Ⅰ tadanantara.m yii"sai katipayadinaani vilambya puna.h kapharnaahuumnagara.m pravi.s.te sa g.rha aasta iti ki.mvadantyaa tatk.sa.na.m tatsamiipa.m bahavo lokaa aagatya samupatasthu.h,
Ⅱ tasmaad g.rhamadhye sarvve.saa.m k.rte sthaana.m naabhavad dvaarasya caturdik.svapi naabhavat, tatkaale sa taan prati kathaa.m pracaarayaa ncakre|
Ⅲ tata.h para.m lokaa"scaturbhi rmaanavaireka.m pak.saaghaatina.m vaahayitvaa tatsamiipam aaninyu.h|
Ⅳ kintu janaanaa.m bahutvaat ta.m yii"so.h sammukhamaanetu.m na "saknuvanto yasmin sthaane sa aaste taduparig.rhap.r.s.tha.m khanitvaa chidra.m k.rtvaa tena maarge.na sa"sayya.m pak.saaghaatinam avarohayaamaasu.h|
Ⅴ tato yii"suste.saa.m vi"svaasa.m d.r.s.tvaa ta.m pak.saaghaatina.m babhaa.se he vatsa tava paapaanaa.m maarjana.m bhavatu|
Ⅵ tadaa kiyanto.adhyaapakaastatropavi"santo manobhi rvitarkayaa ncakru.h, e.sa manu.sya etaad.r"siimii"svaranindaa.m kathaa.m kuta.h kathayati?
Ⅶ ii"svara.m vinaa paapaani maar.s.tu.m kasya saamarthyam aaste?
Ⅷ ittha.m te vitarkayanti yii"sustatk.sa.na.m manasaa tad budvvaa taanavadad yuuyamanta.hkara.nai.h kuta etaani vitarkayatha?
Ⅸ tadanantara.m yii"sustatsthaanaat puna.h samudrata.ta.m yayau; lokanivahe tatsamiipamaagate sa taan samupadide"sa|
Ⅹ kintu p.rthivyaa.m paapaani maar.s.tu.m manu.syaputrasya saamarthyamasti, etad yu.smaan j naapayitu.m (sa tasmai pak.saaghaatine kathayaamaasa)
Ⅺ utti.s.tha tava "sayyaa.m g.rhiitvaa svag.rha.m yaahi, aha.m tvaamidam aaj naapayaami|
Ⅻ tata.h sa tatk.sa.nam utthaaya "sayyaa.m g.rhiitvaa sarvve.saa.m saak.saat jagaama; sarvve vismitaa etaad.r"sa.m karmma vayam kadaapi naapa"syaama, imaa.m kathaa.m kathayitve"svara.m dhanyamabruvan|
ⅩⅢ tadanantara.m yii"sustatsthaanaat puna.h samudrata.ta.m yayau; lokanivahe tatsamiipamaagate sa taan samupadide"sa|
ⅩⅣ atha gacchan karasa ncayag.rha upavi.s.tam aalphiiyaputra.m levi.m d.r.s.tvaa tamaahuuya kathitavaan matpa"scaat tvaamaamaccha tata.h sa utthaaya tatpa"scaad yayau|
ⅩⅤ anantara.m yii"sau tasya g.rhe bhoktum upavi.s.te bahava.h karama ncaayina.h paapina"sca tena tacchi.syai"sca sahopavivi"su.h, yato bahavastatpa"scaadaajagmu.h|
ⅩⅥ tadaa sa karama ncaayibhi.h paapibhi"sca saha khaadati, tad d.r.s.tvaadhyaapakaa.h phiruu"sina"sca tasya "si.syaanuucu.h karama ncaayibhi.h paapibhi"sca sahaaya.m kuto bhu.mkte pivati ca?
ⅩⅦ tadvaakya.m "srutvaa yii"su.h pratyuvaaca,arogilokaanaa.m cikitsakena prayojana.m naasti, kintu rogi.naameva; aha.m dhaarmmikaanaahvaatu.m naagata.h kintu mano vyaavarttayitu.m paapina eva|
ⅩⅧ tata.h para.m yohana.h phiruu"sinaa ncopavaasaacaari"si.syaa yii"so.h samiipam aagatya kathayaamaasu.h, yohana.h phiruu"sinaa nca "si.syaa upavasanti kintu bhavata.h "si.syaa nopavasanti ki.m kaara.namasya?
ⅩⅨ tadaa yii"sustaan babhaa.se yaavat kaala.m sakhibhi.h saha kanyaayaa varasti.s.thati taavatkaala.m te kimupavastu.m "saknuvanti? yaavatkaala.m varastai.h saha ti.s.thati taavatkaala.m ta upavastu.m na "saknuvanti|
ⅩⅩ yasmin kaale tebhya.h sakaa"saad varo ne.syate sa kaala aagacchati, tasmin kaale te janaa upavatsyanti|
ⅩⅪ kopi jana.h puraatanavastre nuutanavastra.m na siivyati, yato nuutanavastre.na saha sevane k.rte jiir.na.m vastra.m chidyate tasmaat puna rmahat chidra.m jaayate|
ⅩⅫ kopi jana.h puraatanakutuu.su nuutana.m draak.saarasa.m na sthaapayati, yato nuutanadraak.saarasasya tejasaa taa.h kutvo vidiiryyante tato draak.saarasa"sca patati kutva"sca na"syanti, ataeva nuutanadraak.saaraso nuutanakutuu.su sthaapaniiya.h|
ⅩⅩⅢ tadanantara.m yii"su ryadaa vi"sraamavaare "sasyak.setre.na gacchati tadaa tasya "si.syaa gacchanta.h "sasyama njarii"schettu.m prav.rttaa.h|
ⅩⅩⅣ ata.h phiruu"sino yii"save kathayaamaasu.h pa"syatu vi"sraamavaasare yat karmma na karttavya.m tad ime kuta.h kurvvanti?
ⅩⅩⅤ tadaa sa tebhyo.akathayat daayuud tatsa.m"ngina"sca bhak.syaabhaavaat k.sudhitaa.h santo yat karmma k.rtavantastat ki.m yu.smaabhi rna pa.thitam?
ⅩⅩⅥ abiyaatharnaamake mahaayaajakataa.m kurvvati sa kathamii"svarasyaavaasa.m pravi"sya ye dar"saniiyapuupaa yaajakaan vinaanyasya kasyaapi na bhak.syaastaaneva bubhuje sa"ngilokebhyo.api dadau|
ⅩⅩⅦ so.aparamapi jagaada, vi"sraamavaaro manu.syaarthameva niruupito.asti kintu manu.syo vi"sraamavaaraartha.m naiva|
ⅩⅩⅧ manu.syaputro vi"sraamavaarasyaapi prabhuraaste|