Ⅰ aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, yo jano dvaare.na na pravi"sya kenaapyanyena me.sag.rha.m pravi"sati sa eva steno dasyu"sca|
Ⅱ yo dvaare.na pravi"sati sa eva me.sapaalaka.h|
Ⅲ dauvaarikastasmai dvaara.m mocayati me.saga.na"sca tasya vaakya.m "s.r.noti sa nijaan me.saan svasvanaamnaahuuya bahi.h k.rtvaa nayati|
Ⅳ tathaa nijaan me.saan bahi.h k.rtvaa svaya.m te.saam agre gacchati, tato me.saastasya "sabda.m budhyante, tasmaat tasya pa"scaad vrajanti|
Ⅴ kintu parasya "sabda.m na budhyante tasmaat tasya pa"scaad vraji.syanti vara.m tasya samiipaat palaayi.syante|
Ⅵ yii"sustebhya imaa.m d.r.s.taantakathaam akathayat kintu tena kathitakathaayaastaatparyya.m te naabudhyanta|
Ⅶ ato yii"su.h punarakathayat, yu.smaanaaha.m yathaarthatara.m vyaaharaami, me.sag.rhasya dvaaram ahameva|
Ⅷ mayaa na pravi"sya ya aagacchan te stenaa dasyava"sca kintu me.saaste.saa.m kathaa naa"s.r.nvan|
Ⅸ ahameva dvaarasvaruupa.h, mayaa ya.h ka"scita pravi"sati sa rak.saa.m praapsyati tathaa bahiranta"sca gamanaagamane k.rtvaa cara.nasthaana.m praapsyati|
Ⅹ yo janastena.h sa kevala.m stainyabadhavinaa"saan karttumeva samaayaati kintvaham aayu rdaatum arthaat baahuulyena tadeva daatum aagaccham|
Ⅺ ahameva satyame.sapaalako yastu satyo me.sapaalaka.h sa me.saartha.m praa.natyaaga.m karoti;
Ⅻ kintu yo jano me.sapaalako na, arthaad yasya me.saa nijaa na bhavanti, ya etaad.r"so vaitanika.h sa v.rkam aagacchanta.m d.r.s.tvaa mejavraja.m vihaaya palaayate, tasmaad v.rkasta.m vraja.m dh.rtvaa vikirati|
ⅩⅢ vaitanika.h palaayate yata.h sa vetanaarthii me.saartha.m na cintayati|
ⅩⅣ ahameva satyo me.sapaalaka.h, pitaa maa.m yathaa jaanaati, aha nca yathaa pitara.m jaanaami,
ⅩⅤ tathaa nijaan me.saanapi jaanaami, me.saa"sca maa.m jaanaanti, aha nca me.saartha.m praa.natyaaga.m karomi|
ⅩⅥ apara nca etad g.rhiiya me.sebhyo bhinnaa api me.saa mama santi te sakalaa aanayitavyaa.h; te mama "sabda.m "sro.syanti tata eko vraja eko rak.sako bhavi.syati|
ⅩⅦ praa.naanaha.m tyaktvaa puna.h praa.naan grahii.syaami, tasmaat pitaa mayi sneha.m karoti|
ⅩⅧ ka"scijjano mama praa.naan hantu.m na "saknoti kintu svaya.m taan samarpayaami taan samarpayitu.m punargrahiitu nca mama "saktiraaste bhaaramima.m svapitu.h sakaa"saat praaptoham|
ⅩⅨ asmaadupade"saat puna"sca yihuudiiyaanaa.m madhye bhinnavaakyataa jaataa|
ⅩⅩ tato bahavo vyaaharan e.sa bhuutagrasta unmatta"sca, kuta etasya kathaa.m "s.r.nutha?
ⅩⅪ kecid avadan etasya kathaa bhuutagrastasya kathaavanna bhavanti, bhuuta.h kim andhaaya cak.su.sii daatu.m "saknoti?
