luukalikhita.h susa.mvaada.h
Ⅰ prathamato ye saak.si.no vaakyapracaarakaa"scaasan te.asmaaka.m madhye yadyat sapramaa.na.m vaakyamarpayanti sma
Ⅱ tadanusaarato.anyepi bahavastadv.rttaanta.m racayitu.m prav.rttaa.h|
Ⅲ ataeva he mahaamahimathiyaphil tva.m yaa yaa.h kathaa a"sik.syathaastaasaa.m d.r.dhapramaa.naani yathaa praapno.si
Ⅳ tadartha.m prathamamaarabhya taani sarvvaa.ni j naatvaahamapi anukramaat sarvvav.rttaantaan tubhya.m lekhitu.m matimakaar.sam|
Ⅴ yihuudaade"siiyaherodnaamake raajatva.m kurvvati abiiyayaajakasya paryyaayaadhikaarii sikhariyanaamaka eko yaajako haaro.nava.m"sodbhavaa ilii"sevaakhyaa
Ⅵ tasya jaayaa dvaavimau nirdo.sau prabho.h sarvvaaj naa vyavasthaa"sca sa.mmanya ii"svarad.r.s.tau dhaarmmikaavaastaam|
Ⅶ tayo.h santaana ekopi naasiit, yata ilii"sevaa bandhyaa tau dvaaveva v.rddhaavabhavataam|
Ⅷ yadaa svaparyyaanukrame.na sikhariya ii"svaasya samak.sa.m yaajakiiya.m karmma karoti
Ⅸ tadaa yaj nasya dinaparipaayyaa parame"svarasya mandire prave"sakaale dhuupajvaalana.m karmma tasya kara.niiyamaasiit|
Ⅹ taddhuupajvaalanakaale lokanivahe praarthanaa.m kartu.m bahisti.s.thati
Ⅺ sati sikhariyo yasyaa.m vedyaa.m dhuupa.m jvaalayati taddak.si.napaar"sve parame"svarasya duuta eka upasthito dar"sana.m dadau|
Ⅻ ta.m d.r.s.tvaa sikhariya udvivije "sa"sa"nke ca|
ⅩⅢ tadaa sa duutasta.m babhaa.se he sikhariya maa bhaistava praarthanaa graahyaa jaataa tava bhaaryyaa ilii"sevaa putra.m praso.syate tasya naama yoेhan iti kari.syasi|
ⅩⅣ ki nca tva.m saananda.h sahar.sa"sca bhavi.syasi tasya janmani bahava aanandi.syanti ca|
ⅩⅤ yato heto.h sa parame"svarasya gocare mahaan bhavi.syati tathaa draak.saarasa.m suraa.m vaa kimapi na paasyati, apara.m janmaarabhya pavitre.naatmanaa paripuur.na.h
ⅩⅥ san israayelva.m"siiyaan anekaan prabho.h parame"svarasya maargamaane.syati|
ⅩⅦ santaanaan prati pit.r.naa.m manaa.msi dharmmaj naana.m pratyanaaj naagraahi.na"sca paraavarttayitu.m, prabho.h parame"svarasya sevaartham ekaa.m sajjitajaati.m vidhaatu nca sa eliyaruupaatma"saktipraaptastasyaagre gami.syati|
ⅩⅧ tadaa sikhariyo duutamavaadiit kathametad vetsyaami? yatoha.m v.rddho mama bhaaryyaa ca v.rddhaa|
ⅩⅨ tato duuta.h pratyuvaaca pa"sye"svarasya saak.saadvarttii jibraayelnaamaa duutoha.m tvayaa saha kathaa.m gaditu.m tubhyamimaa.m "subhavaarttaa.m daatu nca pre.sita.h|
ⅩⅩ kintu madiiya.m vaakya.m kaale phali.syati tat tvayaa na pratiitam ata.h kaara.naad yaavadeva taani na setsyanti taavat tva.m vaktu.mma"sakto muuko bhava|
ⅩⅪ tadaanii.m ye ye lokaa.h sikhariyamapaik.santa te madhyemandira.m tasya bahuvilambaad aa"scaryya.m menire|
ⅩⅫ sa bahiraagato yadaa kimapi vaakya.m vaktuma"sakta.h sa"nketa.m k.rtvaa ni.h"sabdastasyau tadaa madhyemandira.m kasyacid dar"sana.m tena praaptam iti sarvve bubudhire|
ⅩⅩⅢ anantara.m tasya sevanaparyyaaye sampuur.ne sati sa nijageha.m jagaama|
ⅩⅩⅣ katipayadine.su gate.su tasya bhaaryyaa ilii"sevaa garbbhavatii babhuuva
ⅩⅩⅤ pa"scaat saa pa ncamaasaan sa.mgopyaakathayat lokaanaa.m samak.sa.m mamaapamaana.m kha.n.dayitu.m parame"svaro mayi d.r.s.ti.m paatayitvaa karmmed.r"sa.m k.rtavaan|
ⅩⅩⅥ apara nca tasyaa garbbhasya .sa.s.the maase jaate gaaliilprade"siiyanaasaratpure
ⅩⅩⅦ daayuudo va.m"siiyaaya yuu.saphnaamne puru.saaya yaa mariyamnaamakumaarii vaagdattaasiit tasyaa.h samiipa.m jibraayel duuta ii"svare.na prahita.h|
ⅩⅩⅧ sa gatvaa jagaada he ii"svaraanug.rhiitakanye tava "subha.m bhuuyaat prabhu.h parame"svarastava sahaayosti naarii.naa.m madhye tvameva dhanyaa|
ⅩⅩⅨ tadaanii.m saa ta.m d.r.s.tvaa tasya vaakyata udvijya kiid.r"sa.m bhaa.sa.namidam iti manasaa cintayaamaasa|
