ⅩⅩⅦ
Ⅰ prabhaate jaate pradhaanayaajakalokapraaciinaa yii"su.m hantu.m tatpratikuula.m mantrayitvaa
Ⅱ ta.m badvvaa niitvaa pantiiyapiilaataakhyaadhipe samarpayaamaasu.h|
Ⅲ tato yii"so.h parakarevvarpayitaa yihuudaastatpraa.naada.n.daaj naa.m viditvaa santaptamanaa.h pradhaanayaajakalokapraaciinaanaa.m samak.sa.m taastrii.m"sanmudraa.h pratidaayaavaadiit,
Ⅳ etanniraagonarapraa.naparakaraarpa.naat kalu.sa.m k.rtavaanaha.m| tadaa ta uditavanta.h, tenaasmaaka.m ki.m? tvayaa tad budhyataam|
Ⅴ tato yihuudaa mandiramadhye taa mudraa nik.sipya prasthitavaan itvaa ca svayamaatmaanamudbabandha|
Ⅵ pa"scaat pradhaanayaajakaastaa mudraa aadaaya kathitavanta.h, etaa mudraa.h "so.nitamuulya.m tasmaad bhaa.n.daagaare na nidhaatavyaa.h|
Ⅶ anantara.m te mantrayitvaa vide"sinaa.m "sma"saanasthaanaaya taabhi.h kulaalasya k.setramakrii.nan|
Ⅷ ato.adyaapi tatsthaana.m raktak.setra.m vadanti|
Ⅸ ittha.m sati israayeliiyasantaanai ryasya muulya.m nirupita.m, tasya tri.m"sanmudraamaana.m muulya.m
Ⅹ maa.m prati parame"svarasyaade"saat tebhya aadiiyata, tena ca kulaalasya k.setra.m kriitamiti yadvacana.m yirimiyabhavi.syadvaadinaa prokta.m tat tadaasidhyat|
Ⅺ anantara.m yii"sau tadadhipate.h sammukha upati.s.thati sa ta.m papraccha, tva.m ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaa? tadaa yii"sustamavadat, tva.m satyamuktavaan|
Ⅻ kintu pradhaanayaajakapraaciinairabhiyuktena tena kimapi na pratyavaadi|
ⅩⅢ tata.h piilaatena sa udita.h, ime tvatpratikuulata.h kati kati saak.sya.m dadati, tat tva.m na "s.r.no.si?
ⅩⅣ tathaapi sa te.saamekasyaapi vacasa uttara.m noditavaan; tena so.adhipati rmahaacitra.m vidaamaasa|
ⅩⅤ anyacca tanmahakaale.adhipateretaad.r"sii raatiraasiit, prajaa ya.m ka ncana bandhina.m yaacante, tameva sa mocayatiiti|
ⅩⅥ tadaanii.m barabbaanaamaa ka"scit khyaatabandhyaasiit|
ⅩⅦ tata.h piilaatastatra militaan lokaan ap.rcchat, e.sa barabbaa bandhii khrii.s.tavikhyaato yii"su"scaitayo.h ka.m mocayi.syaami? yu.smaaka.m kimiipsita.m?
