadiit naaha.m bhuutagrasta.h kintu nijataata.m sammanye tasmaad yuuya.m maam apamanyadhve|
Ⅼ aha.m svasukhyaati.m na ce.s.te kintu ce.s.titaa vicaarayitaa caapara eka aaste|
ⅬⅠ aha.m yu.smabhyam atiiva yathaartha.m kathayaami yo naro madiiya.m vaaca.m manyate sa kadaacana nidhana.m na drak.syati|
ⅬⅡ yihuudiiyaastamavadan tva.m bhuutagrasta itiidaaniim avai.sma| ibraahiim bhavi.syadvaadina nca sarvve m.rtaa.h kintu tva.m bhaa.sase yo naro mama bhaaratii.m g.rhlaati sa jaatu nidhaanaasvaada.m na lapsyate|
ⅬⅢ tarhi tva.m kim asmaaka.m puurvvapuru.saad ibraahiimopi mahaan? yasmaat sopi m.rta.h bhavi.syadvaadinopi m.rtaa.h tva.m sva.m ka.m pumaa.msa.m manu.se?
ⅬⅣ yii"su.h pratyavocad yadyaha.m sva.m svaya.m sammanye tarhi mama tat sammanana.m kimapi na kintu mama taato ya.m yuuya.m sviiyam ii"svara.m bhaa.sadhve saeva maa.m sammanute|
ⅬⅤ yuuya.m ta.m naavagacchatha kintvaha.m tamavagacchaami ta.m naavagacchaamiiti vaakya.m yadi vadaami tarhi yuuyamiva m.r.saabhaa.sii bhavaami kintvaha.m tamavagacchaami tadaak.saamapi g.rhlaami|
ⅬⅥ yu.smaaka.m puurvvapuru.sa ibraahiim mama samaya.m dra.s.tum atiivaavaa nchat tanniriik.syaanandacca|
ⅬⅦ tadaa yihuudiiyaa ap.rcchan tava vaya.h pa ncaa"sadvatsaraa na tva.m kim ibraahiimam adraak.sii.h?
ⅬⅧ yii"su.h pratyavaadiid yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami ibraahiimo janmana.h puurvvakaalamaarabhyaaha.m vidye|
ⅬⅨ tadaa te paa.saa.naan uttolya tamaahantum udayacchan kintu yii"su rgupto mantiraad bahirgatya te.saa.m madhyena prasthitavaan|