ⅩⅩⅩ tato duuto.avadat he mariyam bhaya.m maakaar.sii.h, tvayi parame"svarasyaanugrahosti|
ⅩⅩⅪ pa"sya tva.m garbbha.m dh.rtvaa putra.m praso.syase tasya naama yii"suriti kari.syasi|
ⅩⅩⅫ sa mahaan bhavi.syati tathaa sarvvebhya.h "sre.s.thasya putra iti khyaasyati; apara.m prabhu.h parame"svarastasya piturdaayuuda.h si.mhaasana.m tasmai daasyati;
ⅩⅩⅩⅢ tathaa sa yaakuubo va.m"sopari sarvvadaa raajatva.m kari.syati, tasya raajatvasyaanto na bhavi.syati|
ⅩⅩⅩⅣ tadaa mariyam ta.m duuta.m babhaa.se naaha.m puru.sasa"nga.m karomi tarhi kathametat sambhavi.syati?
ⅩⅩⅩⅤ tato duuto.akathayat pavitra aatmaa tvaamaa"sraayi.syati tathaa sarvva"sre.s.thasya "saktistavopari chaayaa.m kari.syati tato hetostava garbbhaad ya.h pavitrabaalako jani.syate sa ii"svaraputra iti khyaati.m praapsyati|
ⅩⅩⅩⅥ apara nca pa"sya tava j naatirilii"sevaa yaa.m sarvve bandhyaamavadan idaanii.m saa vaarddhakye santaanameka.m garbbhe.adhaarayat tasya .sa.s.thamaasobhuut|
ⅩⅩⅩⅦ kimapi karmma naasaadhyam ii"svarasya|
ⅩⅩⅩⅧ tadaa mariyam jagaada, pa"sya prabheraha.m daasii mahya.m tava vaakyaanusaare.na sarvvametad gha.tataam; ananatara.m duutastasyaa.h samiipaat pratasthe|
ⅩⅩⅩⅨ atha katipayadinaat para.m mariyam tasmaat parvvatamayaprade"siiyayihuudaayaa nagarameka.m "siighra.m gatvaa
ⅩⅬ sikhariyayaajakasya g.rha.m pravi"sya tasya jaayaam ilii"sevaa.m sambodhyaavadat|
ⅩⅬⅠ tato mariyama.h sambodhanavaakye ilii"sevaayaa.h kar.nayo.h pravi.s.tamaatre sati tasyaa garbbhasthabaalako nanartta| tata ilii"sevaa pavitre.naatmanaa paripuur.naa satii
ⅩⅬⅡ proccairgaditumaarebhe, yo.sitaa.m madhye tvameva dhanyaa, tava garbbhastha.h "si"su"sca dhanya.h|
ⅩⅬⅢ tva.m prabhormaataa, mama nive"sane tvayaa cara.naavarpitau, mamaadya saubhaagyametat|
ⅩⅬⅣ pa"sya tava vaakye mama kar.nayo.h pravi.s.tamaatre sati mamodarastha.h "si"suraanandaan nanartta|
ⅩⅬⅤ yaa strii vya"svasiit saa dhanyaa, yato hetostaa.m prati parame"svarokta.m vaakya.m sarvva.m siddha.m bhavi.syati|
ⅩⅬⅥ tadaanii.m mariyam jagaada| dhanyavaada.m pare"sasya karoti maamaka.m mana.h|
ⅩⅬⅦ mamaatmaa taarake"se ca samullaasa.m pragacchati|
ⅩⅬⅧ akarot sa prabhu rdu.s.ti.m svadaasyaa durgati.m prati| pa"syaadyaarabhya maa.m dhanyaa.m vak.syanti puru.saa.h sadaa|
ⅩⅬⅨ ya.h sarvva"saktimaan yasya naamaapi ca pavitraka.m| sa eva sumahatkarmma k.rtavaan mannimittaka.m|
Ⅼ ye bibhyati janaastasmaat te.saa.m santaanapa.mkti.su| anukampaa tadiiyaa ca sarvvadaiva suti.s.thati|
ⅬⅠ svabaahubalatastena praakaa"syata paraakrama.h| mana.hkumantra.naasaarddha.m vikiiryyante.abhimaanina.h|
ⅬⅡ si.mhaasanagataallokaan balina"scaavarohya sa.h| pade.suucce.su lokaa.mstu k.sudraan sa.msthaapayatyapi|
ⅬⅢ k.sudhitaan maanavaan dravyairuttamai.h paritarpya sa.h| sakalaan dhanino lokaan vis.rjed riktahastakaan|
ⅬⅣ ibraahiimi ca tadva.m"se yaa dayaasti sadaiva taa.m| sm.rtvaa puraa pit.r.naa.m no yathaa saak.saat prati"sruta.m|
ⅬⅤ israayelsevakastena tathopakriyate svaya.m||
ⅬⅥ anantara.m mariyam praaye.na maasatrayam ilii"sevayaa saho.sitvaa vyaaghuyya nijanive"sana.m yayau|
ⅬⅦ tadanantaram ilii"sevaayaa.h prasavakaala upasthite sati saa putra.m praaso.s.ta|
ⅬⅧ tata.h parame"svarastasyaa.m mahaanugraha.m k.rtavaan etat "srutvaa samiipavaasina.h ku.tumbaa"scaagatya tayaa saha mumudire|
ⅬⅨ tathaa.s.tame dine te baalakasya tvaca.m chettum etya tasya pit.rnaamaanuruupa.m tannaama sikhariya iti karttumii.su.h|
ⅬⅩ kintu tasya maataakathayat tanna, naamaasya yohan iti karttavyam|
ⅬⅪ tadaa te vyaaharan tava va.m"samadhye naamed.r"sa.m kasyaapi naasti|
ⅬⅫ tata.h para.m tasya pitara.m sikhariya.m prati sa"nketya papracchu.h "si"so.h ki.m naama kaari.syate?
