ⅩⅢ
Ⅰ nistaarotsavasya ki ncitkaalaat puurvva.m p.rthivyaa.h pitu.h samiipagamanasya samaya.h sannikar.sobhuud iti j naatvaa yii"suraaprathamaad ye.su jagatpravaasi.svaatmiiyaloke.sa prema karoti sma te.su "se.sa.m yaavat prema k.rtavaan|
Ⅱ pitaa tasya haste sarvva.m samarpitavaan svayam ii"svarasya samiipaad aagacchad ii"svarasya samiipa.m yaasyati ca, sarvvaa.nyetaani j naatvaa rajanyaa.m bhojane sampuur.ne sati,
Ⅲ yadaa "saitaan ta.m parahaste.su samarpayitu.m "simona.h putrasya ii.skaariyotiyasya yihuudaa anta.hkara.ne kuprav.rtti.m samaarpayat,
Ⅳ tadaa yii"su rbhojanaasanaad utthaaya gaatravastra.m mocayitvaa gaatramaarjanavastra.m g.rhiitvaa tena svaka.tim abadhnaat,
Ⅴ pa"scaad ekapaatre jalam abhi.sicya "si.syaa.naa.m paadaan prak.saalya tena ka.tibaddhagaatramaarjanavaasasaa maar.s.tu.m praarabhata|
Ⅵ tata.h "simonpitarasya samiipamaagate sa uktavaan he prabho bhavaan ki.m mama paadau prak.saalayi.syati?
Ⅶ yii"suruditavaan aha.m yat karomi tat samprati na jaanaasi kintu pa"scaaj j naasyasi|
Ⅷ tata.h pitara.h kathitavaan bhavaan kadaapi mama paadau na prak.saalayi.syati| yii"surakathayad yadi tvaa.m na prak.saalaye tarhi mayi tava kopya.m"so naasti|
Ⅸ tadaa "simonpitara.h kathitavaan he prabho tarhi kevalapaadau na, mama hastau "sira"sca prak.saalayatu|
Ⅹ tato yii"suravadad yo jano dhautastasya sarvvaa"ngapari.sk.rtatvaat paadau vinaanyaa"ngasya prak.saalanaapek.saa naasti| yuuya.m pari.sk.rtaa iti satya.m kintu na sarvve,
Ⅺ yato yo janasta.m parakare.su samarpayi.syati ta.m sa j naatavaana; ataeva yuuya.m sarvve na pari.sk.rtaa imaa.m kathaa.m kathitavaan|
Ⅻ ittha.m yii"suste.saa.m paadaan prak.saalya vastra.m paridhaayaasane samupavi"sya kathitavaan aha.m yu.smaan prati ki.m karmmaakaar.sa.m jaaniitha?
ⅩⅢ yuuya.m maa.m guru.m prabhu nca vadatha tat satyameva vadatha yatoha.m saeva bhavaami|
ⅩⅣ yadyaha.m prabhu rguru"sca san yu.smaaka.m paadaan prak.saalitavaan tarhi yu.smaakamapi paraspara.m paadaprak.saalanam ucitam|
ⅩⅤ aha.m yu.smaan prati yathaa vyavaahara.m yu.smaan tathaa vyavaharttum eka.m panthaana.m dar"sitavaan|
ⅩⅥ aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, prabho rdaaso na mahaan prerakaacca prerito na mahaan|
ⅩⅦ imaa.m kathaa.m viditvaa yadi tadanusaarata.h karmmaa.ni kurutha tarhi yuuya.m dhanyaa bhavi.syatha|
ⅩⅧ sarvve.su yu.smaasu kathaamimaa.m kathayaami iti na, ye mama manoniitaastaanaha.m jaanaami, kintu mama bhak.syaa.ni yo bhu"nkte matpraa.napraatikuulyata.h| utthaapayati paadasya muula.m sa e.sa maanava.h|yadetad dharmmapustakasya vacana.m tadanusaare.naava"sya.m gha.ti.syate|
ⅩⅨ aha.m sa jana ityatra yathaa yu.smaaka.m vi"svaaso jaayate tadartha.m etaad.r"sagha.tanaat puurvvam ahamidaanii.m yu.smabhyamakathayam|
ⅩⅩ aha.m yu.smaanatiiva yathaartha.m vadaami, mayaa prerita.m jana.m yo g.rhlaati sa maameva g.rhlaati ya"sca maa.m g.rhlaati sa matpreraka.m g.rhlaati|
ⅩⅪ etaa.m kathaa.m kathayitvaa yii"su rdu.hkhii san pramaa.na.m dattvaa kathitavaan aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami yu.smaakam eko jano maa.m parakare.su samarpayi.syati|
ⅩⅫ tata.h sa kamuddi"sya kathaametaa.m kathitavaan ityatra sandigdhaa.h "si.syaa.h paraspara.m mukhamaalokayitu.m praarabhanta|
ⅩⅩⅢ tasmin samaye yii"su ryasmin apriiyata sa "si.syastasya vak.sa.hsthalam avaalambata|
ⅩⅩⅣ "simonpitarasta.m sa"nketenaavadat, aya.m kamuddi"sya kathaametaam kathayatiiti p.rccha|
ⅩⅩⅤ tadaa sa yii"so rvak.sa.hsthalam avalambya p.r.s.thavaan, he prabho sa jana.h ka.h?
