Ⅰ anantara.m mariyam tasyaa bhaginii marthaa ca yasmin vaithaniiyaagraame vasatastasmin graame iliyaasar naamaa pii.dita eka aasiit|
Ⅱ yaa mariyam prabhu.m sugandhitelaina marddayitvaa svake"saistasya cara.nau samamaarjat tasyaa bhraataa sa iliyaasar rogii|
Ⅲ apara nca he prabho bhavaan yasmin priiyate sa eva pii.ditostiiti kathaa.m kathayitvaa tasya bhaginyau pre.sitavatyau|
Ⅳ tadaa yii"surimaa.m vaarttaa.m "srutvaakathayata pii.deya.m mara.naartha.m na kintvii"svarasya mahimaartham ii"svaraputrasya mahimaprakaa"saartha nca jaataa|
Ⅴ yii"su ryadyapimarthaayaa.m tadbhaginyaam iliyaasari caapriiyata,
Ⅵ tathaapi iliyaasara.h pii.daayaa.h katha.m "srutvaa yatra aasiit tatraiva dinadvayamati.s.that|
Ⅶ tata.h param sa "si.syaanakathayad vaya.m puna ryihuudiiyaprade"sa.m yaama.h|
Ⅷ tataste pratyavadan, he guro svalpadinaani gataani yihuudiiyaastvaa.m paa.saa.nai rhantum udyataastathaapi ki.m punastatra yaasyasi?
Ⅸ yii"su.h pratyavadat, ekasmin dine ki.m dvaada"sagha.tikaa na bhavanti? kopi divaa gacchan na skhalati yata.h sa etajjagato diipti.m praapnoti|
Ⅹ kintu raatrau gacchan skhalati yato hetostatra diipti rnaasti|
Ⅺ imaa.m kathaa.m kathayitvaa sa taanavadad, asmaaka.m bandhu.h iliyaasar nidritobhuud idaanii.m ta.m nidraato jaagarayitu.m gacchaami|
Ⅻ yii"su rm.rtau kathaamimaa.m kathitavaan kintu vi"sraamaartha.m nidraayaa.m kathitavaan iti j naatvaa "si.syaa akathayan,
ⅩⅢ he guro sa yadi nidraati tarhi bhadrameva|
ⅩⅣ tadaa yii"su.h spa.s.ta.m taan vyaaharat, iliyaasar amriyata;
ⅩⅤ kintu yuuya.m yathaa pratiitha tadarthamaha.m tatra na sthitavaan ityasmaad yu.smannimittam aahlaaditoha.m, tathaapi tasya samiipe yaama|
ⅩⅥ tadaa thomaa ya.m diduma.m vadanti sa sa"ngina.h "si.syaan avadad vayamapi gatvaa tena saarddha.m mriyaamahai|
ⅩⅦ yii"sustatropasthaaya iliyaasara.h "sma"saane sthaapanaat catvaari dinaani gataaniiti vaarttaa.m "srutavaan|
ⅩⅧ vaithaniiyaa yiruu"saalama.h samiipasthaa kro"saikamaatraantaritaa;
ⅩⅨ tasmaad bahavo yihuudiiyaa marthaa.m mariyama nca bhyaat.r"sokaapannaa.m saantvayitu.m tayo.h samiipam aagacchan|
ⅩⅩ marthaa yii"soraagamanavaartaa.m "srutvaiva ta.m saak.saad akarot kintu mariyam geha upavi"sya sthitaa|
ⅩⅪ tadaa marthaa yii"sumavaadat, he prabho yadi bhavaan atraasthaasyat tarhi mama bhraataa naamari.syat|
ⅩⅫ kintvidaaniimapi yad ii"svare praarthayi.syate ii"svarastad daasyatiiti jaane.aha.m|
ⅩⅩⅢ yii"suravaadiit tava bhraataa samutthaasyati|
ⅩⅩⅣ marthaa vyaaharat "se.sadivase sa utthaanasamaye protthaasyatiiti jaane.aha.m|
ⅩⅩⅤ tadaa yii"su.h kathitavaan ahameva utthaapayitaa jiivayitaa ca ya.h ka"scana mayi vi"svasiti sa m.rtvaapi jiivi.syati;
ⅩⅩⅥ ya.h ka"scana ca jiivan mayi vi"svasiti sa kadaapi na mari.syati, asyaa.m kathaayaa.m ki.m vi"svasi.si?
ⅩⅩⅦ saavadat prabho yasyaavatara.naapek.saasti bhavaan saevaabhi.siktta ii"svaraputra iti vi"svasimi|
ⅩⅩⅧ iti kathaa.m kathayitvaa saa gatvaa svaa.m bhaginii.m mariyama.m guptamaahuuya vyaaharat gururupati.s.thati tvaamaahuuyati ca|
ⅩⅩⅨ kathaamimaa.m "srutvaa saa tuur.nam utthaaya tasya samiipam agacchat|
ⅩⅩⅩ yii"su rgraamamadhya.m na pravi"sya yatra marthaa ta.m saak.saad akarot tatra sthitavaan|
ⅩⅩⅪ ye yihuudiiyaa mariyamaa saaka.m g.rhe ti.s.thantastaam asaantvayana te taa.m k.sipram utthaaya gacchanti.m vilokya vyaaharan, sa "sma"saane roditu.m yaati, ityuktvaa te tasyaa.h pa"scaad agacchan|
ⅩⅩⅫ yatra yii"surati.s.that tatra mariyam upasthaaya ta.m d.r.s.tvaa tasya cara.nayo.h patitvaa vyaaharat he prabho yadi bhavaan atraasthaasyat tarhi mama bhraataa naamari.syat|
ⅩⅩⅩⅢ yii"sustaa.m tasyaa.h sa"ngino yihuudiiyaa.m"sca rudato vilokya "sokaartta.h san diirgha.m ni"svasya kathitavaan ta.m kutraasthaapayata?
