Yowane yona leta bagubagunana
Buka ta hededehemasalahana
Buka ta taukulina meta Yowane Sebedaiyo natuna (Maleko 1:19-20), iya ede Yesu yona hekahekatao hesau yo hinage Yesu wasana bukana hehasina wa taukulina wa. Na teina leta ta huyakulina bolimaina tausonoga se kaimasi ede 85 yo 95 AD luwadiyena. Tenem huyana ne unai Yowane Epeso unai ye miya na iya ekalesiya yodi tauwoyawoya saesaena. Yowane ye kulikulilau teha Eisiya dubudiyao maudoidi udiyedi.
Yodi huya wa unai taulauhekatalupolupo se lulau ekalesiya bodadi luwadiyena na tamowai se nuwakoidi. Yowane ye hededehemasalahadi meta
(1) siya Yaubada yona hedehedede nige se kawakabiyeidi (1 Yowane 2:4-6, 3:4-6) yo yodi laulau nige se dudulai (1 Yowane 2:29, 3:3,6,8,10),
(2) yodi hali ekalesiya nige se gadosisiyedi (1 Yowane 3:14, 4:8) na se hewaiunudi (1 Yowane 2:9-11) yo se subudi (1 Yowane 3:15, 4:20-21),
(3) nige se lapulau apostolo udiyedi (1 Yowane 4:6), yo
(4) se hedede meta tamowaina Yesu iya nige Keliso (1 Yowane 2:22-23, 5:1,9-10) yo nige Yaubada natuna (1 Yowane 4:15). Yo hinage se hedede meta nige gonowana iya tamowai molosi (1 Yowane 4:2-3), matawuwuna yodi nuwanuwatu ede yaluwa mo gonowana se namwa na tauda ta se yababakalili.
Na Yowane ekalesiya ye hededehasahasaedi bena tabu se lapulau udiyedi yo se tolobayao sunuma ye hekatabagunaediko wa unai. Yo hinage ekalesiya ye hededehesibasibadi bena se haigadogadosisiꞌuyoidi (1 Yowane 3:10-11,17,23 yo 4:11,21). Yaubada kana kao meta gadosisi (1 Yowane 4:8), unai gadosisi yona kabalaoma ede Yaubada (1 Yowane 4:7).
Na yona nuwatu saesaena ede ye hededehebayaodi meta Yesu ye gilihaidiko na mauli mamohoina ede siya yodi (1 Yowane 5:13).
Nuwanuwatu maudoidi ta hedehedededi meta Yowane ye kulitupwatupwaidi. Nige nuwatu kesega hedehededena Yowane ye hededehegehe na kabo hesau ye hetubu na unai ye hedehedede.
Buka ta tupwana lakilakidi
• Leta yona kabahedehedede: Mauli hedehededena (1 Yowane 1:1-4)
• Yaubada kabina taukata yodi miyamiya bena se namwa (1 Yowane 1:52:17)
• Yaubada natunao nige gonowana se baꞌaya na se haigadogadosisi (1 Yowane 2:183:24)
• Taulauhekatalupolupo kabakitalobaidi meta Keliso (1 Yowane 4:15:12)
• Leta guduna hedehededena udoiꞌudoi (1 Yowane 5:13-21)
1
Yowane Yesu ye hededehemahemasalaha
Teina kulikuli ta unai Yesu Keliso wasana ka kulihemasalaha kalimiuwai. Iya huya bagubagunana unai ye miya ye laoma ee teina, iya kalinana ka lapui, matamaiyena iya ka kita, yona miyamiya ka kitadi, yo nimamaiyena iya ka kabitonogi. Iya meta Mauli Hedehededena** Mauli Hedehededena: Yowane yona kulikuli wa hinage gonowana ta bui ta wane, Iya meta Hedehedede mauli tauhaiyamana kalidaena..
Mauli wa ye laoma ye hemala tamowai na ka kita yo ka hemamohoiyei, yo mauli miyamiyahaina ta ka hededehemasalaha kalimiuwai. Iya Tamana maiyana se miya, na ye masalahamako kalimaiyena. Saha ka kita yo ka lapui wa ka hededehemasalahadi kalimiuwai kaniyona ede ka henuwa bena komiu yo kai ta hebodakesega. Na yoda hebodakesega ta meta Tamana yo Natuna Yesu Keliso maiyadao. Teina hedehedede ta ka kulidiwa kalimiuyena, bena maudoida ta gwauyalagogoi.
Mala miyamiyana hedehededena
Teina wasa ta iya kalinawai ka lapuhai na ka hededegabaei kalimiuwai: Yaubada meta dawaya, iya unai nige masigili hesau.
Ena ta hedede bena Yaubada maiyada ta hebodakesega, na sola masigili unai ta miyamiya, meta kita tauhededelupolupo, na miyamiya mamohoidi meta nige ta miyaeidi. Na ena dawaya unai ta miyamiya, gonogonowana doha iya dawaya unai ye miyamiya, kabo kada kahao maiyadao ta hebodakesega yo Yaubada Natuna Yesu kwasinana yoda yababa maudoidi ye deuligabaedi.
Ena ta wane, nige yoda yababa hesau, meta ta bom ta lupoiꞌuyoida, na hedehedede mamohoina ede nige kalidawai. Na ena yoda yababa ta hededehemasalahadi Yaubada unai, kabo ye nuwatugabaedi yo yoda miyamiya yababadi maudoidi ye deuligabaeidi, matawuwuna yona hededehesunuma wa ye nuwanuwatuidi yo yona laulau se dudulai kalidaena. 10 Ena ta hedede bena nige yoda yababa hesau, na teina unai yona hedehedede ta tolehesuwaladi, meta ta hedede ede Yaubada iya taulaulupolupo.

**1:1: Mauli Hedehededena: Yowane yona kulikuli wa hinage gonowana ta bui ta wane, Iya meta Hedehedede mauli tauhaiyamana kalidaena.