12
Yaubada natunao ye guguyaidi
Teina bodalakilaki tamowaidi ta yodi sunuma wasadi udiyedi Yaubada yona kabinamwa se hekitada. Unai kabakabihekahinida maudoidi yo baꞌaya kabahekalabesibesida ta gabaedi, na ma nuwabayaoda ta heloikesegai yoda kailakwa ta unai. Bena ta kitakitalau Yesu unai. Iya yoda sunuma yona kabalaoma yo yona kabagehe. Yona nuwayali unai sataulowai boita nuwamwadimwadinena ye hai, matawuwuna ye nuwatui gwauyalana kabo ye hai. Na teina huya ta Yaubada yona telona tehatuutuuna unai ye tutuli. Yesu kwa nuwatui. Iya meta tamowai yabayababadiyao udiyedi yona hekamkamna ye haidi. Unai tabu kamnamiyao se yababa yo kwa nuwabasabasa yomi kamkamna ta udiyedi. Huya maudoina ye laoma ee teina yomi kaipate baꞌaya hewaiununa unai meta sola nige kwasinamiyao se hebwalilidi. Nuwana Yaubada yona hededehebayao wa kwa nuwaluluhiyeidiko, doha ye kawanatuyeigomiu ye wane,
“Natugu, huyana Guiyau ye guguyaigo, tabu ku nuwatuhegagili,
yo huyana ye dilaigo, tabu nuwam ye basabasa,
matawuwuna Guiyau tamowai ye gadosisiyedi ne kabo ye guguyaidi,
yo kaiteyadi ye kawanatuyedi kabo ye hekamkamnadi.” (Hededesonoga 3:11-12)
Pilipili udiyedi bena kwa hekalakasikasinigomiu, matawuwuna teina ta meta kami guguya Yaubada unai se laoma na yona kabikabigomiu meta doha komiu natunao mamohoidi. Tama namwanamwana meta natunao kabo ye guguyaidi. Yaubada natunao maudoidi ye guguyaidi, na ena nige ye guguyaigomiu, meta komiu nige natunao mamohoidi, na tama hesau natunao. Kita tamadao tanoubu ta unai se guguyaida na unai ta hekasisiyeidi. Yo gonogonowana doha Tamada galewa ne unai yona guguya taba ta haidi, kabo ta mauli.
10 Tamadao se bom yodi nuwatuwai guguya se kawanamwanamwaedi, na huyakubwakubwa mo unai se guguyaida, na Yaubada ye guguyaida kita yoda namwa hesabana bena kabo yona tabu unai kita maiyada. 11 Guguya nige ta henuwadi, matawuwuna udiyedi kamkamna. Na muliwai siya kaiteyadi guguya ta udiyedi taumiya kabo gonowana laulaududulai yo nuwadaumwali udiyedi se miya.
12 Unai nimamiu basabasadi yo kaemiu megwamegwadi kwa hebayaodi.
13 Na keda kwa ginaulihedudulaidi kaemiyao hesabadi. Unai kabo tamowai kaeyabayababadi unai se lau na taba nige se guli, na kabo namwanamwa se lobai.
Yaubada tautolodagedagelaina kadi guguya
14 Maudoimiu kwa kaipate bena nuwadaumwali unai kwa miya tamowai maudoidi maidamiyao, yo yomi mauli udiyedi bena kwa tabu. Ena nige kwa tabu, meta taba nige Guiyau kwa kita. 15 Kwa hebayaoꞌuyoigomiu to taba nige Yaubada yona kabinamwa kwa kabisapuli. Na kwa kitasipwaꞌuyoigomiu madai kwa hemala doha lamlam nisanisana na tamowai kwa woyasapulidi na ginauli yabayababadi se ginaulidi. 16 Kwa kitanamwanamwa tabu laulau bikibikidi* Laulau bikibikidi: Siya ede ganawali yo laulaubikibiki yo kabikabi hekadiyo doha teina. kwa ginaginaulidi, yo tabu kwa hemala doha Iso. Iya Yaubada ye lausuwalaei huyana yona taubaguna dudulaina maudoina ye mosegabae louguguba kesega hesabana.* Genese 25:29-34 17 Kabina ta kata meta mulinawai ye henuwa bena taubaguna hededehenamwana ye hai, na yona nuwatu wa meta tamana nige ye kawanamwanamwaei. Na Iso tamana ye kaibwadai yo ye dou, na nige gonowana saha hesau ye ginauli.* Genese 27 ku hasili.
