Ⅰ nistaarotsavaat puurvva.m dina.sa.tke sthite yii"su rya.m pramiitam iliyaasara.m "sma"saanaad udasthaaparat tasya nivaasasthaana.m baithaniyaagraamam aagacchat|
Ⅱ tatra tadartha.m rajanyaa.m bhojye k.rte marthaa paryyave.sayad iliyaasar ca tasya sa"ngibhi.h saarddha.m bhojanaasana upaavi"sat|
Ⅲ tadaa mariyam arddhase.taka.m bahumuulya.m ja.taamaa.msiiya.m tailam aaniiya yii"so"scara.nayo rmarddayitvaa nijake"sa rmaar.s.tum aarabhata; tadaa tailasya parimalena g.rham aamoditam abhavat|
Ⅳ ya.h "simona.h putra ri.skariyotiiyo yihuudaanaamaa yii"su.m parakare.su samarpayi.syati sa "si.syastadaa kathitavaan,
Ⅴ etattaila.m tribhi.h "satai rmudraapadai rvikriita.m sad daridrebhya.h kuto naadiiyata?
Ⅵ sa daridralokaartham acintayad iti na, kintu sa caura eva.m tannika.te mudraasampu.takasthityaa tanmadhye yadati.s.that tadapaaharat tasmaat kaara.naad imaa.m kathaamakathayat|
Ⅶ tadaa yii"surakathayad enaa.m maa vaaraya saa mama "sma"saanasthaapanadinaartha.m tadarak.sayat|
Ⅷ daridraa yu.smaaka.m sannidhau sarvvadaa ti.s.thanti kintvaha.m sarvvadaa yu.smaaka.m sannidhau na ti.s.thaami|
Ⅸ tata.h para.m yii"sustatraastiiti vaarttaa.m "srutvaa bahavo yihuudiiyaasta.m "sma"saanaadutthaapitam iliyaasara nca dra.s.tu.m tat sthaanam aagacchana|
Ⅹ tadaa pradhaanayaajakaastam iliyaasaramapi sa.mharttum amantrayan ;
Ⅺ yatastena bahavo yihuudiiyaa gatvaa yii"sau vya"svasan|
Ⅻ anantara.m yii"su ryiruu"saalam nagaram aagacchatiiti vaarttaa.m "srutvaa pare.ahani utsavaagataa bahavo lokaa.h
ⅩⅢ kharjjuurapatraadyaaniiya ta.m saak.saat karttu.m bahiraagatya jaya jayeti vaaca.m proccai rvaktum aarabhanta, israayelo yo raajaa parame"svarasya naamnaagacchati sa dhanya.h|
ⅩⅣ tadaa "he siyona.h kanye maa bhai.sii.h pa"syaaya.m tava raajaa garddabha"saavakam aaruhyaagacchati"
ⅩⅤ iti "saastriiyavacanaanusaare.na yii"sureka.m yuvagarddabha.m praapya taduparyyaarohat|
ⅩⅥ asyaa.h gha.tanaayaastaatparyya.m "si.syaa.h prathama.m naabudhyanta, kintu yii"sau mahimaana.m praapte sati vaakyamida.m tasmina akathyata lokaa"sca tampratiittham akurvvan iti te sm.rtavanta.h|
ⅩⅦ sa iliyaasara.m "sma"saanaad aagantum aahvatavaan "sma"saanaa nca udasthaapayad ye ye lokaastatkarmya saak.saad apa"syan te pramaa.na.m daatum aarabhanta|
ⅩⅧ sa etaad.r"sam adbhuta.m karmmakarot tasya jana"srute rlokaasta.m saak.saat karttum aagacchan|
ⅩⅨ tata.h phiruu"sina.h paraspara.m vaktum aarabhanta yu.smaaka.m sarvvaa"sce.s.taa v.rthaa jaataa.h, iti ki.m yuuya.m na budhyadhve? pa"syata sarvve lokaastasya pa"scaadvarttinobhavan|
ⅩⅩ bhajana.m karttum utsavaagataanaa.m lokaanaa.m katipayaa janaa anyade"siiyaa aasan ,
ⅩⅪ te gaaliiliiyabaitsaidaanivaasina.h philipasya samiipam aagatya vyaaharan he maheccha vaya.m yii"su.m dra.s.tum icchaama.h|
ⅩⅫ tata.h philipo gatvaa aandriyam avadat pa"scaad aandriyaphilipau yii"save vaarttaam akathayataa.m|
ⅩⅩⅢ tadaa yii"su.h pratyuditavaan maanavasutasya mahimapraaptisamaya upasthita.h|
ⅩⅩⅣ aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, dhaanyabiija.m m.rttikaayaa.m patitvaa yadi na m.ryate tarhyekaakii ti.s.thati kintu yadi m.ryate tarhi bahugu.na.m phala.m phalati|
ⅩⅩⅤ yo janeा nijapraa.naan priyaan jaanaati sa taan haarayi.syati kintu yeा jana ihaloke nijapraa.naan apriyaan jaanaati seाnantaayu.h praaptu.m taan rak.si.syati|
ⅩⅩⅥ ka"scid yadi mama sevako bhavitu.m vaa nchati tarhi sa mama pa"scaadgaamii bhavatu, tasmaad aha.m yatra ti.s.thaami mama sevakeाpi tatra sthaasyati; yo jano maa.m sevate mama pitaapi ta.m samma.msyate|
ⅩⅩⅦ saamprata.m mama praa.naa vyaakulaa bhavanti, tasmaad he pitara etasmaat samayaan maa.m rak.sa, ityaha.m ki.m praarthayi.sye? kintvaham etatsamayaartham avatiir.navaan|
ⅩⅩⅧ he pita: svanaamno mahimaana.m prakaa"saya; tanaiva svanaamno mahimaanam aha.m praakaa"saya.m punarapi prakaa"sayi.syaami, e.saa gaga.niiyaa vaa.nii tasmin samaye.ajaayata|
ⅩⅩⅨ tac"srutvaa samiipasthalokaanaa.m kecid avadan megho.agarjiit, kecid avadan svargiiyaduuto.anena saha kathaamacakathat|
ⅩⅩⅩ tadaa yii"su.h pratyavaadiit, madartha.m "sabdoya.m naabhuut yu.smadarthamevaabhuut|
ⅩⅩⅪ adhunaa jagatosya vicaara: sampatsyate, adhunaasya jagata: patii raajyaat cyo.syati|
ⅩⅩⅫ yadyaii p.rthivyaa uurdvve protthaapitosmi tarhi sarvvaan maanavaan svasamiipam aakar.si.syaami|
ⅩⅩⅩⅢ katha.m tasya m.rti rbhavi.syati, etad bodhayitu.m sa imaa.m kathaam akathayat|
ⅩⅩⅩⅣ tadaa lokaa akathayan sobhi.sikta.h sarvvadaa ti.s.thatiiti vyavasthaagranthe "srutam asmaabhi.h, tarhi manu.syaputra.h protthaapito bhavi.syatiiti vaakya.m katha.m vadasi? manu.syaputroya.m ka.h?
