ⅩⅩⅧ
Ⅰ tata.h para.m vi"sraamavaarasya "se.se saptaahaprathamadinasya prabhote jaate magdaliinii mariyam anyamariyam ca "sma"saana.m dra.s.tumaagataa|
Ⅱ tadaa mahaan bhuukampo.abhavat; parame"svariiyaduuta.h svargaadavaruhya "sma"saanadvaaraat paa.saa.namapasaaryya taduparyyupavive"sa|
Ⅲ tadvadana.m vidyudvat tejomaya.m vasana.m hima"subhra nca|
Ⅳ tadaanii.m rak.si.nastadbhayaat kampitaa m.rtavad babhuuva.h|
Ⅴ sa duuto yo.sito jagaada, yuuya.m maa bhai.s.ta, kru"sahatayii"su.m m.rgayadhve tadaha.m vedmi|
Ⅵ so.atra naasti, yathaavadat tathotthitavaan; etat prabho.h "sayanasthaana.m pa"syata|
Ⅶ tuur.na.m gatvaa tacchi.syaan iti vadata, sa "sma"saanaad udati.s.that, yu.smaakamagre gaaliila.m yaasyati yuuya.m tatra ta.m viik.si.syadhve, pa"syataaha.m vaarttaamimaa.m yu.smaanavaadi.sa.m|
Ⅷ tatastaa bhayaat mahaanandaa nca "sma"saanaat tuur.na.m bahirbhuuya tacchi.syaan vaarttaa.m vaktu.m dhaavitavatya.h| kintu "si.syaan vaarttaa.m vaktu.m yaanti, tadaa yii"su rdar"sana.m dattvaa taa jagaada,
Ⅸ yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaat, tatastaa aagatya tatpaadayo.h patitvaa pra.nemu.h|
Ⅹ yii"sustaa avaadiit, maa bibhiita, yuuya.m gatvaa mama bhraat.rn gaaliila.m yaatu.m vadata, tatra te maa.m drak.syanti|
Ⅺ striyo gacchanti, tadaa rak.si.naa.m kecit pura.m gatvaa yadyad gha.tita.m tatsarvva.m pradhaanayaajakaan j naapitavanta.h|
Ⅻ te praaciinai.h sama.m sa.msada.m k.rtvaa mantrayanto bahumudraa.h senaabhyo dattvaavadan,
ⅩⅢ asmaasu nidrite.su tacchi.syaa yaaminyaamaagatya ta.m h.rtvaanayan, iti yuuya.m pracaarayata|
ⅩⅣ yadyetadadhipate.h "srotragocariibhavet, tarhi ta.m bodhayitvaa yu.smaanavi.syaama.h|
ⅩⅤ tataste mudraa g.rhiitvaa "sik.saanuruupa.m karmma cakru.h, yihuudiiyaanaa.m madhye tasyaadyaapi ki.mvadantii vidyate|
ⅩⅥ ekaada"sa "si.syaa yii"suniruupitaagaaliilasyaadri.m gatvaa
ⅩⅦ tatra ta.m sa.mviik.sya pra.nemu.h, kintu kecit sandigdhavanta.h|
ⅩⅧ yii"suste.saa.m samiipamaagatya vyaah.rtavaan, svargamedinyo.h sarvvaadhipatitvabhaaro mayyarpita aaste|
ⅩⅨ ato yuuya.m prayaaya sarvvade"siiyaan "si.syaan k.rtvaa pitu.h putrasya pavitrasyaatmana"sca naamnaa taanavagaahayata; aha.m yu.smaan yadyadaadi"sa.m tadapi paalayitu.m taanupaadi"sata|
ⅩⅩ pa"syata, jagadanta.m yaavat sadaaha.m yu.smaabhi.h saaka.m ti.s.thaami| iti|