18 Komiu nige kwa laoma kuduli mamohoina unai doha Isalaela tamowaidiyao huyana Yaubada laugagayo ye moseidi. Kuduli wa unai kaiwa kalakalasina, masigili yo yaumai lakilakikalilidi. 19 Komiu nige bwagigi dagugulakilakina yo kalina lakilakina kwa lapuidi doha Isalaela tamowaidiyao. Saha se lapuidi wa ye nuwamatamatausi ede se kaibwada bena tabu Yaubada ye hedehededeꞌuyo kalidiwai. 20 Matawuwuna Yaubada yona hedehedede wa unai meta se matausikalili doha ye wane, “Tabu kwa laulau kuduli ne dedekanawai, yo ena suisui hesau ye lau kuduli ne unai meta hinage kwa lauwekui.” (Esodo 19:12-13) 21 Yo Mose saha ye kita wa hinage ye matausikalili ede ye wane, “Ya matausikalili yo ya tabutabubu.” (Dutelonomi 9:19)
22 Na komiu kwa laoma Saiyona Kudulina unai, iya ede Yelusalema galewa ne unai wa, Yaubada Maumaulina yona magai lakilakina. Yo kwa laoma anelu bodalakilaki nige gonowana ta hasilidi yodi gwauyala koigogona unai, 23 yo kwa laoma Yaubada natunao taubaguna siya kaiteyadi hesadiyao ye kulidiko galewa ne unai yodi kaihelahui koigogona unai. Yo kwa laoma Yaubada unai, iya ede tamowai maudoidi tauhekasadi, yo hinage tamowai dudulaidi yaluwadi yodi teha unai. Siya ede Yaubada ye tolehedudulaimamohoiyeidiko. 24 Yo kwa laoma Yesu iya talam hauhauna tauhaiyamana unai, yo hinage kwa laoma iya kwasinana ye didi hesabada wa unai. Na iya kwasina meta namwanamwakalilina, na kabo Abela kwasinana.
25 Kwa kitanamwanamwa tabu Yaubada kwa kawayagalae. Iya ede ye hededelaowa kalimiuwai. Sinai kudulina unai Yaubada ye hededelau Isalaela tamowaidiyao udiyedi. Na huyadi ne unai yona hedehedede nige se kawakabiyei, ede ye hekamkamnakaliliyeidi. Na galewa ne unai ye hedededobima kalidawai. Na ena yona hedehedede nige ta kawakabiyei, kabo ye hekamkamnakaliliyeda na kabo Isalaela tamowaidiyao kadi hekamkamna wa. 26 Huyana ye hededelau Isalaela tamowaidiyao udiyedi meta kalinana tanoubu ta ye hetabutabubu; na huya ta yona hededehesunuma meta ye wane, “Kabo ma kesegaꞌuyo tanoubu ta ya hetabutabubu, nige tanoubu ta ye bom na galewa kabo hinage.” (Hagai 2:6) 27 Teina hedehedede ta “ma kesegaꞌuyo” ye hemasalahaꞌuyoi meta ginauli se tabutabubu Yaubada kabo ye haigabaedi, siya ede tanoubu yo galewa ginaulidi yona hedehedede unai se tubu wa. Unai ginauli saha nige se tabutabubu kabo se miyahai.
28 Basileiya ta hai ta nige gonowana ye tabutabubu, unai ede bena ta laoma Yaubada unai ma lautokida na ta kaihelahui ma hekasisida yo ma matamatausida, 29 matawuwuna yoda Yaubada kana kao doha kaiwa kalakalasina kana waiunu kabo unai se kalasigehe.* Dutelonomi 4:24

*12:16: Laulau bikibikidi: Siya ede ganawali yo laulaubikibiki yo kabikabi hekadiyo doha teina.

*12:16: Genese 25:29-34

*12:17: Genese 27 ku hasili.

*12:29: Dutelonomi 4:24