maarkalikhita.h susa.mvaada.h
Ⅰ ii"svaraputrasya yii"sukhrii.s.tasya susa.mvaadaarambha.h|
Ⅱ bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su lipiritthamaaste, pa"sya svakiiyaduutantu tavaagre pre.sayaamyaham| gatvaa tvadiiyapanthaana.m sa hi pari.skari.syati|
Ⅲ "parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| tasya raajapatha ncaiva samaana.m kurutaadhunaa|" ityetat praantare vaakya.m vadata.h kasyacidrava.h||
Ⅳ saeva yohan praantare majjitavaan tathaa paapamaarjananimitta.m manovyaavarttakamajjanasya kathaa nca pracaaritavaan|
Ⅴ tato yihuudaade"sayiruu"saalamnagaranivaasina.h sarvve lokaa bahi rbhuutvaa tasya samiipamaagatya svaani svaani paapaanya"ngiik.rtya yarddananadyaa.m tena majjitaa babhuuvu.h|
Ⅵ asya yohana.h paridheyaani kramelakalomajaani, tasya ka.tibandhana.m carmmajaatam, tasya bhak.syaa.ni ca "suukakii.taa vanyamadhuuni caasan|
Ⅶ sa pracaarayan kathayaa ncakre, aha.m namriibhuuya yasya paadukaabandhana.m mocayitumapi na yogyosmi, taad.r"so matto gurutara eka.h puru.so matpa"scaadaagacchati|
Ⅷ aha.m yu.smaan jale majjitavaan kintu sa pavitra aatmaani sa.mmajjayi.syati|
Ⅸ apara nca tasminneva kaale gaaliilprade"sasya naasaradgraamaad yii"suraagatya yohanaa yarddananadyaa.m majjito.abhuut|
Ⅹ sa jalaadutthitamaatro meghadvaara.m mukta.m kapotavat svasyopari avarohantamaatmaana nca d.r.s.tavaan|
Ⅺ tva.m mama priya.h putrastvayyeva mamamahaasanto.sa iyamaakaa"siiyaa vaa.nii babhuuva|
Ⅻ tasmin kaale aatmaa ta.m praantaramadhya.m ninaaya|
ⅩⅢ atha sa catvaari.m"saddinaani tasmin sthaane vanyapa"subhi.h saha ti.s.than "saitaanaa pariik.sita.h; pa"scaat svargiiyaduutaasta.m si.sevire|
ⅩⅣ anantara.m yohani bandhanaalaye baddhe sati yii"su rgaaliilprade"samaagatya ii"svararaajyasya susa.mvaada.m pracaarayan kathayaamaasa,
ⅩⅤ kaala.h sampuur.na ii"svararaajya nca samiipamaagata.m; atoheto ryuuya.m manaa.msi vyaavarttayadhva.m susa.mvaade ca vi"svaasita|
ⅩⅥ tadanantara.m sa gaaliiliiyasamudrasya tiire gacchan "simon tasya bhraataa andriyanaamaa ca imau dvau janau matsyadhaari.nau saagaramadhye jaala.m prak.sipantau d.r.s.tvaa taavavadat,
ⅩⅦ yuvaa.m mama pa"scaadaagacchata.m, yuvaamaha.m manu.syadhaari.nau kari.syaami|
ⅩⅧ tatastau tatk.sa.nameva jaalaani parityajya tasya pa"scaat jagmatu.h|
ⅩⅨ tata.h para.m tatsthaanaat ki ncid duura.m gatvaa sa sivadiiputrayaakuub tadbhraat.ryohan ca imau naukaayaa.m jaalaanaa.m jiir.namuddhaarayantau d.r.s.tvaa taavaahuuyat|
ⅩⅩ tatastau naukaayaa.m vetanabhugbhi.h sahita.m svapitara.m vihaaya tatpa"scaadiiyatu.h|
ⅩⅪ tata.h para.m kapharnaahuumnaamaka.m nagaramupasthaaya sa vi"sraamadivase bhajanagraha.m pravi"sya samupadide"sa|
ⅩⅫ tasyopade"saallokaa aa"scaryya.m menire yata.h sodhyaapakaaiva nopadi"san prabhaavavaaniva propadide"sa|
