mathilikhita.h susa.mvaada.h
Ⅰ ibraahiima.h santaano daayuud tasya santaano yii"sukhrii.s.tastasya puurvvapuru.sava.m"sa"sre.nii|
Ⅱ ibraahiima.h putra ishaak tasya putro yaakuub tasya putro yihuudaastasya bhraatara"sca|
Ⅲ tasmaad yihuudaatastaamaro garbhe perasserahau jaj naate, tasya perasa.h putro hi.sro.n tasya putro .araam|
Ⅳ tasya putro .ammiinaadab tasya putro naha"son tasya putra.h salmon|
Ⅴ tasmaad raahabo garbhe boyam jaj ne, tasmaad ruuto garbhe obed jaj ne, tasya putro yi"saya.h|
Ⅵ tasya putro daayuud raaja.h tasmaad m.rtoriyasya jaayaayaa.m sulemaan jaj ne|
Ⅶ tasya putro rihabiyaam, tasya putro.abiya.h, tasya putra aasaa:|
Ⅷ tasya suto yiho"saapha.t tasya suto yihoraama tasya suta u.siya.h|
Ⅸ tasya suto yotham tasya suta aaham tasya suto hi.skiya.h|
Ⅹ tasya suto mina"si.h, tasya suta aamon tasya suto yo"siya.h|
Ⅺ baabilnagare pravasanaat puurvva.m sa yo"siyo yikhaniya.m tasya bhraat.r.m"sca janayaamaasa|
Ⅻ tato baabili pravasanakaale yikhaniya.h "saltiiyela.m janayaamaasa, tasya suta.h sirubbaavil|
ⅩⅢ tasya suto .abohud tasya suta iliiyaakiim tasya suto.asor|
ⅩⅣ asora.h suta.h saadok tasya suta aakhiim tasya suta iliihuud|
ⅩⅤ tasya suta iliyaasar tasya suto mattan|
ⅩⅥ tasya suto yaakuub tasya suto yuu.saph tasya jaayaa mariyam; tasya garbhe yii"surajani, tameva khrii.s.tam (arthaad abhi.sikta.m) vadanti|
ⅩⅦ ittham ibraahiimo daayuuda.m yaavat saakalyena caturda"sapuru.saa.h; aa daayuuda.h kaalaad baabili pravasanakaala.m yaavat caturda"sapuru.saa bhavanti| baabili pravaasanakaalaat khrii.s.tasya kaala.m yaavat caturda"sapuru.saa bhavanti|
ⅩⅧ yii"sukhrii.s.tasya janma kaththate| mariyam naamikaa kanyaa yuu.saphe vaagdattaasiit, tadaa tayo.h sa"ngamaat praak saa kanyaa  pavitre.naatmanaa garbhavatii babhuuva|
ⅩⅨ tatra tasyaa.h pati ryuu.saph saujanyaat tasyaa.h kala"nga.m prakaa"sayitum anicchan gopanene taa.m paarityaktu.m mana"scakre|
ⅩⅩ sa tathaiva bhaavayati, tadaanii.m parame"svarasya duuta.h svapne ta.m dar"sana.m dattvaa vyaajahaara, he daayuuda.h santaana yuu.saph tva.m nijaa.m jaayaa.m mariyamam aadaatu.m maa bhai.sii.h|
ⅩⅪ yatastasyaa garbha.h pavitraadaatmano.abhavat, saa ca putra.m prasavi.syate, tadaa tva.m tasya naama yii"sum (arthaat traataara.m) karii.syase, yasmaat sa nijamanujaan te.saa.m kalu.sebhya uddhari.syati|
ⅩⅫ ittha.m sati, pa"sya garbhavatii kanyaa tanaya.m prasavi.syate| immaanuuyel tadiiya nca naamadheya.m bhavi.syati|| immaanuuyel asmaaka.m sa"ngii"svara_ityartha.h|
ⅩⅩⅢ iti yad vacana.m purvva.m bhavi.syadvaktraa ii"svara.h kathaayaamaasa, tat tadaanii.m siddhamabhavat|
ⅩⅩⅣ anantara.m yuu.saph nidraato jaagarita utthaaya parame"svariiyaduutasya nide"saanusaare.na nijaa.m jaayaa.m jagraaha,
ⅩⅩⅤ kintu yaavat saa nija.m prathamasuta.m a su.suve, taavat taa.m nopaagacchat, tata.h sutasya naama yii"su.m cakre|