ⅩⅧ tairiir.syayaa sa samarpita iti sa j naatavaan|
ⅩⅨ apara.m vicaaraasanopave"sanakaale piilaatasya patnii bh.rtya.m prahitya tasmai kathayaamaasa, ta.m dhaarmmikamanuja.m prati tvayaa kimapi na karttavya.m; yasmaat tatk.rte.adyaaha.m svapne prabhuutaka.s.tamalabhe|
ⅩⅩ anantara.m pradhaanayaajakapraaciinaa barabbaa.m yaacitvaadaatu.m yii"su nca hantu.m sakalalokaan praavarttayan|
ⅩⅪ tato.adhipatistaan p.r.s.tavaan, etayo.h kamaha.m mocayi.syaami? yu.smaaka.m kecchaa? te procu rbarabbaa.m|
ⅩⅫ tadaa piilaata.h papraccha, tarhi ya.m khrii.s.ta.m vadanti, ta.m yii"su.m ki.m kari.syaami? sarvve kathayaamaasu.h, sa kru"sena vidhyataa.m|
ⅩⅩⅢ tato.adhipatiravaadiit, kuta.h? ki.m tenaaparaaddha.m? kintu te punarucai rjagadu.h, sa kru"sena vidhyataa.m|
ⅩⅩⅣ tadaa nijavaakyamagraahyamabhuut, kalaha"scaapyabhuut, piilaata iti vilokya lokaanaa.m samak.sa.m toyamaadaaya karau prak.saalyaavocat, etasya dhaarmmikamanu.syasya "so.nitapaate nirdo.so.aha.m, yu.smaabhireva tad budhyataa.m|
ⅩⅩⅤ tadaa sarvvaa.h prajaa.h pratyavocan, tasya "so.nitapaataaparaadho.asmaakam asmatsantaanaanaa ncopari bhavatu|
ⅩⅩⅥ tata.h sa te.saa.m samiipe barabbaa.m mocayaamaasa yii"suntu ka.saabhiraahatya kru"sena vedhitu.m samarpayaamaasa|
ⅩⅩⅦ anantaram adhipate.h senaa adhipate rg.rha.m yii"sumaaniiya tasya samiipe senaasamuuha.m sa.mjag.rhu.h|
ⅩⅩⅧ tataste tasya vasana.m mocayitvaa k.r.s.nalohitavar.navasana.m paridhaapayaamaasu.h
ⅩⅩⅨ ka.n.takaanaa.m muku.ta.m nirmmaaya tacchirasi dadu.h, tasya dak.si.nakare vetrameka.m dattvaa tasya sammukhe jaanuuni paatayitvaa, he yihuudiiyaanaa.m raajan, tubhya.m nama ityuktvaa ta.m tira"scakru.h,
ⅩⅩⅩ tatastasya gaatre ni.s.thiiva.m datvaa tena vetre.na "sira aajaghnu.h|
ⅩⅩⅪ ittha.m ta.m tirask.rtya tad vasana.m mocayitvaa punarnijavasana.m paridhaapayaa ncakru.h, ta.m kru"sena vedhitu.m niitavanta.h|
ⅩⅩⅫ pa"scaatte bahirbhuuya kurii.niiya.m "simonnaamakameka.m vilokya kru"sa.m vo.dhu.m tamaadadire|
ⅩⅩⅩⅢ anantara.m gulgaltaam arthaat "siraskapaalanaamakasthaanamu pasthaaya te yii"save pittami"sritaamlarasa.m paatu.m dadu.h,
ⅩⅩⅩⅣ kintu sa tamaasvaadya na papau|
ⅩⅩⅩⅤ tadaanii.m te ta.m kru"sena sa.mvidhya tasya vasanaani gu.tikaapaatena vibhajya jag.rhu.h, tasmaat, vibhajante.adhariiya.m me te manu.syaa.h paraspara.m| maduttariiyavastraartha.m gu.tikaa.m paatayanti ca||yadetadvacana.m bhavi.syadvaadibhiruktamaasiit, tadaa tad asidhyat,
ⅩⅩⅩⅥ pa"scaat te tatropavi"sya tadrak.sa.nakarvva.ni niyuktaastasthu.h|
ⅩⅩⅩⅦ aparam e.sa yihuudiiyaanaa.m raajaa yii"surityapavaadalipipatra.m tacchirasa uurdvve yojayaamaasu.h|
ⅩⅩⅩⅧ tatastasya vaame dak.si.ne ca dvau cairau tena saaka.m kru"sena vividhu.h|
ⅩⅩⅩⅨ tadaa paanthaa nija"siro laa.dayitvaa ta.m nindanto jagadu.h,
ⅩⅬ he ii"svaramandirabha njaka dinatraye tannirmmaata.h sva.m rak.sa, cettvamii"svarasutastarhi kru"saadavaroha|
