ⅩⅤ
Ⅰ atha prabhaate sati pradhaanayaajakaa.h praa nca upaadhyaayaa.h sarvve mantri.na"sca sabhaa.m k.rtvaa yii"suृ.m bandhayitva piilaataakhyasya de"saadhipate.h savidha.m niitvaa samarpayaamaasu.h|
Ⅱ tadaa piilaatasta.m p.r.s.tavaan tva.m ki.m yihuudiiyalokaanaa.m raajaa? tata.h sa pratyuktavaan satya.m vadasi|
Ⅲ apara.m pradhaanayaajakaastasya bahu.su vaakye.su do.samaaropayaa ncakru.h kintu sa kimapi na pratyuvaaca|
Ⅳ tadaanii.m piilaatasta.m puna.h papraccha tva.m ki.m nottarayasi? pa"syaite tvadviruddha.m kati.su saadhye.su saak.sa.m dadati|
Ⅴ kantu yii"sustadaapi nottara.m dadau tata.h piilaata aa"scaryya.m jagaama|
Ⅵ apara nca kaaraabaddhe kasti.m"scit jane tanmahotsavakaale lokai ryaacite de"saadhipatista.m mocayati|
Ⅶ ye ca puurvvamupaplavamakaar.surupaplave vadhamapi k.rtavantaste.saa.m madhye tadaano.m barabbaanaamaka eko baddha aasiit|
Ⅷ ato heto.h puurvvaapariiyaa.m riitikathaa.m kathayitvaa lokaa uccairuvanta.h piilaatasya samak.sa.m nivedayaamaasu.h|
Ⅸ tadaa piilaatastaanaacakhyau tarhi ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaana.m mocayi.syaami? yu.smaabhi.h kimi.syate?
Ⅹ yata.h pradhaanayaajakaa iir.syaata eva yii"su.m samaarpayanniti sa viveda|
Ⅺ kintu yathaa barabbaa.m mocayati tathaa praarthayitu.m pradhaanayaajakaa lokaan pravarttayaamaasu.h|
Ⅻ atha piilaata.h puna.h p.r.s.tavaan tarhi ya.m yihuudiiyaanaa.m raajeti vadatha tasya ki.m kari.syaami yu.smaabhi.h kimi.syate?
ⅩⅢ tadaa te punarapi proccai.h procusta.m kru"se vedhaya|
ⅩⅣ tasmaat piilaata.h kathitavaan kuta.h? sa ki.m kukarmma k.rtavaan? kintu te puna"sca ruvanto vyaajahrusta.m kru"se vedhaya|
ⅩⅤ tadaa piilaata.h sarvvaallokaan to.sayitumicchan barabbaa.m mocayitvaa yii"su.m ka"saabhi.h prah.rtya kru"se veddhu.m ta.m samarpayaambabhuuva|
ⅩⅥ anantara.m sainyaga.no.a.t.taalikaam arthaad adhipate rg.rha.m yii"su.m niitvaa senaanivaha.m samaahuyat|
ⅩⅦ pa"scaat te ta.m dhuumalavar.navastra.m paridhaapya ka.n.takamuku.ta.m racayitvaa "sirasi samaaropya
ⅩⅧ he yihuudiiyaanaa.m raajan namaskaara ityuktvaa ta.m namaskarttaamaarebhire|
ⅩⅨ tasyottamaa"nge vetraaghaata.m cakrustadgaatre ni.s.thiiva nca nicik.sipu.h, tathaa tasya sammukhe jaanupaata.m pra.nomu.h
ⅩⅩ itthamupahasya dhuumravar.navastram uttaaryya tasya vastra.m ta.m paryyadhaapayan kru"se veddhu.m bahirninyu"sca|
ⅩⅪ tata.h para.m sekandarasya ruphasya ca pitaa "simonnaamaa kurii.niiyaloka eka.h kuta"scid graamaadetya pathi yaati ta.m te yii"so.h kru"sa.m vo.dhu.m balaad dadhnu.h|
ⅩⅫ atha gulgaltaa arthaat "sira.hkapaalanaamaka.m sthaana.m yii"sumaaniiya
ⅩⅩⅢ te gandharasami"srita.m draak.saarasa.m paatu.m tasmai dadu.h kintu sa na jagraaha|
ⅩⅩⅣ tasmin kru"se viddhe sati te.saamekaika"sa.h ki.m praapsyatiiti nir.nayaaya