ⅩⅫ "siitakaale yiruu"saalami mandirotsargaparvva.nyupasthite
ⅩⅩⅢ yii"su.h sulemaano ni.hsaare.na gamanaagamane karoti,
ⅩⅩⅣ etasmin samaye yihuudiiyaasta.m ve.s.tayitvaa vyaaharan kati kaalaan asmaaka.m vicikitsaa.m sthaapayi.syaami? yadyabhi.sikto bhavati tarhi tat spa.s.ta.m vada|
ⅩⅩⅤ tadaa yii"su.h pratyavadad aham acakatha.m kintu yuuya.m na pratiitha, nijapitu rnaamnaa yaa.m yaa.m kriyaa.m karomi saa kriyaiva mama saak.sisvaruupaa|
ⅩⅩⅥ kintvaha.m puurvvamakathaya.m yuuya.m mama me.saa na bhavatha, kaara.naadasmaan na vi"svasitha|
ⅩⅩⅦ mama me.saa mama "sabda.m "s.r.nvanti taanaha.m jaanaami te ca mama pa"scaad gacchanti|
ⅩⅩⅧ aha.m tebhyo.anantaayu rdadaami, te kadaapi na na.mk.syanti kopi mama karaat taan harttu.m na "sak.syati|
ⅩⅩⅨ yo mama pitaa taan mahya.m dattavaan sa sarvvasmaat mahaan, kopi mama pitu.h karaat taan harttu.m na "sak.syati|
ⅩⅩⅩ aha.m pitaa ca dvayorekatvam|
ⅩⅩⅪ tato yihuudiiyaa.h punarapi ta.m hantu.m paa.saa.naan udatolayan|
ⅩⅩⅫ yii"su.h kathitavaan pitu.h sakaa"saad bahuunyuttamakarmmaa.ni yu.smaaka.m praakaa"saya.m te.saa.m kasya karmma.na.h kaara.naan maa.m paa.saa.nairaahantum udyataa.h stha?
ⅩⅩⅩⅢ yihuudiiyaa.h pratyavadan pra"sastakarmmaheto rna kintu tva.m maanu.sa.h svamii"svaram uktve"svara.m nindasi kaara.naadasmaat tvaa.m paa.saa.nairhanma.h|
ⅩⅩⅩⅣ tadaa yii"su.h pratyuktavaan mayaa kathita.m yuuyam ii"svaraa etadvacana.m yu.smaaka.m "saastre likhita.m naasti ki.m?
ⅩⅩⅩⅤ tasmaad ye.saam udde"se ii"svarasya kathaa kathitaa te yadii"svaraga.naa ucyante dharmmagranthasyaapyanyathaa bhavitu.m na "sakya.m,
ⅩⅩⅩⅥ tarhyaaham ii"svarasya putra iti vaakyasya kathanaat yuuya.m pitraabhi.sikta.m jagati prerita nca pumaa.msa.m katham ii"svaranindaka.m vaadaya?
ⅩⅩⅩⅦ yadyaha.m pitu.h karmma na karomi tarhi maa.m na pratiita;
ⅩⅩⅩⅧ kintu yadi karomi tarhi mayi yu.smaabhi.h pratyaye na k.rte.api kaaryye pratyaya.h kriyataa.m, tato mayi pitaastiiti pitaryyaham asmiiti ca k.saatvaa vi"svasi.syatha|
ⅩⅩⅩⅨ tadaa te punarapi ta.m dharttum ace.s.tanta kintu sa te.saa.m karebhyo nistiiryya
ⅩⅬ puna ryarddan adyaasta.te yatra purvva.m yohan amajjayat tatraagatya nyavasat|
ⅩⅬⅠ tato bahavo lokaastatsamiipam aagatya vyaaharan yohan kimapyaa"scaryya.m karmma naakarot kintvasmin manu.sye yaa ya.h kathaa akathayat taa.h sarvvaa.h satyaa.h;
ⅩⅬⅡ tatra ca bahavo lokaastasmin vya"svasan|