ⅩⅩⅢ apara nca tasmin bhajanag.rhe apavitrabhuutena grasta eko maanu.sa aasiit| sa ciit"sabda.m k.rtvaa kathayaa ncake
ⅩⅩⅣ bho naasaratiiya yii"so tvamasmaan tyaja, tvayaa sahaasmaaka.m ka.h sambandha.h? tva.m kimasmaan naa"sayitu.m samaagata.h? tvamii"svarasya pavitraloka ityaha.m jaanaami|
ⅩⅩⅤ tadaa yii"susta.m tarjayitvaa jagaada tuu.s.nii.m bhava ito bahirbhava ca|
ⅩⅩⅥ tata.h so.apavitrabhuutasta.m sampii.dya atyucai"sciitk.rtya nirjagaama|
ⅩⅩⅦ tenaiva sarvve camatk.rtya paraspara.m kathayaa ncakrire, aho kimida.m? kiid.r"so.aya.m navya upade"sa.h? anena prabhaavenaapavitrabhuute.svaaj naapite.su te tadaaj naanuvarttino bhavanti|
ⅩⅩⅧ tadaa tasya ya"so gaaliila"scaturdiksthasarvvade"saan vyaapnot|
ⅩⅩⅨ apara nca te bhajanag.rhaad bahi rbhuutvaa yaakuubyohanbhyaa.m saha "simona aandriyasya ca nive"sana.m pravivi"su.h|
ⅩⅩⅩ tadaa pitarasya "sva"sruurjvarapii.ditaa "sayyaayaamaasta iti te ta.m jha.titi vij naapayaa ncakru.h|
ⅩⅩⅪ tata.h sa aagatya tasyaa hasta.m dh.rtvaa taamudasthaapayat; tadaiva taa.m jvaro.atyaak.siit tata.h para.m saa taan si.seve|
ⅩⅩⅫ athaasta.m gate ravau sandhyaakaale sati lokaastatsamiipa.m sarvvaan rogi.no bhuutadh.rtaa.m"sca samaaninyu.h|
ⅩⅩⅩⅢ sarvve naagarikaa lokaa dvaari sa.mmilitaa"sca|
ⅩⅩⅩⅣ tata.h sa naanaavidharogi.no bahuun manujaanarogi.na"scakaara tathaa bahuun bhuutaan tyaajayaa ncakaara taan bhuutaan kimapi vaakya.m vaktu.m ni.si.sedha ca yatohetoste tamajaanan|
ⅩⅩⅩⅤ apara nca so.atipratyuu.se vastutastu raatri"se.se samutthaaya bahirbhuuya nirjana.m sthaana.m gatvaa tatra praarthayaa ncakre|
ⅩⅩⅩⅥ anantara.m "simon tatsa"ngina"sca tasya pa"scaad gatavanta.h|
ⅩⅩⅩⅦ tadudde"sa.m praapya tamavadan sarvve lokaastvaa.m m.rgayante|
ⅩⅩⅩⅧ tadaa so.akathayat aagacchata vaya.m samiipasthaani nagaraa.ni yaama.h, yato.aha.m tatra kathaa.m pracaarayitu.m bahiraagamam|
ⅩⅩⅩⅨ atha sa te.saa.m gaaliilprade"sasya sarvve.su bhajanag.rhe.su kathaa.h pracaarayaa ncakre bhuutaanatyaajaya nca|
ⅩⅬ anantarameka.h ku.s.thii samaagatya tatsammukhe jaanupaata.m vinaya nca k.rtvaa kathitavaan yadi bhavaan icchati tarhi maa.m pari.skarttu.m "saknoti|
ⅩⅬⅠ tata.h k.rpaalu ryii"su.h karau prasaaryya ta.m spa.s.tvaa kathayaamaasa
ⅩⅬⅡ mamecchaa vidyate tva.m pari.sk.rto bhava| etatkathaayaa.h kathanamaatraat sa ku.s.thii rogaanmukta.h pari.sk.rto.abhavat|
ⅩⅬⅢ tadaa sa ta.m vis.rjan gaa.dhamaadi"sya jagaada
ⅩⅬⅣ saavadhaano bhava kathaamimaa.m kamapi maa vada; svaatmaana.m yaajaka.m dar"saya, lokebhya.h svapari.sk.rte.h pramaa.nadaanaaya muusaanir.niita.m yaddaana.m taduts.rjasva ca|
ⅩⅬⅤ kintu sa gatvaa tat karmma ittha.m vistaaryya pracaarayitu.m praarebhe tenaiva yii"su.h puna.h saprakaa"sa.m nagara.m prave.s.tu.m naa"saknot tatohetorbahi.h kaananasthaane tasyau; tathaapi caturddigbhyo lokaastasya samiipamaayayu.h|