ⅬⅩⅢ tata.h sa phalakameka.m yaacitvaa lilekha tasya naama yohan bhavi.syati| tasmaat sarvve aa"scaryya.m menire|
ⅬⅩⅣ tatk.sa.na.m sikhariyasya jihvaajaa.dye.apagate sa mukha.m vyaadaaya spa.s.tavar.namuccaaryya ii"svarasya gu.naanuvaada.m cakaara|
ⅬⅩⅤ tasmaaccaturdiksthaa.h samiipavaasilokaa bhiitaa evametaa.h sarvvaa.h kathaa yihuudaayaa.h parvvatamayaprade"sasya sarvvatra pracaaritaa.h|
ⅬⅩⅥ tasmaat "srotaaro mana.hsu sthaapayitvaa kathayaambabhuuvu.h kiid.r"soya.m baalo bhavi.syati? atha parame"svarastasya sahaayobhuut|
ⅬⅩⅦ tadaa yohana.h pitaa sikhariya.h pavitre.naatmanaa paripuur.na.h san etaad.r"sa.m bhavi.syadvaakya.m kathayaamaasa|
ⅬⅩⅧ israayela.h prabhu ryastu sa dhanya.h parame"svara.h| anug.rhya nijaallokaan sa eva parimocayet|
ⅬⅩⅨ vipak.sajanahastebhyo yathaa mocyaamahe vaya.m| yaavajjiiva nca dharmme.na saaralyena ca nirbhayaa.h|
ⅬⅩⅩ sevaamahai tamevaikam etatkaara.nameva ca| svakiiya.m supavitra nca sa.msm.rtya niyama.m sadaa|
ⅬⅩⅪ k.rpayaa puru.saan puurvvaan nika.saarthaattu na.h pitu.h| ibraahiima.h samiipe ya.m "sapatha.m k.rtavaan puraa|
ⅬⅩⅫ tameva saphala.m kartta.m tathaa "satruga.nasya ca| .rृtiiyaakaari.na"scaiva karebhyo rak.sa.naaya na.h|
ⅬⅩⅩⅢ s.r.s.te.h prathamata.h sviiyai.h pavitrai rbhaavivaadibhi.h|
ⅬⅩⅩⅣ yathoktavaan tathaa svasya daayuuda.h sevakasya tu|
ⅬⅩⅩⅤ va.m"se traataarameka.m sa samutpaaditavaan svayam|
ⅬⅩⅩⅥ ato he baalaka tvantu sarvvebhya.h "sre.s.tha eva ya.h| tasyaiva bhaavivaadiiti pravikhyaato bhavi.syasi| asmaaka.m cara.naan k.seme maarge caalayitu.m sadaa| eva.m dhvaante.arthato m.rtyo"schaayaayaa.m ye tu maanavaa.h|
ⅬⅩⅩⅦ upavi.s.taastu taaneva prakaa"sayitumeva hi| k.rtvaa mahaanukampaa.m hi yaameva parame"svara.h|
ⅬⅩⅩⅧ uurdvvaat suuryyamudaayyaivaasmabhya.m praadaattu dar"sana.m| tayaanukampayaa svasya lokaanaa.m paapamocane|
ⅬⅩⅩⅨ paritraa.nasya tebhyo hi j naanavi"sraa.nanaaya ca| prabho rmaarga.m pari.skarttu.m tasyaagraayii bhavi.syasi||
ⅬⅩⅩⅩ atha baalaka.h "sariire.na buddhyaa ca varddhitumaarebhe; apara nca sa israayelo va.m"siiyalokaanaa.m samiipe yaavanna praka.tiibhuutastaastaavat praantare nyavasat|