ⅩⅩⅥ tato yii"su.h pratyavadad ekakha.n.da.m puupa.m majjayitvaa yasmai daasyaami saeva sa.h; pa"scaat puupakha.n.dameka.m majjayitvaa "simona.h putraaya ii.skariyotiiyaaya yihuudai dattavaan|
ⅩⅩⅦ tasmin datte sati "saitaan tamaa"srayat; tadaa yii"sustam avadat tva.m yat kari.syasi tat k.sipra.m kuru|
ⅩⅩⅧ kintu sa yenaa"sayena taa.m kathaamakathaayat tam upavi.s.talokaanaa.m kopi naabudhyata;
ⅩⅩⅨ kintu yihuudaa.h samiipe mudraasampu.takasthite.h kecid ittham abudhyanta paarvva.naasaadanaartha.m kimapi dravya.m kretu.m vaa daridrebhya.h ki ncid vitaritu.m kathitavaan|
ⅩⅩⅩ tadaa puupakha.n.dagraha.naat para.m sa tuur.na.m bahiragacchat; raatri"sca samupasyitaa|
ⅩⅩⅪ yihuude bahirgate yii"surakathayad idaanii.m maanavasutasya mahimaa prakaa"sate tene"svarasyaapi mahimaa prakaa"sate|
ⅩⅩⅫ yadi tene"svarasya mahimaa prakaa"sate tarhii"svaropi svena tasya mahimaana.m prakaa"sayi.syati tuur.nameva prakaa"sayi.syati|
ⅩⅩⅩⅢ he vatsaa aha.m yu.smaabhi.h saarddha.m ki ncitkaalamaatram aase, tata.h para.m maa.m m.rgayi.syadhve kintvaha.m yatsthaana.m yaami tatsthaana.m yuuya.m gantu.m na "sak.syatha, yaamimaa.m kathaa.m yihuudiiyebhya.h kathitavaan tathaadhunaa yu.smabhyamapi kathayaami|
ⅩⅩⅩⅣ yuuya.m paraspara.m priiyadhvam aha.m yu.smaasu yathaa priiye yuuyamapi parasparam tathaiva priiyadhva.m, yu.smaan imaa.m naviinaam aaj naam aadi"saami|
ⅩⅩⅩⅤ tenaiva yadi paraspara.m priiyadhve tarhi lak.sa.nenaanena yuuya.m mama "si.syaa iti sarvve j naatu.m "sak.syanti|
ⅩⅩⅩⅥ "simonapitara.h p.r.s.thavaan he prabho bhavaan kutra yaasyati? tato yii"su.h pratyavadat, aha.m yatsthaana.m yaami tatsthaana.m saamprata.m mama pa"scaad gantu.m na "sakno.si kintu pa"scaad gami.syasi|
ⅩⅩⅩⅦ tadaa pitara.h pratyuditavaan, he prabho saamprata.m kuto hetostava pa"scaad gantu.m na "saknomi? tvadartha.m praa.naan daatu.m "saknomi|
ⅩⅩⅩⅧ tato yii"su.h pratyuktavaan mannimitta.m ki.m praa.naan daatu.m "sakno.si? tvaamaha.m yathaartha.m vadaami, kukku.tarava.naat puurvva.m tva.m tri rmaam apahno.syase|