ⅩⅩⅤ tasya paridheyaanaa.m vibhaagaartha.m gu.tikaapaata.m cakru.h|
ⅩⅩⅥ aparam e.sa yihuudiiyaanaa.m raajeti likhita.m do.sapatra.m tasya "sirauurdvvam aaropayaa ncakru.h|
ⅩⅩⅦ tasya vaamadak.si.nayo rdvau caurau kru"sayo rvividhaate|
ⅩⅩⅧ tenaiva "aparaadhijanai.h saarddha.m sa ga.nito bhavi.syati," iti "saastrokta.m vacana.m siddhamabhuuta|
ⅩⅩⅨ anantara.m maarge ye ye lokaa gamanaagamane cakruste sarvva eva "siraa.msyaandolya nindanto jagadu.h, re mandiranaa"saka re dinatrayamadhye tannirmmaayaka,
ⅩⅩⅩ adhunaatmaanam avitvaa kru"saadavaroha|
ⅩⅩⅪ ki nca pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca tadvat tirask.rtya paraspara.m cacak.sire e.sa paraanaavat kintu svamavitu.m na "saknoti|
ⅩⅩⅫ yadiisraayelo raajaabhi.siktastraataa bhavati tarhyadhunaina kru"saadavarohatu vaya.m tad d.r.s.tvaa vi"svasi.syaama.h; ki nca yau lokau tena saarddha.m kru"se .avidhyetaa.m taavapi ta.m nirbhartsayaamaasatu.h|
ⅩⅩⅩⅢ atha dvitiiyayaamaat t.rtiiyayaama.m yaavat sarvvo de"sa.h saandhakaarobhuut|
ⅩⅩⅩⅣ tatast.rtiiyaprahare yii"suruccairavadat elii elii laamaa "sivaktanii arthaad "he madii"sa madii"sa tva.m paryyatyaak.sii.h kuto hi maa.m?"
ⅩⅩⅩⅤ tadaa samiipasthalokaanaa.m kecit tadvaakya.m ni"samyaacakhyu.h pa"syai.sa eliyam aahuuyati|
ⅩⅩⅩⅥ tata eko jano dhaavitvaagatya spa nje .amlarasa.m puurayitvaa ta.m na.daagre nidhaaya paatu.m tasmai dattvaavadat ti.s.tha eliya enamavarohayitum eti na veti pa"syaami|
ⅩⅩⅩⅦ atha yii"suruccai.h samaahuuya praa.naan jahau|
ⅩⅩⅩⅧ tadaa mandirasya javanikordvvaadadha.hryyantaa vidiir.naa dvikha.n.daabhuut|
ⅩⅩⅩⅨ ki nca itthamuccairaahuuya praa.naan tyajanta.m ta.m d.r.sdvaa tadrak.sa.naaya niyukto ya.h senaapatiraasiit sovadat naroyam ii"svaraputra iti satyam|
ⅩⅬ tadaanii.m magdaliinii marisam kani.s.thayaakuubo yose"sca maataanyamariyam "saalomii ca yaa.h striyo
ⅩⅬⅠ gaaliilprade"se yii"su.m sevitvaa tadanugaaminyo jaataa imaastadanyaa"sca yaa anekaa naaryo yii"sunaa saarddha.m yiruu"saalamamaayaataastaa"sca duuraat taani dad.r"su.h|
ⅩⅬⅡ athaasaadanadinasyaarthaad vi"sraamavaaraat puurvvadinasya saaya.mkaala aagata
ⅩⅬⅢ ii"svararaajyaapek.syarimathiiyayuu.saphanaamaa maanyamantrii sametya piilaatasavidha.m nirbhayo gatvaa yii"sordeha.m yayaace|
ⅩⅬⅣ kintu sa idaanii.m m.rta.h piilaata ityasambhava.m matvaa "satasenaapatimaahuuya sa kadaa m.rta iti papraccha|
ⅩⅬⅤ "satasemanaapatimukhaat tajj naatvaa yuu.saphe yii"sordeha.m dadau|
ⅩⅬⅥ pa"scaat sa suuk.sma.m vaasa.h kriitvaa yii"so.h kaayamavarohya tena vaasasaa ve.s.taayitvaa girau khaata"sma"saane sthaapitavaan paa.saa.na.m lo.thayitvaa dvaari nidadhe|
ⅩⅬⅦ kintu yatra sosthaapyata tata magdaliinii mariyam yosimaat.rmariyam ca dad.r"sat.r.h|