ⅩⅬⅠ pradhaanayaajakaadhyaapakapraaciinaa"sca tathaa tirask.rtya jagadu.h,
ⅩⅬⅡ so.anyajanaanaavat, kintu svamavitu.m na "saknoti| yadiisraayelo raajaa bhavet, tarhiidaaniimeva kru"saadavarohatu, tena ta.m vaya.m pratye.syaama.h|
ⅩⅬⅢ sa ii"svare pratyaa"saamakarot, yadii"svarastasmin santu.s.tastarhiidaaniimeva tamavet, yata.h sa uktavaan ahamii"svarasuta.h|
ⅩⅬⅣ yau stenau saaka.m tena kru"sena viddhau tau tadvadeva ta.m ninindatu.h|
ⅩⅬⅤ tadaa dvitiiyayaamaat t.rtiiyayaama.m yaavat sarvvade"se tamira.m babhuuva,
ⅩⅬⅥ t.rtiiyayaame "elii elii laamaa "sivaktanii", arthaat madii"svara madii"svara kuto maamatyaak.sii.h? yii"suruccairiti jagaada|
ⅩⅬⅦ tadaa tatra sthitaa.h kecit tat "srutvaa babhaa.sire, ayam eliyamaahuuyati|
ⅩⅬⅧ te.saa.m madhyaad eka.h "siighra.m gatvaa spa nja.m g.rhiitvaa tatraamlarasa.m dattvaa nalena paatu.m tasmai dadau|
ⅩⅬⅨ itare.akathayan ti.s.thata, ta.m rak.situm eliya aayaati naveti pa"syaama.h|
Ⅼ yii"su.h punarucairaahuuya praa.naan jahau|
ⅬⅠ tato mandirasya vicchedavasanam uurdvvaadadho yaavat chidyamaana.m dvidhaabhavat,
ⅬⅡ bhuumi"scakampe bhuudharovyadiiryyata ca| "sma"saane mukte bhuuripu.nyavataa.m suptadehaa udati.s.than,
ⅬⅢ "sma"saanaad vahirbhuuya tadutthaanaat para.m pu.nyapura.m gatvaa bahujanaan dar"sayaamaasu.h|
ⅬⅣ yii"surak.sa.naaya niyukta.h "satasenaapatistatsa"ngina"sca taad.r"sii.m bhuukampaadigha.tanaa.m d.r.s.tvaa bhiitaa avadan, e.sa ii"svaraputro bhavati|
ⅬⅤ yaa bahuyo.sito yii"su.m sevamaanaa gaaliilastatpa"scaadaagataastaasaa.m madhye
ⅬⅥ magdaliinii mariyam yaakuubyo"syo rmaataa yaa mariyam sibadiyaputrayo rmaataa ca yo.sita etaa duure ti.s.thantyo dad.r"su.h|
ⅬⅦ sandhyaayaa.m satyam arimathiyaanagarasya yuu.saphnaamaa dhanii manujo yii"so.h "si.syatvaat
ⅬⅧ piilaatasya samiipa.m gatvaa yii"so.h kaaya.m yayaace, tena piilaata.h kaaya.m daatum aadide"sa|
ⅬⅨ yuu.saph tatkaaya.m niitvaa "sucivastre.naacchaadya
ⅬⅩ svaartha.m "saile yat "sma"saana.m cakhaana, tanmadhye tatkaaya.m nidhaaya tasya dvaari v.rhatpaa.saa.na.m dadau|
ⅬⅪ kintu magdaliinii mariyam anyamariyam ete striyau tatra "sma"saanasammukha upavivi"satu.h|
ⅬⅫ tadanantara.m nistaarotsavasyaayojanadinaat pare.ahani pradhaanayaajakaa.h phiruu"sina"sca militvaa piilaatamupaagatyaakathayan,
ⅬⅩⅢ he maheccha sa prataarako jiivana akathayat, dinatrayaat para.m "sma"saanaadutthaasyaami tadvaakya.m smaraamo vaya.m;
ⅬⅩⅣ tasmaat t.rtiiyadina.m yaavat tat "sma"saana.m rak.situmaadi"satu, nocet tacchi.syaa yaaminyaamaagatya ta.m h.rtvaa lokaan vadi.syanti, sa "sma"saanaadudati.s.that, tathaa sati prathamabhraante.h "se.siiyabhraanti rmahatii bhavi.syati|
ⅬⅩⅤ tadaa piilaata avaadiit, yu.smaaka.m samiipe rak.siga.na aaste, yuuya.m gatvaa yathaa saadhya.m rak.sayata|
ⅬⅩⅥ tataste gatvaa tadduuाrapaa.saa.na.m mudraa"nkita.m k.rtvaa rak.siga.na.m niyojya "sma"saana.m rak.sayaamaasu.h|