ⅩⅥ
Ⅰ atha vi"sraamavaare gate magdaliinii mariyam yaakuubamaataa mariyam "saalomii cemaasta.m marddayitu.m sugandhidravyaa.ni kriitvaa
Ⅱ saptaahaprathamadine.atipratyuu.se suuryyodayakaale "sma"saanamupagataa.h|
Ⅲ kintu "sma"saanadvaarapaa.saa.no.atib.rhan ta.m ko.apasaarayi.syatiiti taa.h paraspara.m gadanti!
Ⅳ etarhi niriik.sya paa.saa.no dvaaro .apasaarita iti dad.r"su.h|
Ⅴ pa"scaattaa.h "sma"saana.m pravi"sya "suklavar.nadiirghaparicchadaav.rtameka.m yuvaana.m "sma"saanadak.si.napaar"sva upavi.s.ta.m d.r.s.tvaa camaccakru.h|
Ⅵ so.avadat, maabhai.s.ta yuuya.m kru"se hata.m naasaratiiyayii"su.m gave.sayatha sotra naasti "sma"saanaadudasthaat; tai ryatra sa sthaapita.h sthaana.m tadida.m pa"syata|
Ⅶ kintu tena yathokta.m tathaa yu.smaakamagre gaaliila.m yaasyate tatra sa yu.smaan saak.saat kari.syate yuuya.m gatvaa tasya "si.syebhya.h pitaraaya ca vaarttaamimaa.m kathayata|
Ⅷ taa.h kampitaa vistitaa"sca tuur.na.m "sma"saanaad bahirgatvaa palaayanta bhayaat kamapi kimapi naavada.m"sca|
Ⅸ apara.m yii"su.h saptaahaprathamadine pratyuu.se "sma"saanaadutthaaya yasyaa.h saptabhuutaastyaajitaastasyai magdaliiniimariyame prathama.m dar"sana.m dadau|
Ⅹ tata.h saa gatvaa "sokarodanak.rdbhyo.anugatalokebhyastaa.m vaarttaa.m kathayaamaasa|
Ⅺ kintu yii"su.h punarjiivan tasyai dar"sana.m dattavaaniti "srutvaa te na pratyayan|
Ⅻ pa"scaat te.saa.m dvaayo rgraamayaanakaale yii"suranyave"sa.m dh.rtvaa taabhyaa.m dar"sana dadau!
ⅩⅢ taavapi gatvaanya"si.syebhyastaa.m kathaa.m kathayaa ncakratu.h kintu tayo.h kathaamapi te na pratyayan|
ⅩⅣ "se.sata ekaada"sa"si.sye.su bhojanopavi.s.te.su yii"sustebhyo dar"sana.m dadau tathotthaanaat para.m taddar"sanapraaptalokaanaa.m kathaayaamavi"svaasakara.naat te.saamavi"svaasamana.hkaa.thinyaabhyaa.m hetubhyaa.m sa taa.mstarjitavaan|
ⅩⅤ atha taanaacakhyau yuuya.m sarvvajagad gatvaa sarvvajanaan prati susa.mvaada.m pracaarayata|
ⅩⅥ tatra ya.h ka"scid vi"svasya majjito bhavet sa paritraasyate kintu yo na vi"svasi.syati sa da.n.dayi.syate|
ⅩⅦ ki nca ye pratye.syanti tairiid.rg aa"scaryya.m karmma prakaa"sayi.syate te mannaamnaa bhuutaan tyaajayi.syanti bhaa.saa anyaa"sca vadi.syanti|
ⅩⅧ apara.m tai.h sarpe.su dh.rte.su praa.nanaa"sakavastuni piite ca te.saa.m kaapi k.sati rna bhavi.syati; rogi.naa.m gaatre.su karaarpite te.arogaa bhavi.syanti ca|
ⅩⅨ atha prabhustaanityaadi"sya svarga.m niita.h san parame"svarasya dak.si.na upavive"sa|
ⅩⅩ tataste prasthaaya sarvvatra susa.mvaadiiyakathaa.m pracaarayitumaarebhire prabhustu te.saa.m sahaaya.h san prakaa"sitaa"scaryyakriyaabhistaa.m kathaa.m pramaa.navatii.m cakaara| iti|