ⅩⅩⅩⅣ te vyaaharan, he prabho bhavaan aagatya pa"syatu|
ⅩⅩⅩⅤ yii"sunaa krandita.m|
ⅩⅩⅩⅥ ataeva yihuudiiyaa avadan, pa"syataaya.m tasmin kid.rg apriyata|
ⅩⅩⅩⅦ te.saa.m kecid avadan yondhaaya cak.su.sii dattavaan sa kim asya m.rtyu.m nivaarayitu.m naa"saknot?
ⅩⅩⅩⅧ tato yii"su.h punarantardiirgha.m ni"svasya "sma"saanaantikam agacchat| tat "sma"saanam eka.m gahvara.m tanmukhe paa.saa.na eka aasiit|
ⅩⅩⅩⅨ tadaa yii"suravadad ena.m paa.saa.nam apasaarayata, tata.h pramiitasya bhaginii marthaavadat prabho, adhunaa tatra durgandho jaata.h, yatodya catvaari dinaani "sma"saane sa ti.s.thati|
ⅩⅬ tadaa yii"suravaadiit, yadi vi"svasi.si tarhii"svarasya mahimaprakaa"sa.m drak.syasi kathaamimaa.m ki.m tubhya.m naakathaya.m?
ⅩⅬⅠ tadaa m.rtasya "sma"saanaat paa.saa.no.apasaarite yii"suruurdvva.m pa"syan akathayat, he pita rmama nevesanam a"s.r.no.h kaara.naadasmaat tvaa.m dhanya.m vadaami|
ⅩⅬⅡ tva.m satata.m "s.r.no.si tadapyaha.m jaanaami, kintu tva.m maa.m yat prairayastad yathaasmin sthaane sthitaa lokaa vi"svasanti tadartham ida.m vaakya.m vadaami|
ⅩⅬⅢ imaa.m kathaa.m kathayitvaa sa proccairaahvayat, he iliyaasar bahiraagaccha|
ⅩⅬⅣ tata.h sa pramiita.h "sma"saanavastrai rbaddhahastapaado gaatramaarjanavaasasaa baddhamukha"sca bahiraagacchat| yii"suruditavaan bandhanaani mocayitvaa tyajataina.m|
ⅩⅬⅤ mariyama.h samiipam aagataa ye yihuudiiyalokaastadaa yii"soretat karmmaapa"syan te.saa.m bahavo vya"svasan,
ⅩⅬⅥ kintu kecidanye phiruu"sinaa.m samiipa.m gatvaa yii"soretasya karmma.no vaarttaam avadan|
ⅩⅬⅦ tata.h para.m pradhaanayaajakaa.h phiruu"sinaa"sca sabhaa.m k.rtvaa vyaaharan vaya.m ki.m kurmma.h? e.sa maanavo bahuunyaa"scaryyakarmmaa.ni karoti|
ⅩⅬⅧ yadiid.r"sa.m karmma karttu.m na vaarayaamastarhi sarvve lokaastasmin vi"svasi.syanti romilokaa"scaagatyaasmaakam anayaa raajadhaanyaa saarddha.m raajyam aachetsyanti|
ⅩⅬⅨ tadaa te.saa.m kiyaphaanaamaa yastasmin vatsare mahaayaajakapade nyayujyata sa pratyavadad yuuya.m kimapi na jaaniitha;
Ⅼ samagrade"sasya vinaa"satopi sarvvalokaartham ekasya janasya mara.nam asmaaka.m ma"ngalahetukam etasya vivecanaamapi na kurutha|
ⅬⅠ etaa.m kathaa.m sa nijabuddhyaa vyaaharad iti na,
ⅬⅡ kintu yii"suustadde"siiyaanaa.m kaara.naat praa.naan tyak.syati, di"si di"si vikiir.naan ii"svarasya santaanaan sa.mg.rhyaikajaati.m kari.syati ca, tasmin vatsare kiyaphaa mahaayaajakatvapade niyukta.h san ida.m bhavi.syadvaakya.m kathitavaan|
ⅬⅢ taddinamaarabhya te katha.m ta.m hantu.m "saknuvantiiti mantra.naa.m karttu.m praarebhire|
ⅬⅣ ataeva yihuudiiyaanaa.m madhye yii"su.h saprakaa"sa.m gamanaagamane ak.rtvaa tasmaad gatvaa praantarasya samiipasthaayiprade"sasyephraayim naamni nagare "si.syai.h saaka.m kaala.m yaapayitu.m praarebhe|
ⅬⅤ anantara.m yihuudiiyaanaa.m nistaarotsave nika.tavarttini sati tadutsavaat puurvva.m svaan "suciin karttu.m bahavo janaa graamebhyo yiruu"saalam nagaram aagacchan,
ⅬⅥ yii"soranve.sa.na.m k.rtvaa mandire da.n.daayamaanaa.h santa.h paraspara.m vyaaharan, yu.smaaka.m kiid.r"so bodho jaayate? sa kim utsave.asmin atraagami.syati?
ⅬⅦ sa ca kutraasti yadyetat ka"scid vetti tarhi dar"sayatu pradhaanayaajakaa.h phiruu"sina"sca ta.m dharttu.m puurvvam imaam aaj naa.m praacaarayan|