ⅩⅩⅩⅤ tadaa yii"surakathaayad yu.smaabhi.h saarddham alpadinaani jyotiraaste, yathaa yu.smaan andhakaaro naacchaadayati tadartha.m yaavatkaala.m yu.smaabhi.h saarddha.m jyotisti.s.thati taavatkaala.m gacchata; yo jano.andhakaare gacchati sa kutra yaatiiti na jaanaati|
ⅩⅩⅩⅥ ataeva yaavatkaala.m yu.smaaka.m nika.te jyotiraaste taavatkaala.m jyotiiruupasantaanaa bhavitu.m jyoti.si vi"svasita; imaa.m kathaa.m kathayitvaa yii"su.h prasthaaya tebhya.h sva.m guptavaan|
ⅩⅩⅩⅦ yadyapi yii"suste.saa.m samak.sam etaavadaa"scaryyakarmmaa.ni k.rtavaan tathaapi te tasmin na vya"svasan|
ⅩⅩⅩⅧ ataeva ka.h pratyeti susa.mvaada.m pare"saasmat pracaarita.m? prakaa"sate pare"sasya hasta.h kasya ca sannidhau? yi"sayiyabhavi.syadvaadinaa yadetad vaakyamukta.m tat saphalam abhavat|
ⅩⅩⅩⅨ te pratyetu.m naa"sankuvan tasmin yi"sayiyabhavi.syadvaadi punaravaadiid,
ⅩⅬ yadaa, "te nayanai rna pa"syanti buddhibhi"sca na budhyante tai rmana.hsu parivarttite.su ca taanaha.m yathaa svasthaan na karomi tathaa sa te.saa.m locanaanyandhaani k.rtvaa te.saamanta.hkara.naani gaa.dhaani kari.syati|"
ⅩⅬⅠ yi"sayiyo yadaa yii"so rmahimaana.m vilokya tasmin kathaamakathayat tadaa bhavi.syadvaakyam iid.r"sa.m prakaa"sayat|
ⅩⅬⅡ tathaapyadhipatinaa.m bahavastasmin pratyaayan| kintu phiruu"sinastaan bhajanag.rhaad duuriikurvvantiiti bhayaat te ta.m na sviik.rtavanta.h|
ⅩⅬⅢ yata ii"svarasya pra"sa.msaato maanavaanaa.m pra"sa.msaayaa.m te.apriyanta|
ⅩⅬⅣ tadaa yii"suruccai.hkaaram akathayad yo jano mayi vi"svasiti sa kevale mayi vi"svasitiiti na, sa matprerake.api vi"svasiti|
ⅩⅬⅤ yo jano maa.m pa"syati sa matprerakamapi pa"syati|
ⅩⅬⅥ yo jano maa.m pratyeti sa yathaandhakaare na ti.s.thati tadartham aha.m jyoti.hsvaruupo bhuutvaa jagatyasmin avatiir.navaan|
ⅩⅬⅦ mama kathaa.m "srutvaa yadi ka"scin na vi"svasiti tarhi tamaha.m do.si.na.m na karomi, yato heto rjagato janaanaa.m do.saan ni"scitaan karttu.m naagatya taan paricaatum aagatosmi|
ⅩⅬⅧ ya.h ka"scin maa.m na "sraddhaaya mama katha.m na g.rhlaati, anyasta.m do.si.na.m kari.syati vastutastu yaa.m kathaamaham acakatha.m saa kathaa carame.anhi ta.m do.si.na.m kari.syati|
ⅩⅬⅨ yato hetoraha.m svata.h kimapi na kathayaami, ki.m ki.m mayaa kathayitavya.m ki.m samupade.s.tavya nca iti matprerayitaa pitaa maamaaj naapayat|
Ⅼ tasya saaj naa anantaayurityaha.m jaanaami, ataevaaha.m yat kathayaami tat pitaa yathaaj naapayat tathaiva kathayaamyaham|