13
Hededehebayao gehegehena
Bena kami kahao maiyamiyao kwa haigadosisiꞌuyoigomiu na kwa miya. Tabu kwa nuwaluluhi laolaoma bena kwa yogaisinidi. Teina laulau ta unai tamowai hekadi anelu se yogaisinidi, na nige kabidi se kata meta siya anelu. Numatutugudu taumiyaidi yo kaiteyadi se kabihenayaidi kwa nuwatuidi doha komiu maiyamiyao kwa kamkamnagogoi.
Maudoimiu bena yomi tawasola kwa hekasisiyeidi, yo tabu kwa ganaganawali. Matawuwuna Yaubada tauganawali yo laulaubikibiki tamowaidi kabo ye hekamkamnadi. Moni tabu kwa gadosisikaliliyei, na saha kwa hai gonogonowamiu wa unai kwa miya, matawuwuna Yaubada ye hedede ye wane,
“Yau taba nige ya laugabaego
yo taba nige ya nuwagabaego.” (Dutelonomi 31:6)
Unai gonowada ma nuwabayaoda ta wane,
“Guiyau iya tausaguigau ede; nige gonowana ya matausi.
Tamowai meta kabo saha se ginauli kaliguwai?” (Same 118:6-7)
Yomi tauwoyawoya bagubagunadi kwa nuwatuidi. Siya Yaubada yona hedehedede tauhedededi kalimiuwai ede. Yodi mauli kaniyodi kwa kitadiko na yodi sunuma miyamiyadi bena kwa laulauyedi. Yesu Keliso meta kana kao kesekesegana lahi, wau teina, malaitom yo ye lau huya nige kana siga.
Na tabu lauhekata udoiꞌudoi se woyahesuwalagomiu. Ye namwa mo taba Yaubada yona kabinamwa unai nuwamiu ye hebayaodi. Na kaihekahekasisi udoiꞌudoi nige gonowana namwa hesau se haiyama. 10 Kita yoda kabakaitalasam milana hesau,* Kabakaitalasam milana hesau kaniyona ede Yesu yona kaitalasam sataulo unai. na Dius tamowaidi yodi taukaitalasam tanoubu ta unai logulogu tabuna* Logulogu tabuna meta numa tabuna heyaheyasonina. unai se paipaisowa nige yodi dudulai gonowana bena kaina se kai.* Nige yodi dudulai gonowana bena kaina se kai kaniyona ede Yesu yona kaitalasam sataulo unai nige namwana se lobai.
11 Dius yodi kabikabi unai taukaitalasam saesaena suisui kwasinadi ye bahelaedi teha tabukalikalilina unai bena baꞌaya kaitalasamdi, na suisui yaudi se laedi magai dagelanawai se gabudi. 12 Doha hinage Yesu magai lakilakina ganana dagelanawai ye kamkamna yo ye boita bena kwasinana unai tamowai ye tolehesuwaladi Yaubada yona. 13 Na kita taba ta lau kalinawai magai dagelana ne unai, to saha taumwadimwadinena ye bahei wa hinage bena ta bahei. 14 Matawuwuna teina tanoubu ta kita nige yoda magai, na yoda magai lakilakina ta nayanayai meta iya ede sola kabo ye laoma.
15 Yesu debanawai huya maudoina bena hedebasae kaitalasamna ta mosemosei Yaubada unai, na sopada ta unai Yesu hesana ta hededehemasalaha. 16 Kabinamwa yo tamowai hekadi kaikainauyaidi hinage tabu nuwamiu se luluhidi. Teina kaitalasam ta udiyedi Yaubada nuwana kwa henamwa. 17 Kami tanuwagao kwa kawakabiyeidi yo yodi loina gigibwalidi udiyedi kwa miya. Se kitahetetegomiu na saha se ginaulidi wa meta bena kabo se tolehemasalahadi Yaubada unai. Kwa kawakabiyeidi kabo yodi paisowa unai nuwadi se namwa. Tabu nuwadiyao kwa heyababadi. Ena nuwadiyao kwa heyababadi meta taba nige se sagunamwanamwaegomiu.
18 Yomai kwa tapwalolo. Kabina ka kata meta nige kama gilu, yo yoma gadosisi ede bena ginauli maudoidi udiyedi dudulai mo unai ka miya. 19 Ya kaibwadaigomiu bena yogu kwa tapwalolo to kabo ya lagemwamwayaowa kalimiuwai.
20 Nuwatalu Yaubadana yoda Guiyau Yesu boita unai ye hetoloꞌuyoi. Kita iya yona mamoe na iya taukitaheteteda saesaena, yo iya kwasinana unai Yaubada talam miyamiyahaina ye hemamohoiyei. 21 Na ka kaibwada Nuwatalu Yaubadana unai taba ginauli namwanamwadi maudoidi ye lediwa na udiyedi kabo yona nuwatu kwa ginauliwatanidi. Yo ginauli saha Yaubada nuwana se henamwa meta taba kalidawai ye ginaulidi Yesu Keliso debanawai. Lautoki yo hedebasae ta mosei Yesu Keliso unai ye lau huya nige kana siga. Amen.
22 Kagu kahao, ya kaibwadaigomiu bena kwa lapulapuinamwanamwa yogu hededehebayao ta unai, matawuwuna teina leta ta nige ye loha.
23 Ya henuwa bena kabina kwa kata meta kada kaha Timoti numatutugudu unai se hepesayako. Ena ye lagemwamwayauma inai kabo maiyagu ka laowa ka kitagomiu.
24 Yogu lautoki ye laowa yomi tauwoyawoya udiyedi yo hinage taukawamamohoi maudoimiu kalimiuwai. Yo ekalesiya Italiya unai hinage yodi lautoki se hetamaliyawa kalimiuwai.
25 Yaubada yona kabinamwa ye laowa maudoimiu kalimiuwai.

*13:10: Kabakaitalasam milana hesau kaniyona ede Yesu yona kaitalasam sataulo unai.

*13:10: Logulogu tabuna meta numa tabuna heyaheyasonina.

*13:10: Nige yodi dudulai gonowana bena kaina se kai kaniyona ede Yesu yona kaitalasam sataulo unai nige namwana se lobai.