Ⅰ anantara.m herod sa.mj nake raaj ni raajya.m "saasati yihuudiiyade"sasya baitlehami nagare yii"sau jaatavati ca, katipayaa jyotirvvuda.h puurvvasyaa di"so yiruu"saalamnagara.m sametya kathayamaasu.h,
Ⅱ yo yihuudiiyaanaa.m raajaa jaatavaan, sa kutraaste? vaya.m puurvvasyaa.m di"si ti.s.thantastadiiyaa.m taarakaam apa"syaama tasmaat ta.m pra.nantum aाgamaama|
Ⅲ tadaa herod raajaa kathaametaa.m ni"samya yiruu"saalamnagarasthitai.h sarvvamaanavai.h saarddham udvijya
Ⅳ sarvvaan pradhaanayaajakaan adhyaapakaa.m"sca samaahuuyaaniiya papraccha, khrii.s.ta.h kutra jani.syate?
Ⅴ tadaa te kathayaamaasu.h, yihuudiiyade"sasya baitlehami nagare, yato bhavi.syadvaadinaa ittha.m likhitamaaste,
Ⅵ sarvvaabhyo raajadhaaniibhyo yihuudiiyasya niiv.rta.h| he yiihuudiiyade"sasye baitleham tva.m na caavaraa|israayeliiyalokaan me yato ya.h paalayi.syati| taad.rgeko mahaaraajastvanmadhya udbhavi.syatii||
Ⅶ tadaanii.m herod raajaa taan jyotirvvido gopanam aahuuya saa taarakaa kadaa d.r.s.taabhavat , tad vini"scayaamaasa|
Ⅷ apara.m taan baitlehama.m prahiitya gaditavaan, yuuya.m yaata, yatnaat ta.m "si"sum anvi.sya tadudde"se praapte mahya.m vaarttaa.m daasyatha, tato mayaapi gatvaa sa pra.na.msyate|
Ⅸ tadaanii.m raaj na etaad.r"siim aaj naa.m praapya te pratasthire, tata.h puurvvarsyaa.m di"si sthitaistai ryaa taarakaa d.r.s.taa saa taarakaa te.saamagre gatvaa yatra sthaane "si"suuraaste, tasya sthaanasyopari sthagitaa tasyau|
Ⅹ tad d.r.s.tvaa te mahaananditaa babhuuvu.h,
Ⅺ tato gehamadhya pravi"sya tasya maatraa mariyamaa saaddha.m ta.m "si"su.m niriik.saya da.n.davad bhuutvaa pra.nemu.h, apara.m sve.saa.m ghanasampatti.m mocayitvaa suvar.na.m kunduru.m gandharama nca tasmai dar"saniiya.m dattavanta.h|
Ⅻ pa"scaad herod raajasya samiipa.m punarapi gantu.m svapna ii"svare.na ni.siddhaa.h santo .anyena pathaa te nijade"sa.m prati pratasthire|
ⅩⅢ anantara.m te.su gatavatmu parame"svarasya duuto yuu.saphe svapne dar"sana.m datvaa jagaada, tvam utthaaya "si"su.m tanmaatara nca g.rhiitvaa misarde"sa.m palaayasva, apara.m yaavadaha.m tubhya.m vaarttaa.m na kathayi.syaami, taavat tatraiva nivasa, yato raajaa herod "si"su.m naa"sayitu.m m.rgayi.syate|
ⅩⅣ tadaanii.m yuu.saph utthaaya rajanyaa.m "si"su.m tanmaatara nca g.rhiitvaa misarde"sa.m prati pratasthe,
ⅩⅤ gatvaa ca herodo n.rpate rmara.naparyyanta.m tatra de"se nyuvaasa, tena misarde"saadaha.m putra.m svakiiya.m samupaahuuyam| yadetadvacanam ii"svare.na bhavi.syadvaadinaa kathita.m tat saphalamabhuut|
ⅩⅥ anantara.m herod jyotirvidbhiraatmaana.m prava ncita.m vij naaya bh.r"sa.m cukopa; apara.m jyotirvvidbhyastena vini"scita.m yad dina.m taddinaad ga.nayitvaa dvitiiyavatsara.m pravi.s.taa yaavanto baalakaa asmin baitlehamnagare tatsiimamadhye caasan, lokaan prahitya taan sarvvaan ghaatayaamaasa|
ⅩⅦ ata.h anekasya vilaapasya ninaada: krandanasya ca| "sokena k.rta"sabda"sca raamaayaa.m sa.mni"samyate| svabaalaga.nahetorvai raahel naarii tu rodinii| na manyate prabodhantu yataste naiva manti hi||
ⅩⅧ yadetad vacana.m yiriimiyanaamakabhavi.syadvaadinaa kathita.m tat tadaanii.m saphalam abhuut|
ⅩⅨ tadanantara.m heredi raajani m.rte parame"svarasya duuto misarde"se svapne dar"sana.m dattvaa yuu.saphe kathitavaan
ⅩⅩ tvam utthaaya "si"su.m tanmaatara nca g.rhiitvaa punarapiisraayelo de"sa.m yaahii, ye janaa.h "si"su.m naa"sayitum am.rgayanta, te m.rtavanta.h|
ⅩⅪ tadaanii.m sa utthaaya "si"su.m tanmaatara nca g.rhlan israayelde"sam aajagaama|
ⅩⅫ kintu yihuudiiyade"se arkhilaayanaama raajakumaaro nijapitu rheroda.h pada.m praapya raajatva.m karotiiti ni"samya tat sthaana.m yaatu.m "sa"nkitavaan, pa"scaat svapna ii"svaraat prabodha.m praapya gaaliilde"sasya prade"saika.m prasthaaya naasarannaama nagara.m gatvaa tatra nyu.sitavaan,
ⅩⅩⅢ tena ta.m naasaratiiya.m kathayi.syanti, yadetadvaakya.m bhavi.syadvaadibhiruktta.m tat saphalamabhavat|